Wysokość minimum egzystencji w 2002 r.

Udostępnij

Minimum egzystencji, zwane niekiedy minimum biologicznym, jest normatywnym wzorcem zaspakajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. W koszyku minimum egzystencji znajdują się bowiem jedynie wydatki pozwalające na tzw. przeżycie.

W 2002 r. średnia wysokość minimum egzystencji dla samotnej osoby dorosłej kształtowała się na poziomie 351,10 zł, zaś dla osoby w wieku poprodukcyjnym – 347,00 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się na poziomie odpowiednio 1 228,30 oraz 1 551,10 zł. Dla gospodarstwa domowego złożonego z dwojga osób dorosłych wartość minimum szacuje się na 581,00 zł.
Minimum egzystencji jest normatywnym wzorcem zaspakajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. W koszyku minimum egzystencji znajdują się jedynie wydatki pozwalające na tzw. przeżycie. Zakres i poziom zaspokajania potrzeb według minimum egzystencji wyznacza granicę, poniżej której występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Zawartość koszyka została określona po raz pierwszy w 1995 r. w gronie ekspertów IPiSS r. Od tego czasu Instytut Pracy i Spraw Socjalnych regularnie przedstawia szacunki wartości minimum egzystencji. Podobnie jak w okresach poprzednich, przeciętna wartość koszyka dla 2002 r. została oszacowana na podstawie danych GUS o poziomie średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Tabela 1
Wysokość minimum egzystencji w wybranych gospodarstwach domowych w 2002 r. w zł. 

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Symbol Minimum egzystencji Minimum egzystencji
per capita
Pracownicze 1-osobowe M+K/2 351,1 351,1
Pracownicze 2-osobowe M+K 581,0 290,5
Pracownicze 3-osobowe M+K+DM 899,8 299,9
Pracownicze 3-osobowe M+K+DS 903,7 301,2
Pracownicze 4-osobowe M+K+DM+DS 1 228,3 307,1
Pracownicze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 1551,1 310,2
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 347,0 347,0
Emeryckie 2-osobowe M+K 572,9 286,4

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

W porównaniu z danymi za 2001 rok, mamy do czynienia z kilkuprocentowym wzrostem wartości koszyka (w przedziale 3,7 – 4,9 punktu, zależnie od typu rodziny). Zwiększeniu wartości koszyka minimum egzystencji towarzyszył zaledwie dwuprocentowy wzrost ogólnego poziomu cen. W 2002 roku największy wzrost nastąpił w kosztach eksploatacji mieszkań (ponad 9 punktów proc.). Wzrost kosztów tej grupy zaważył na zwyżce wartości całego minimum – eksploatacja mieszkań stanowi przecież największą część koszyka. W drugiej grupie pod względem wielkości – żywności – nastąpił spadek wartości (od 1,2 do 1,5 punktu procentowego). Inne grupy o stosunkowo silnym wzroście to odzież i obuwie (mimo spadku cen notowanych w GUS), edukacja, leki oraz wydatki na naprawy.

Wykres nr 1 Struktura minimum egzystencji w 2002 r. w wybranych gospodarstwach

Informację opracował: Piotr Kurowski
Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka społeczna.

Translate »
Skip to content