Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji i tran­skrypcji nagrań z 6 debat

Udostępnij

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 6 debat w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content