Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


4 lutego 2019

Seminarium regionalne pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“, 14 marca 2019 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 14 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Finan­sów i Zarządza­nia w Białym­stoku, budynek E, sala 305  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM                                                   


27 stycznia 2019

Seminarium regionalne pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“, 8 marca 2019 r., Bionanopark, Łódź.

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służ b zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 8 marca 2019 r w Łodzi  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium region­alne pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM


21 grudnia 2018

Nowość wydawnicza 2018

WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, Paweł Poławski (red.)WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżni­cow­anie i społeczne kon­sek­wencje.
Paweł Poławski (red.), Bożena Balcerzak-Paradowska, Kaz­imierz W. Frieske, Agnieszka Sowa-Kofta, Beata Małecka-Tepicht, Mateusz Trochymiak, Dar­iusz Zalewski

Jeśli ktoś ostrzy sobie zęby, oczeku­jąc argu­men­tów za tym, że pomoc społeczna w Polsce rękami swoich pra­cown­ików podry­fowała w kierunku tech­nokraty­cznej poli­tyki szan­taży soc­jal­nych lub prze­ci­wnie, że warunk­owość wspar­cia, to skuteczne narzędzie mobi­liza­cji do wielowymi­arowych zmian życiowych usamodziel­ni­a­ją­cych klien­tów sys­temu pomocy społecznej, to będzie rozczarowany. (…).
Gdy­bym miał w kilku słowach pod­sumować ustal­e­nia Autorów, to raczej wskaza­łbym na to, że kon­trakt soc­jalny i warunk­owość w pol­skim sys­temie pomocy społecznej to dzisiaj raczej mech­a­nizmy, narzędzia o mar­gin­al­nym odd­zi­ały­wa­niu i dużym nasyce­niu pozornoś­cią w sferze real­iza­cyjnej w ramach sto­sunków między świad­czenio­bior­cami i przed­staw­icielami służb społecznych. Pomimo to, Autorom udało się zobra­zować zarówno warunki, w jakich kon­trakty są pomocne w ramach zaplanowanej (celowej) mobi­liza­cji klien­tów do zmi­any swo­jej sytu­acji, te, w których służą one jedynie wywiera­niu nieskutecznej presji i są wyrazem insty­tucjon­al­nej dom­i­nacji, jak i te, w których należy je trak­tować jako sztukę dla sztuki, w którym chęt­nie lub niechęt­nie ale dwie strony w relacji pomo­cowej „puszczają do siebie oko”, zgadza­jąc na pozorność kon­traktu.
Otrzy­mal­iśmy zatem wszech­stronną anal­izę, która jest intere­su­jąca dla badaczy zain­tere­sowanych przeo­braże­ni­ami wel­fare state i upowszech­ni­an­iem się pode­jś­cia akty­wiz­a­cyjnego w poli­tyce społecznej, ale także dla decy­den­tów odpowiedzial­nych za reformy sys­temów pomo­cowych. Nie mam wąt­pli­wości, że mate­riał ten powinien być brany pod uwagę w pro­jek­towa­niu reform sys­temu pomocy społecznej tak, aby niwelować pozorność i dys­funkcje aktu­al­nie stosowanych strategii/ narzędzi.

z recen­zji dr hab. Arka­diusza Karwack­iego
pro­fe­sora Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu28 listopada 2018

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS  MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE, Dorota Głogosz  MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE,
Dorota Gło­gosz   pobierz plik w pdf
Pub­likacja wydana w ramach pro­jektu badaw­czego indy­wid­u­al­nego Nar­o­dowego Cen­trum Nauki w Krakowie pt. Mama, nia­nia czy żłobek? Pref­er­encje opinie i potrzeby rodz­iców, doty­czące różnych form opieki nad małym dzieck­iem (nr pro­jektu 2015/17/D/HS5/02565).
Warunk­ami prowadzenia skutecznej poli­tyki rodzin­nej jest m.in.
– obiek­ty­wna ocena potrzeb i wprowadzanie rozwiązań, które im odpowiadają;
–  sta­bil­ność rozwiązań (pow­iązana jed­nak z mon­i­torowaniem ich skuteczności i efek­ty­wności w różnych obszarach);
– tworze­nie warunków do auto­nom­icznych wyborów dla rodziny. Wybory te są bardzo różne, tak jak odmi­enne i zróżni­cow­ane są sytu­acje rodzin oraz opinie rodz­iców (wskazy­wane wady i zalety) na temat poszczegól­nych form opieki nad małym dzieck­iem. Zna­jo­mość tych opinii i pref­er­encji jest niezbędna do wyz­nacza­nia kierunków roz­woju poli­tyki rodzin­nej w tym zakre­sie i ksz­tał­towa­nia rozwiązań wspier­a­ją­cych rodziny w ich funkcji opiekuńczej.  W pub­likacji przed­staw­iono wybrane wyniki ogólnopol­s­kich badań iloś­ciowych (CAPI) przeprowad­zonych wśród rodz­iców dzieci w wieku 1–3 lata, korzys­ta­ją­cych ze żłobków, z opieki rodzin­nej, opieki niań oraz oso­biś­cie sprawu­ją­cych opiekę nad swoim dzieck­iem. Uzyskany bogaty mate­riał empiryczny dostar­cza argu­men­tów do mery­to­rycznej dyskusji na temat oceny ist­nieją­cych rozwiązań oraz zmian oczeki­wanych przez osoby bezpośred­nio zain­tere­sowane prob­le­mem z uwagi na wychowywanie włas­nych małych dzieci.


8 listopada 2018

Seminarium pt.: „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”,Lublin 12-12-2018 r.W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 12 grud­nia 2018 r. w Lubel­skim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., ul. Dobrza­ńskiego 3, Lublin zostanie zor­ga­ni­zowane sem­i­nar­ium pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM