Opra­cow­anie 3 raportów rekomen­da­cyjnych

Udostępnij

Opra­cow­anie 3 raportów rekomen­da­cyjnych, po 1 dla każdej części mod­elu opisanego w testowym mod­elu współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego do pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” finan­sowanego przez: Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWR.02.05.00–00– 0210/18–00

Translate »
Skip to content