Redakcja językowa i korekta wydawnicza pub­likacji naukowej

Udostępnij

Przed­miot zamówienia: przed­miotem zamówienia jest redakcja językowa i korekta wydawnicza pub­likacji naukowej pt.: POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ w ramach pro­jektu Cykl Debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pub­likacja podlega wymogom recen­zji naukowych i otrzyma numer ISBN Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, zwanej dalej „Pub­likacją”. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapy­ta­nia ofertowego.

Translate »
Skip to content