Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 lipca 2021

Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci Pana prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza – Uczony, Nauczy­ciel, Badacz, Mis­trz, Men­tor, Poli­tyk …

Wśród wielu pełnionych funkcji i akty­wności zawodowych, społecznych i naukowych, Pan Pro­fe­sor Antoni Rajkiewicz w 1962 roku brał udział w orga­ni­za­cji Insty­tutu Pracy, przemi­anowanego w 1972 r. na Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, którego dyrek­torem był w lat­ach 1984–1988. W lat­ach 1975–1999 pełnił funkcję redak­tora naczel­nego miesięcznika „Poli­tyka Społeczna”.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Pro­fe­sora składamy wyrazy współczucia.

 


16 lipca 2021

Zapraszamy do kole­jnej DEBATY
https://debaty.ipiss.com.pl


14 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr. Pawła Poławskiego z Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna


12 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Doroty Murzyn, prof. Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie

https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna


9 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Zbig­niewa Klim­iuka, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

FUNKCJE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ  W POLSCE – ZAŁOŻENIA I REALIA  ORAZ TRADYCJE