Realizowane w ramach działalności statutowej

Pro­jekt: pt.: Zabez­piecze­nie społeczne na wypadek bezrobo­cia w państ­wach Unii Europe­jskiej.  Anal­iza porów­naw­cza
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2011 r. – marzec  2011 r.
Wykon­awca:  prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska
Redakcja mery­to­ryczna i przy­go­towanie do druku pub­likacji pt.: “Ubez­pieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobo­cia w usta­wodaw­st­wach państw UE. Anal­iza porów­naw­cza”, stanow­iącej pod­sumowanie pro­jektu zakońc­zonego w roku 2010. Pozy­cja ukazała się w serii wydawniczej IPiSS „Mate­ri­ały z Zagranicy”, Nr 1/2011.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – aspekty teo­re­ty­czne i imple­men­ta­cyjne
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2010 r. – grudzień  2013 r.
Wykon­awca:  prof. nadzw. dr hab.  Gertruda Uścińska
Cel: przed­staw­ie­nie zasad prawnych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego z uwzględ­nie­niem  roz­porządzenia 883/2004 w sprawie koor­dy­nacji sys­temu zabez­pieczenia Anal­iza teo­re­ty­czna reg­u­lacji uni­jnych z tego zakresu oraz aspek­tów imple­men­ta­cyjnych z wyko­rzys­taniem orzecznictwa Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­wości oraz wyroków sądów kra­jowych. Prawo uni­jne koor­dy­nacji sys­temów  zabez­pieczenia społecznego jest anal­i­zowane w aspekcie instru­mentu służącego real­iza­cji prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się oby­wa­teli UE.
Ele­mentem pro­jektu są sem­i­naria między­nar­o­dowe poświę­cone zagad­nieniom koor­dy­nacji: sys­temów zabez­pieczenia społecznego.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Funkcjonowanie pomocy społecznej – anal­iza roz­woju i mon­i­torowa­nia zmian
Ter­min real­iza­cji: marzec 2010 r. – grudzień  2011 r.
Wykon­awca:  dr Piotr Broda-Wysocki
Cel: mon­i­torowanie sys­temu pomocy społecznej – zmian leg­is­la­cyjnych, statystyk MPiPS oraz badań innych ośrod­ków, z możli­woś­cią zamieszcza­nia efek­tów pracy na wit­rynie inter­ne­towej IPiSS, praca ciągła.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Pol­ska poli­tyka społeczna na różnych szczeblach samorządu tery­to­ri­al­nego
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2010 r. – grudzień  2011 r.
Zespół real­izu­jący:  prof.  dr hab. Stanisława Goli­nowska,  prof. dr hab. Zofia Morecka,  dr Agnieszka Sowa
Wyko­nane prace i eksper­tyzy zostały wyko­rzys­tane jako całoś­ciowa elek­tron­iczna pub­likacja Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego pt. Spójność społeczna: akty­wność – sol­i­darność – wspar­cie”. Pub­likacja zaw­iera anal­izę wymi­arów życia społecznego mają­cych kluc­zowe znacze­nie dla spójności społecznej i tery­to­ri­al­nej oraz roz­woju kraju.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Strate­gie poli­tyki społecznej twor­zone na nową dekadę XXI wieku
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2010 r. – grudzień  2011 r.Wykon­awca:  prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska
W ramach zre­al­i­zowanego tem­atu opra­cow­ano nowe zagad­nienia dot. takich wymi­arów poli­tyki społecznej, jak budowanie kap­i­tału społecznego oraz wprowadzanie poli­tyki spójności.Przygotowano artykuł oraz zainicjowano i zredagowano spec­jalny numer „Poli­tyki Społecznej” Nr 5–6/2011 poświę­cony tym zagad­nieniom w Polsce i w Europie.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce – deter­mi­nanty, bari­ery, rozwój
Rozprawa dok­torska
Ter­min real­iza­cji: wrze­sień  2011 r. – grudzień  2014 r.
Wykon­awcy:  prof. nadzw. dr hab.  Marek Bed­narski,   mgr Joanna Mirosław
Cel: anal­iza uwarunk­owań przed­siębior­c­zości kobiet w Polsce, rozpoz­nanie barier i możli­wości roz­woju dzi­ałal­ności gospo­dar­czej prowad­zonej przez kobi­ety.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Spójność sys­temów motywa­cyjnych z kul­turą orga­ni­za­cji w Polsce
Praca dok­torska
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2005 r. – czer­wiec  2011 r.
Wykon­awca: dr Anna Jawor-Joniewicz
Kon­tynu­acja prac wynika­ją­cych z real­iza­cji grantu pro­mo­torskiego, zakońc­zonego w roku 2009. Obrona pracy dok­torskiej.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Uczel­nia Przy­jazna Pra­co­daw­com
Kierownik pro­jektu i ekspert kluc­zowy: dr Łukasz Arendt
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. – grudzień 2011 r.
Zespół real­izu­jący: dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Iwona Poli­w­czak, dr Halina Sobocka-Szczapa
Cel:  wyłonie­nie uczelni wyższych mają­cych istotny udział w budowa­niu przewagi konkuren­cyjnej i pozy­cji rynkowej przed­siębiorstw, pośred­nio odd­zi­ału­jąc na potenc­jał eko­nom­iczny całej pol­skiej gospo­darki.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest Part­nerem pro­jektu “Uczel­nia Przy­jazna Pra­co­daw­com”. Jed­nym z zadań Pro­jektu jest zebranie opinii Pra­co­daw­ców doty­czą­cych toku studiów, uzyskanej wiedzy i umiejęt­ności naby­tych przez studentów/absolwentów Uczelni przyj­mowanych do pracy w przed­siębiorstwach /instytucjach.
Raport z II edy­cji bada­nia został opub­likowany na stronie www pro­jektu:  Raport Uczel­nia Przy­jazna Pra­co­daw­com 2011. 


Pro­jekt pt.: Zarządzanie pracą w przed­siębiorstwie. Czas pracy w kra­jach pozaeu­rope­js­kich (USA, Kanada, Aus­tralia)
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. – marzec  2011 r.
Wykon­awca:  prof. dr hab. Helena Strzemińska
Cel:  przy­bliże­nie rozwiązań sys­te­mowych i prak­tyki z obszarów pozaeu­rope­js­kich, kra­jów real­izu­ją­cych bardziej lib­er­alny i wol­no­rynkowy model gospo­darki, przede wszys­tkim w zakre­sie czasu pracy. Temat zakońc­zony opra­cow­aniem w formie wydruku kom­put­erowego.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w orga­ni­za­c­jach. Od rela­cyjnego psy­cho­log­icznego kon­traktu zatrud­nienia do transak­cyjnego – zmieni­a­jący się paradyg­mat
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. — grudzień  2012 r.
Wykon­awca:  dr Anna Rogozińska-Pawełczyk
Cel: anal­iza ksz­tał­towa­nia się transak­cyjnego kon­traktu psy­cho­log­icznego, przeprowadze­nie badań anki­etowych i analiz. Temat w toku real­iza­cji.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Elasty­czne formy orga­ni­za­cji pracy i czasu pracy – w poszuki­wa­niu równowagi między życiem zawodowym  i oso­bistym w Polsce
Praca dok­torska
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2009 r. – grudzień  2014 r.Wykon­awcy:  prof. nadzw. dr hab.  Marek Bed­narski,  mgr Agnieszka Smoder
Pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ałal­ności statutowej.


Pro­jekt pt.: Poli­tyka czasu pracy w nowych kra­jach członkows­kich UE
Autor pro­jektu: prof. Helena Strzemińska.
Ter­min real­iza­cji: październik 2005 r. – październik 2007 r.
Celem pro­jektu było kon­tyn­uowanie badań nad zmi­anami w usta­wodaw­st­wie i prak­ty­cznym stosowa­niu norm czasu pracy po wstąpi­e­niu do UE. Opra­cow­anie było oparte na anal­izie mate­ri­ałów pub­likowanych i wyników badań insty­tutów naukowo-badawczych kra­jów przyję­tych do UE. Formą kończącą badanie była eksper­tyza i mono­grafia pt.: “CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Aspekty eko­nom­iczne, prawne i społeczne.” pod redakcją H. Strzemińskiej.
Pro­jekt  finan­sowany w ramach fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. Przyz­nany został także grant KBN.


Pro­jekt pt.: Zarządzanie wyna­grodzeni­ami w Polsce
Autor pro­jektu: dr hab. Zdzisław Cza­jka.
Ter­min real­iza­cji:  kwiecień 2005 r. – czer­wiec 2006 r.
Celem opra­cow­a­nia była:

  • ocena skuteczności zarządza­nia wyna­grodzeni­ami na szczeblu cen­tral­nym oraz w sferze budże­towej i sek­torze przed­siębiorstw z uwzględ­nie­niem prawa włas­ności w świ­etle teorii zarządza­nia zasobami ludzkimi;
  • prezen­tacja narzędzi racjon­al­nego zarządza­nia wyna­grodzeni­ami wspier­a­ją­cych konkuren­cyjność pod­miotów gospodarczych.

Sposobem opra­cow­a­nia było wyko­rzys­tanie wyników doty­chcza­sowych badań włas­nych i innych, anal­iza mech­a­nizmów wyna­gradza­nia w różnych pod­mio­tach gospo­dar­czych, lit­er­atura. Formą zakończenia była mono­grafia. Pro­jekt finan­sowany  ze środ­ków fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Anal­iza efek­tów pośred­nictwa pracy w urzę­dach pracy i innych orga­ni­za­c­jach
Autor bada­nia: dr Janusz Kowal­ski.
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2005 r.
Celem bada­nia było Przed­staw­ie­nie funkcjonowa­nia urzędów pracy w zakre­sie pośred­nictwa pracy oraz ocena wprowad­zonych pro­ce­dur w PUP doty­czą­cych pośred­nictwa pracy. Formą zakończenia była anal­iza i ocena pracy wybranego PUP, a także próba oceny pośred­nictwa pracy real­i­zowanego poza urzę­dami pracy. Formą kończącą badanie był raport. Finanse na pro­jekt pochodz­iły z Fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Kul­tura orga­ni­za­cji a sys­temy motywa­cyjne w przed­siębiorstwach
Autor bada­nia: mgr Anna Jawor.
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2005 r.
Celem pracy była przed­staw­ie­nie anal­izy sys­temów motywa­cyjnych oraz stop­nia i metod ich pow­iąza­nia z kul­turą orga­ni­za­cyjną badanych przed­siębiorstw z uwzględ­nie­niem kul­tur nar­o­dowych w przy­padku firm będą­cych między­nar­o­dowymi kor­po­rac­jami. Opra­cow­anie było oparte na bada­ni­ach anki­etowych w przed­siębiorstwach nagradzanych w konkur­sach Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi oraz Inwestor Godło w Kap­i­tał Ludzki. Formą zakończenia bada­nia był raport — rozprawa dok­torska. Praca finan­sowana w ramach fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Kierunki roz­woju oceny pracy w gospo­darce opartej na wiedzy
Autor pro­jektu: mgr Bar­bara Sajkiewicz.
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2005 r.
Celem pracy było przed­staw­ie­nie wagi prob­lemu oceny pracy w aspekcie wyma­gań i efek­tów pracy, a także przed­staw­ie­nie przesłanek i głównych kierunków zmian wymus­zonych przez zmi­any warunków gospo­dar­czych, w tym przede wszys­tkim zmian wymus­zonych przez gospo­darkę opartą na wiedzy. Opra­cow­anie było oparte na anal­izie lit­er­atury, pilotażowych bada­ni­ach empirycznych prowad­zonych metodą bezpośred­nich wywiadów w wyty­powanych przed­siębiorstwach. Formą zakończenia był raport. Praca finan­sowana z fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS w ramach rozprawy doktorskiej.


Pro­jekt pt.: Mon­i­torowanie poziomu struk­tury wyna­grodzeń. Badanie rynku w małych i śred­nich przed­siębiorstwach
Kierownik pro­jektu: prof. Marta Juch­now­icz.
Real­iza­torzy: mgr Anna Jawor i mgr Maciej Gruza.
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń –listopad 2005 r.
Celem bada­nia była anal­iza mech­a­nizmów wyna­gradza­nia w przed­siębiorstwach różnych branż i regionów w Polsce (w układzie branżowym i przestrzen­nym). Anal­iza zróżni­cow­a­nia wyna­grodzeń w w/w układach. Opra­cow­anie oparte było na bada­ni­ach anki­etowych w wybranych przed­siębiorstwach i regionach Pol­ski. We wrześniu 2005 ukazał się raport z tych badań pt.: “WYNAGRODZENIA W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH” pod redakcją M. Juchnowicz.


Pro­jekt pt.: Mon­i­torowanie pro­cesów migra­cyjnych zarobkowych
Wykon­awcy pro­jektu: dr Joanna Kor­czyńska i dr Ewa Domaradzka.
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2005 r.
Celem było zbieranie infor­ma­cji na temat emi­gracji i migracji zarobkowej z pol­ski i do Pol­ski. Pro­jekt został opra­cow­any poprzez wyko­rzys­tanie różnych źródeł: akty prawne kra­jowe i zagraniczne związane z migrac­jami ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zmian po wejś­ciu Pol­ski do UE. Formą zakończenia była baza danych oraz infor­ma­cje na stronie inter­ne­towej. Była to praca ciągła finan­sowana z Fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Pomiar efek­ty­wności zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim
Autor bada­nia: mgr Maciej Gruza
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń – grudzień 2005 r.
Celem bada­nia była anal­iza wpływu zas­tosowa­nia pomi­aru efek­ty­wności zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim na sytu­ację przed­siębiorstwa. Opra­cow­anie było oparte na: anal­izie danych finan­sowych spółek gieł­dowych, bada­ni­ach anki­etowych w wyty­powanych przed­siębiorstwach, anal­izie doku­men­tów i lit­er­atury. Formą zakończenia był raport. Praca, w ramach rozprawy dok­torskiej, finan­sowana z fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Edukacja zawodowa szkolna a rynek pracy.
Autor pro­jektu: dr Urszula Jeruszka.
Ter­min real­iza­cji: listopad 2004 r. – grudzień 2005 r.
Celem pro­jektu było opisanie stanu przy­go­towa­nia absol­wen­tów szkół zawodowych do pracy oraz ich oczeki­wań wobec szkoły. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie badań kwes­t­ionar­ius­zowych w wybranych szkołach zawodowych wojew­ództwa mazowieck­iego. Formą kończącą pro­jekt była mono­grafia. Pro­jekt finan­sowany z fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Racjon­al­iza­cja wyna­grodzenia w sek­torze pub­licznym w świ­etle reformy finan­sów pub­licznych.
Autor pro­jektu: dr hab. Zdzisław Cza­jka.
Ter­min real­iza­cji: maj 2004 – czer­wiec 2006 r.
Celem pro­jektu była ocena różnych dzi­ałań (poli­tyki, rządu, uprawnienia poszczegól­nych jed­nos­tek i zakładów) oraz mech­a­nizmów i sposobów wyna­grodzenia urzę­du­ją­cych, racjon­alne wyna­gradzanie w sek­torze pub­licznym oraz wskaza­nia rozwiązań elimin­u­ją­cych te manka­menty. Opra­cow­anie było oparte na infor­ma­c­jach doty­czą­cych zasad wyna­gradza­nia i gospo­darowa­nia środ­kami na wyna­grodzenia w jed­nos­tkach i zakładach budże­towych oraz mate­ri­ałach resortu gospo­darki i finan­sów. Pro­jekt zakończył się raportem. Finan­sowany z fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.


Pro­jekt pt.: Elasty­czny czas pracy – funkcje gospo­dar­cze, dochodowe i soc­jalne
Real­iza­tor: prof. dr hab.  Helena  Strzemińska
Przed­staw­iono zakres poję­cia „elasty­czny czas pracy” i jego formy oraz obszar stosowa­nia. Na przykładzie Francji, Niemiec i Holandii pokazano wielo­let­nie relacje między godz­i­nami przepra­cow­anymi przez pra­cown­ików w skali tygod­nia a zakład­owym cza­sem pracy.
Na przykładzie Niemiec wskazano czyn­niki sprzy­ja­jące stosowa­niu elasty­cznych form czasu pracy, w tym unor­mowań prawnych i zabez­pieczenia soc­jal­nego zatrud­nionych w tych sys­temach. Zwró­cono uwagę na aspekty społeczne elasty­cznego czasu pracy i niejed­no­lite oceny jego efek­tów wobec różnych pref­er­encji zatrud­nionych.
Referat został przy­go­towany na kon­fer­encję naukową nt. „Dereg­u­lacja pol­skiego rynku pracy” (27–28 listopada 2002 r.).  Pub­likacja  pracy zbiorowej pod  tytułem Dereg­u­lacja pol­skiego rynku pracy  ukazała się w 2003 r..


Pro­jekt pt.: Pół­tora wieku migracji zarobkowej do Niemiec.
Autor pro­jektu: mgr Edward Marek.
Ter­min real­iza­cji: maj 1997 r. – grudzień 2005 r.
Celem było zbadanie migracji Polaków do Niemiec w okre­sie 1939–2000. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie mate­ri­ałów źródłowych kra­jowych i zagranicznych. Formą zakończenia była mono­grafia.  Pro­jekt finan­sowany z fun­duszu na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

Translate »
Skip to content