Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


24 czerwca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2003 r.
W grud­niu 2003 r. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosiło łącznie 792,30 zł, dla samot­nego emeryta — 732,50 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 327,5 zł (581,9 zł na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci min­i­mum soc­jalne wyniosło 2 860,90 zł (572,20 zł na osobę). (więcej…)


20 marca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego we wrześniu 2003 r.
W miesiącu wrześniu br. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosi łącznie 789,10 zł., dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 319,00 zł (579,70 na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci wynosi 2 850,80 zł (570,20 na osobę). (więcej…)


30 września 2003

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2003 r.
Wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego za miesiąc marzec bieżącego roku odpowied­nio wynosiła dla osoby dorosłej żyjącej samot­nie — 782,10 zł., zaś dla osoby w wieku emery­tal­nym — 722,70 zł. Najwięk­sza kwota sza­cow­anego min­i­mum doty­czyła rodziny z trójką — łącznie wynosiła ona 2 821,00 zł. (więcej…)


28 czerwca 2003

Prze­ciętne min­i­mum soc­jalne w czer­wcu 2003 r.
W miesiącu wrześniu br. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosi łącznie 796,10 zł., dla samot­nego emeryta — 733,90 zł. Najwięk­sza kwota sza­cow­anego min­i­mum doty­czy rodziny z trójką dzieci 2 896,80 zł.


22 kwietnia 2003

Najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi
Nakła­dem Ofi­cyny Eko­nom­icznej w Krakowie ukazały się stu­dia przy­pad­ków zaw­ier­a­jące najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach, które zostały w 2002 roku lau­re­atami III edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. (więcej…)


Strona 50 z 52« Pierwsza1234849505152