Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


12 stycznia 2015

Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – doświad­czenia między­nar­o­dowe, realia pol­skie”.  Kon­fer­encja odbyła się 22 sty­cz­nia 2015 r., w siedz­i­bie CPS „Dia­log” przy ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. więcej…

Krótka relacja z kon­fer­encji w Dzi­en­niku Regionów z TVP Region­al­nej z dnia 22.01.2015 r. (infor­ma­cja rozpoczyna się od 6:55 min­uty dzi­en­nika), przy­go­towana przez Karolinę Skonieczną http://regionalna.tvp.pl/18550760/22012015


31 grudnia 2014

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiZapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XV edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.
Opra­cow­anie na ten temat, zaty­tułowane „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w XV edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi”  zostało przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych i formie elek­tron­icznej bezpłat­nie udostęp­nione na stronie inter­ne­towej XV edy­cji Konkursu Lider ZZL   więcej…    pobierz opracowanie pobierz plik w pdf


18 grudnia 2014

Laureaci XVI edycji Konkursu Na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie

18 grud­nia 2014 r.  wręc­zono nagrody w XVI edy­cji konkursu na  najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej. Uroczys­tość odbyła się w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. A Bączkowskiego w Warsza­wie. więcej…


16 grudnia 2014

Publikacja pt.: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Redakcja naukowa: Kazimierz W. Frieske, Edward PrzychodajOdd­a­jemy w Państwa ręce nową pub­likację pt.: “Ubez­pieczenia społeczne w pro­ce­sie zmian. 80 lat Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych” pod redakcją naukową Kaz­imierza W. Frieske, i Edwarda Przy­chodaja. Mono­grafia jest rezul­tatem współpracy Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych i Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych.
Pub­likacja ta jest studium wybranych prob­lemów ubez­pieczeń społecznych. Pow­stała we współpracy Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Choć ma charak­ter jubileuszowy i zaw­iera odniesienia his­to­ryczne, to jed­nak kon­cen­truje się na współczes­nych reali­ach i uwarunk­owa­ni­ach oraz na przyszłości owego niezwykle ważnego obszaru życia społecznego. W takim również aspekcie ujęty został wątek insty­tucjon­alny doty­czący miejsca, roli i znaczenia ZUS w roz­woju sys­temu ubez­pieczeń społecznych. Kon­cepcja książki, jej kon­strukcja i zawartość tem­aty­czna poszczegól­nych części, respek­tu­jąc kry­te­ria jed­no­li­tości i spójności pro­gramowej oraz kom­ple­men­tarności, umożli­wiła for­mułowanie licznych diag­noz i prog­noz o charak­terze przekro­jowym. Na szczególną uwagę zasługuje równoległe pod­ję­cie dwóch inte­gral­nie ze sobą związanych kwestii: ewolucji ubez­pieczeń społecznych oraz urzeczy­wist­ni­a­nia strate­gii mod­ern­iza­cyjnych przek­sz­tałceń Zakładu uwzględ­ni­a­ją­cych zachodzące zmi­any. Dzięki temu wydawnictwo stanowi intere­su­jące forum wymi­any poglądów znaw­ców teorii oraz prak­tyki ubez­pieczeń społecznych.
pobierz publikację pobierz plik w pdf


10 grudnia 2014

Gala Jubileuszowej XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

10 grud­nia 2014 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej  wręc­zono stat­uetki i nagrody w XV Jubileuszowej edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Hon­orowy Patronat nad tą edy­cją Konkursu objął Władysław Kosiniak-Kamysz Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej, pro­jekt real­i­zowany jest z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej. Firmy, które zak­wal­i­fikowały się do II etapu Konkursu zostały uhonorowane Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL”.
Dzięki szc­zo­drości funda­torów nagród uczest­nicy tej edy­cji Konkursu otrzy­mali nagrody w postaci szkoleń coachin­gowych, szkoleń certyfikujących,warsztatów, badań kondy­cji zzl w fir­mie, zaproszeń do udzi­ału w Kon­wen­tach HR i Kon­gre­sie Kadry.
Jedna  z firm — Lau­reat XV edy­cji Konkursu została uhonorowana  Kon­fed­er­atką -  prestiżowym wyróżnie­niem Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pol­s­kich. więcej…Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi