Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 grudnia 2004

Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW)
Od grud­nia 2004 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uczest­niczy we wspier­anym przez Komisję Europe­jską pią­tym ramowym pro­gramie ICT Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW). Celem pro­jektu jest anal­iza związków pomiędzy zmi­anami, jakie zachodzą na rynku pracy, a zmi­anami w sys­temie zabez­pieczenia społecznego i — szerzej — zmi­anami mod­elu poli­tyki społecznej. Zadaniem pro­jektu jest iden­ty­fikacja nowych mod­eli i niety­powych form zatrud­nienia oraz anal­iza wpływu społeczeństwa infor­ma­cyjnego na poli­tykę społeczną. Więcej infor­ma­cji można znalezć na stronie inter­ne­towej pro­jektu. więcej…


Min­i­mum soc­jalne w czer­wcu 2004 roku
W czer­wcu 2004 roku wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 434,7 zł, czyli 608,7 zł na osobę. Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła wprawdzie nom­i­nal­nie więcej (2 997,30 zł), to w przelicze­niu na jednš osobę, zgod­nie w efek­tem skali wynosiła ona najm­niej (599,50 zł). Najwyższa wartość omaw­ianego wskaźnika doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 823,30 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 760,50 zł. Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w czer­wcu 2004 r.


17 września 2004

Jubileusz Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego
Dnia 17 wrześ­nia 2004 roku odbyła się uroczys­tość jubileuszowa z okazji 30-lecia Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego w Warsza­wie. Pod­czas spotka­nia przed­staw­iona została his­to­ria placówki, jej osiąg­nię­cia i plany na przyszłość. Doko­nano wyróżnień dla dłu­go­let­nich, zasłużonych pra­cown­ików Bib­lioteki. Prócz wys­tąpień została również przed­staw­iona prezen­tacja wys­tawy pt. „Dorobek wydawniczy GBPiZS”. (więcej…)


8 lipca 2004

Wysokość min­i­mum egzys­tencji w 2003 r.
Prze­ciętna wartość min­i­mum egzys­tencji w 2003 roku dla osoby samot­nej ksz­tał­towała się na poziomie 354,80 zł, zaś dla osoby w wieku emery­tal­nym — 351,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 1 236,60 oraz 1 559,50 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość min­i­mum sza­cuje się na 583,60 zł. (więcej…)


29 czerwca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w 2003 r.
W 2003 r. śred­nia wysokość min­i­mum soc­jal­nego dla samot­nej osoby dorosłej ksz­tał­towała się na poziomie 789,50 zł, dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Najwyższa wartość sza­cow­anego koszyka w rodz­i­nach z dziećmi odno­towano w mod­elu z trójką dzieci — 2 853,40 zł, cho­ciaż w przelicze­niu na jedną osobę wartość min­i­mum soc­jal­nego była najniższa (570,70 zł). Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci min­i­mum osza­cow­ano na 2 321,0 zł (580,30 zł na osobę), dla rodzin z jed­nym dzieck­iem w zależności od jego wieku od 1 806,70 zł (602,20 na osobę) do 1865 zł (621,70 zł na osobę). (więcej…)