Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


30 września 2003

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2003 r.
Wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego za miesiąc marzec bieżącego roku odpowied­nio wynosiła dla osoby dorosłej żyjącej samot­nie — 782,10 zł., zaś dla osoby w wieku emery­tal­nym — 722,70 zł. Najwięk­sza kwota sza­cow­anego min­i­mum doty­czyła rodziny z trójką — łącznie wynosiła ona 2 821,00 zł. (więcej…)


28 czerwca 2003

Prze­ciętne min­i­mum soc­jalne w czer­wcu 2003 r.
W miesiącu wrześniu br. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosi łącznie 796,10 zł., dla samot­nego emeryta — 733,90 zł. Najwięk­sza kwota sza­cow­anego min­i­mum doty­czy rodziny z trójką dzieci 2 896,80 zł.


22 kwietnia 2003

Najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi
Nakła­dem Ofi­cyny Eko­nom­icznej w Krakowie ukazały się stu­dia przy­pad­ków zaw­ier­a­jące najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach, które zostały w 2002 roku lau­re­atami III edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. (więcej…)


21 marca 2003

Prze­ciętne min­i­mum soc­jalne w 2002 r.
Według badań prowad­zonych w IPiSS, wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla osoby dorosłej ksz­tał­towała się śred­nio na poziomie grud­niu 783,10 zł. W przy­padku osoby w wieku emery­tal­nym wartość koszyka osza­cow­ano na 722,90 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się odpowied­nio na poziomie 2 308,50 oraz 2 839,30 zł. (więcej…)


10 marca 2003

Nowe kry­te­ria udziela­nia świad­czeń społecznych
4. marca 2003 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu wyna­grodzeń i świad­czeń społecznych przy Komisji Trójstron­nej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Posiedze­nie doty­czyło omówienia nowych kon­cepcji ksz­tał­towa­nia kry­ter­iów świad­czeń społecznych, zapro­ponowanych przez resort pracy we współpracy z IPiSS. (więcej…)


Strona 51 z 53« Pierwsza1234950515253