Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


5 grudnia 2013

Konferencja pt. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – postawy pracodawców”, 5-12-2013 r.

5 grud­nia 2013 r.  w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym Golden Floor, Warszawa Al. Jero­zolim­skie 123A, w sali A na 26 piętrze  (budynek Mil­le­nium Plaza) odbyła się  kon­fer­encja pt. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – postawy pra­co­daw­ców”  więcej …       prezen­tacja


4 grudnia 2013

Medal im. Wacława Szu­berta dla prof. Elż­bi­ety Kryńskiej i prof. Zenona Wiśniewskiego
W dniu 4 grud­nia 2013 r.
odbyło się uroczyste posiedze­nie Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej Pol­skiej Akademii Nauk.
Miło nam poin­for­mować, że w tym roku Medal im. Wacława Szu­berta otrzy­mali prof. Elż­bi­eta Kryńska, kierownik Odd­zi­ału Łódzkiego Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz prof. Zenon Wiśniewski z Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Rady Naukowej IPiSS i stały współpra­cownik naszego Insty­tutu w wielu pro­jek­tach badaw­czych. (więcej…)


1 listopada 2013

Szkole­nie nt.: rozwiązań ułatwia­ją­cych godze­nie pracy z życiem rodzin­nym (zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie) stosowanych w firmach/instytucjach

logo_projektu pt. FFEInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu pn. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców” zor­ga­ni­zował kole­jne szkole­nie na temat rozwiązań ułatwia­ją­cych godze­nie pracy z życiem rodzin­nym. Szkole­nia adresowane były do pra­co­daw­ców i kadry kierown­iczej dzi­ałów HR.
Spotkanie odbyło się 20.11.2013 r. w Cen­trum Biurowo-Szkoleniowym „Moniuszki 7” (sala Zielona) w Katow­icach, ul. Moniuszki 7, w godz. 10.30–16.30.
więcej na temat projektu …


18 października 2013

 Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Czynnik czasu w nowej gospodarce – w jakim kierunku zmierzamy”, 18-10-2013 r. W dniu 18 października 2013 r. odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa pt.: „Czyn­nik czasu w  nowej ekonomii – w jakim kierunku zmierzamy” pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej,  więcej…    Pro­gram     Agenda     


17 października 2013

Szkolenia na temat stosowa­nia elasty­cznych form zatrud­nienia przez pra­co­daw­ców w prak­tyce.Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu pn. „Bada­nia wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+ zorga­nizował dwa szkole­nia na temat stosowa­nia elasty­cznych form zatrud­nienia przez pra­co­daw­ców w prak­tyce. Szkole­nia adresowane są do do pra­co­daw­ców i kadry kierown­iczej dzi­ałów HR oraz do do osób pracu­ją­cych, bezro­bot­nych i biernych zawodowo po 45 roku życia.
SZKOLENIE dla pra­co­daw­ców odbyło się 10 października 2013 r.
SZKOLENIE dla osób pracu­ją­cych, bezro­bot­nych i biernych zawodowo po 45 roku życia odbyło się 17 października 2013 r.