rekrutacja praca 60plus

Zapraszamy do udzi­ału w pro­jek­cie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem jest opra­cow­anie i przetestowanie w MMSP prostych narzędzi HR do utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku przede­mery­tal­nym i emerytalnym.

Ofer­u­jmy Państwu możli­wość przetestowa­nia w Waszej fir­mie nas tych rozwiązań pod opieką Państwa pra­cown­ika, któremu ofer­u­jemy dodatkowe wyna­grodze­nie za przeprowadze­nie testu w ramach funkcji eksperta tes­tu­jącego (LOT).

Kogo obec­nie poszukujemy:

  • małych i śred­nich przed­siębiorstw z wojew­ództw: Pod­karpack­iego, Lubel­skiego, Małopol­skiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachod­niopo­morskiego oraz Śląskiego;
  • zatrud­ni­a­ją­cych przy­na­jm­niej jedną osobę w wieku emery­tal­nym (K-60, M-65) lub przede­mery­tal­nym (K-55, M-65), która wyraża chęć dal­szego zatrudnienia.

Co ofer­u­jemy:

  • wyna­grodze­nie dla eksperta tes­tu­jącego: tj. dla pra­cown­ika Państwa firmy (może to być pra­cownik HR lub kadr i płac, bry­gadzista, przełożony stanowiskowy, menedżer lub właś­ci­cieli firmy);
    • pier­wszeństwo w zapoz­na­niu się z nowoczes­nymi meto­dami utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej starszych pracowników;
    • propozy­cję usprawnień orga­ni­za­cyjnych w Państwa fir­mie wydłuża­ją­cych akty­wność zawodową starszych i doświad­c­zonych pracowników.

Więcej szczegółów zna­jdą państwo w Regulaminie.

Zgłoszenia i dodatkowe pyta­nia prosimy kierować na adres: praca60plus-wnioski@ipiss.com.pl

Załączniki do pobra­nia: pobierz plik w pdf Załącznik nr 1. For­mu­larz dla MMŚP

pobierz plik w pdf Załącznik nr 2. For­mu­larz dla kadry zarządza­jącej MMŚP

pobierz plik w pdf Reg­u­lamin rekru­tacji i uczest­nictwa w pro­jek­cie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.