Finansowane i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pro­jekt „Opra­cow­anie i pilotażowe wdroże­nie mech­a­nizmów i planów dein­sty­tucjon­al­iza­cji usług społecznych”  

Nr Pro­jektu: POWR.02.08.00–00-0113/21

Pro­jekt real­i­zowany w ramach Dzi­ała­nia nr 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych
w lokalnej społeczności w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020.

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01.10.2021r. – 31.12.2023 r.

Pro­jekt real­i­zowany jest w part­nerst­wie przez Min­is­terstwo Rodziny i Poli­tyki Społecznej, Fun­dację FLEXI MIND z siedz­ibą w Kuźni Dęb­skiej,  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
z siedz­ibą w Warszawie

Wartość pro­jektu wynosi  39 873 625,00 PLN, z czego środki pochodzące ze środ­ków europe­js­kich  to 33 605 491,15 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem głównym pro­jektu jest opra­cow­anie i wdroże­nie lokalnych planów dein­sty­tucjon­al­iza­cji usług społecznych w  dwudzi­estu jed­nos­tkach samorządu tery­to­ri­al­nego wybranych z terenu całego kraju.Praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy.

Ter­min real­iza­cji: od 01 sty­cz­nia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Real­iza­cja pro­jektu: Part­nerstwo w składzie: Biało­s­tocka Fun­dacja Ksz­tałce­nia Kadr (lider pro­jektu), Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Uni­ver­sity of Applied Labour Stud­ies of the Fed­eral Employ­ment Agency (Hochschule der Bun­de­sagen­tur fur Arbeit), Employ­ment Ser­vice under the Min­istry of Social Secu­rity and Labour of the Repub­lic of Lithua­nia.

Celem pro­jektu jest wspar­cie pra­co­daw­ców w utrzy­ma­niu zatrud­nienia pra­cown­ików w wieku przede­mery­tal­nym i emery­tal­nym (PiE) przez KOMPLEKSOWY MODEL praca60plus. Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV. Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca pon­ad­nar­o­dowa. Cel szczegółowy PO WER: Wdroże­nie nowych rozwiązań, w szczegól­ności z zakresu akty­wiz­a­cji zawodowej, ksz­tałce­nia przez całe życie i tworzenia oraz real­iza­cji poli­tyk pub­licznych, dzięki współpracy z part­nerami zagranicznymi.

Rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
Model praca60plus. Podręcznik wdrożeniowy

 • Harmonogram realizacji działań Partnera IPiSS
  w projekcie „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”


Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt w part­nerst­wie z  OSI Com­pu­Train Sp. z o.o., Gminą Miastem Prza­s­nysz.
Ter­min real­iza­cji:  01 lutego  2017 r. – 30 czerwca 2023 r.
Zespół real­izu­jący: dr Dar­iusz Zalewski — kierownik pro­jektu,  dr Elż­bi­eta Bojanowska, prof. zw. dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Kinga Pawłowska, dr Krzysztof Pod­wój­cic,  mgr Mateusz Trochymiak.
Cel:  Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej.
Pro­jek­towany model ma na celu zahamowanie tych pro­cesów przez zmi­anę mod­eli men­tal­nych osób narażonych na odd­zi­ały­wanie pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej – doty­czy to przede wszys­t­kich rodzin, w których pro­cesy te obe­j­mują dwie lub trzy gen­er­acje. Główny rezul­tat pro­jektu to poprawa skuteczności dzi­ałań w zakre­sie wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpi­onym kap­i­tale społecznym w opar­ciu o opra­cow­any innowa­cyjny model zmi­any schematów poz­naw­czych i zmniejszenia psy­cho­log­icznych i społecznych kosztów związanych z dziedz­icze­niem ubóstwa. W założe­ni­ach model obe­j­muje odd­zi­ały­wanie bezpośred­nie w rodz­i­nach prob­le­mowych ukierunk­owane na dzieci i młodzież (przy pomocy asys­tenta rodziny), oraz wyko­rzys­tanie tech­nik pracy w gru­pach i akty­wiz­a­cję środowiskową. Ważnym ele­mentem mod­elu jest też tzw. ‘blended learn­ing’ łączący trady­cyjne i cyfrowe tech­niki naucza­nia (z wyko­rzys­taniem społecznoś­ciowej plat­formy elearningowej). 
Źródło finan­sowa­nia: POWR Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie: Gmina miejska Przasnysz – 21.04.2023 r. 


Między­nar­o­dowy pro­jekt Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS)

Prof. Gertruda Uścińska od wielu lat jest europe­jskim ekspertem zaj­mu­ją­cym się zagad­nieni­ami swo­body przepływu osób oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Jest jed­nym z członków Europe­jskiej Sieci Nieza­leżnych Ekspertów z zakresu Swo­body Przepływu Pra­cown­ików oraz Koor­dy­nacji Zabez­pieczenia Społecznego (Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion). Celem dzi­ałal­ności tej sieci jest zapewnie­nie wysok­iej jakości eksper­tyz i analiz prawnych z zakresu swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.

Cele pro­jektu real­i­zowane są przez tworze­nie raportów tem­aty­cznych oraz bieżące wspar­cie anal­i­ty­czne Komisji Europe­jskiej i państw członkows­kich, a także przez wymi­anę infor­ma­cji i tworze­nie sieci między zain­tere­sowanymi stron­ami.

Jedną z form real­iza­cji celów pro­jektu jest coroczne orga­ni­zowanie kon­fer­encji kra­jowych poświę­conych zagad­nieniom swo­body przepływu pra­cown­ików i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.
W Polsce orga­ni­za­cją corocznych kon­fer­encji od strony mery­to­rycznej zaj­muje się ekspert kra­jowy prof. Gertruda Uścińska, a od strony orga­ni­za­cyjnej – Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Kon­fer­encja ma na celu m.in. pod­niesie­nie świado­mości part­nerów społecznych, prawników, sędz­iów, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, ekspertów, naukow­ców oraz innych osób w omaw­ianych obszarach.

W kon­fer­enc­jach biorą udział przed­staw­iciele Komisji Europe­jskiej, polscy przed­staw­iciele władzy właś­ci­wej i insty­tucji właś­ci­wych oraz polscy i uni­jni eksperci, którzy zaj­mują się podaną wyżej tem­atyką, środowisko naukowe, sędziowie, pra­co­dawcy, związki zawodowe, przed­staw­iciele admin­is­tracji pub­licznej, przed­staw­icieli insty­tucji gwaran­tu­ją­cych ochronę osobom korzys­ta­ją­cym z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej i inne zain­tere­sowane osoby.

Pod­czas kon­fer­encji dysku­towane są prob­lemy i przeszkody, które pow­stają na obec­nym etapie stosowa­nia reg­u­lacji doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się oby­wa­teli UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” – w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


Budowa i wdrażanie innowa­cyjnych narzędzi ogranicza­ją­cych zjawisko pracy niere­je­strowanej w insty­tuc­jach współod­powiedzial­nych za min­i­mal­iza­cję zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy pro­jekt real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej,Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,Wojewódzki urząd Pracy w Olsz­tynie.

Głównym celem pro­jektu jest pod­niesie­nie poziomu wiedzy o kon­sek­wenc­jach pracy niere­je­strowanej w per­spek­ty­wie życia, w tym wzrost świado­mości pra­cown­ików i pra­co­daw­ców oraz zmniejsze­nie praw­dopodobieństwa pod­ję­cia pracy w szarej stre­fie dzięki stworze­niu sieci współpracy z insty­tuc­jami pol­skimi i zagranicznymi, przy uży­ciu innowa­cyjnych rozwiązań.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca ponad nar­o­dowa.


Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego pro­jekt real­i­zowany jest przez Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, Depar­ta­ment Pomocy i Inte­gracji Społecznej we współpracy z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Celem pro­jektu jest opra­cow­anie nowego narzędzia, na pod­stawie już ist­niejącej i wypra­cow­anej w ramach PO KL 2007–2013 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), pozwala­jącego na wzmoc­nie­nie pro­cesów planowa­nia, mon­i­torowa­nia i ewalu­acji poli­tyki na rzecz włączenia społecznego i zwal­cza­nia ubóstwa na poziomie kraju, regionów oraz samorządów lokalnych.

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: sty­czeń 2018-czerwiec 2019.
Real­iza­torzy: Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Kierowanie zespołem real­izu­ją­cym: Anna Kuczyńska (MRPiPS), kierownik pro­jektu, dr Agnieszka Sowa-Kofta (IPiSS).

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWR.02.05.00–00-0111/16).


Pro­jekt pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego,  w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji POWER. Celem pro­jektu jest wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych opar­tych na wielosek­torowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej, obe­j­mu­ją­cych także obszar edukacji, kul­tury, pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej oraz sportu i rekreacji. Real­iza­cja pro­jektu będzie odby­wała się w ścisłej współpracy z wybranymi Region­al­nymi Ośrod­kami Poli­tyki Społecznej, pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego i ich reprezen­tac­jami, orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, a także insty­tuc­jami pomocy społecznej oraz rynku pracy.  Real­iza­torzy: Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 2018–2019. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWR.02.05.00–00–0111/16).


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem  Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” (II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


The SPRINT Project has received fund­ing from the Euro­pean Union’s Hori­zon 2020 research and inno­va­tion pro­gramme under grant agree­ment No 649565

SOCIAL PROTECTION Inno­v­a­tive Invest­ment in Long-Term Care (SPRINT) to trzyletni pro­jekt badaw­czy mający na celu wyjaśnie­nie, w jaki sposób idea inwest­y­cji społecznych może być użyteczna w opiece dłu­goter­mi­nowej (long-term care). Prowad­zone przez zespół badaczy z sied­miu kra­jów Unii Europe­jskiej anal­izy mają na celu zdefin­iowanie “społecznego” charak­teru i wpływu pro­gramów opieki dłu­goter­mi­nowej oraz zapro­ponowanie zestawu narzędzi, wyty­cznych i zale­ceń poli­ty­cznych, które pomogą w efek­ty­wnym wdroże­niu kon­cepcji inwest­y­cji społecznych w opiekę dłu­goter­mi­nową.
Ter­min real­iza­cji: 2016–2018


Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2017 r. – sier­pień 2019 r.
Part­nerstwo w składzie: DORADCA Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy oraz PBS Sp. z o.o. real­izują pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+


Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie Opatów
Ter­min real­iza­cji:  01 lutego  2017 r. – sier­pień 2019 r.
Zespół real­izu­jący: dr Paweł Poławski  — kierownik pro­jektu,  prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Krzysztof Pod­wój­cic,
dr Kinga Pawłowska, mgr Joanna Mirosław, Piotr Starzyński.
Cel:  Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. Pro­jek­towany model ma na celu zahamowanie tych pro­cesów przez zmi­anę mod­eli men­tal­nych osób narażonych na odd­zi­ały­wanie pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej – doty­czy to przede wszys­t­kich rodzin, w których pro­cesy te obe­j­mują dwie lub trzy gen­er­acje. Główny rezul­tat pro­jektu to poprawa skuteczności dzi­ałań w zakre­sie wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpi­onym kap­i­tale społecznym w opar­ciu o opra­cow­any innowa­cyjny model zmi­any schematów poz­naw­czych i zmniejszenia psy­cho­log­icznych i społecznych kosztów związanych z dziedz­icze­niem ubóstwa. W założe­ni­ach model obe­j­muje odd­zi­ały­wanie bezpośred­nie w rodz­i­nach prob­le­mowych ukierunk­owane na dzieci i młodzież (przy pomocy asys­tenta rodziny), oraz wyko­rzys­tanie tech­nik pracy w gru­pach i akty­wiz­a­cję środowiskową. Ważnym ele­mentem mod­elu jest też tzw. ‘blended learn­ing’ łączący trady­cyjne i cyfrowe tech­niki naucza­nia (z wyko­rzys­taniem społecznoś­ciowej plat­formy elearningowej).
Źródło finan­sowa­nia: POWR Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne


Pro­jekt pt.: Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce

Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
Ter­min real­iza­cji: październik 2010 r. – listopad 2011 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. dr hab. Marek Bed­narski,  dr Dorota Gło­gosz,  dr Anna Ruzik-Sierdzińska,  mgr Joanna Mirosław + ekspert zewnętrzny
Cel: opra­cow­anie rekomen­dacji doty­czącej form wspar­cia i rozwiązań sys­te­mowych, które poz­woliłyby na:
– zwięk­sze­nie akty­wności zawodowej kobiet poprzez pracę na własny rachunek
– min­i­mal­iza­cję barier roz­woju przed­siębior­c­zości kobiet.
Pro­jekt zakońc­zony i pod­sumowany Raportem i pub­likacją nt.: Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce wydaną przez PARP oraz kon­fer­encją i sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowanymi przez PARP.
Pro­jekt finan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki na zlece­nie Pol­skiej Agencji Roz­woju Przed­siębior­c­zości (PARP).


Pro­jekt pt.: Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej
Ter­min real­iza­cji:  2009 r. — 2014 r.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich przy real­iza­cji pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”. Celem nadrzęd­nym pro­jektu jest wspar­cie insty­tucji rynku pracy poprzez dostar­cze­nie i rozwój sys­temu anal­i­zowa­nia, mon­i­torowa­nia i prog­no­zowa­nia sytu­acji na rynku pracy w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki społeczno-gospodarczej oraz bada­nia efek­ty­wności usług świad­c­zonych przez insty­tucje rynku pracy. Celem oper­a­cyjnym pro­jektu będzie wypra­cow­anie założeń i rekomen­dacji oraz mod­e­lowych rozwiązań o charak­terze sys­te­mowym w tym zakre­sie.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach Pro­jektu real­izuje zadanie 2. “Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia”. W jego ramach zostaną wyko­nane m.in. pilotażowa prog­noza zatrud­nienia w wybranym wojew­ództwie, raport z pilotażowej prog­nozy, raporty koń­cowe zaw­ier­a­jące prog­nozy popytu na pracę doty­czą­cych zagad­nień cząstkowych oraz trzy prog­nozy popytu na prace w uję­ciu glob­al­nym oraz  por­tal Inter­ne­towy prognozowaniezatrudnienia.pl zaw­ier­a­ją­cym glob­alne prog­nozy popytu na pracę z ogól­nym dostępem on-line.
PUBLIKACJE

   1. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2013), Prog­noza zatrud­nienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku,  Raport VI, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;  

   1. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Wyniki prog­nozy zatrud­nienia w kraju według grup zawodów i obszarów statysty­cznych NUTS II do 2020 roku, Raport VII, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;  

   1. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prog­noza zatrud­nienia według grup zawodów i sek­torów w Polsce do 2020 roku, Raport VIII, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;   

   1. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prog­nozy zatrud­nienia w Polsce do 2020 roku. Syn­te­ty­czne wyniki i wnioski, Raport IX, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;   

   1. Prog­no­zowanie zatrud­nienia, Poli­tyka Społeczna, Numer tem­aty­czny 1, Warszawa 2014   


  Pro­jekt pt.: Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy
  Ter­min Real­iza­cji:  17 marca — 31 maja 2010 r.
  Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w kon­sor­cjum z IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A.

  Pro­jekt „Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy”moduł III: „Diag­noza potrzeb i oczeki­wań pra­co­daw­ców real­i­zowany na zlece­nie Ochot­niczych Hufców. Finan­sowany w ramach środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


  Pro­jekt pt.: Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu
  Ter­min real­iza­cji: 1 czer­wca 2010 r. do 30 listopada 2011 r.
  Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych,  Fun­dacja Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej.

  Pro­jekt real­i­zowany ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europejskiej


  Pro­jekt pt.: Możli­wość wdraża­nia flex­i­cu­rity w Polsce
  Ter­min real­iza­cji: 2008 r. – 2009 r.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy we współpracy z PKPP “Lewiatan”
  Ocena i anal­iza porów­naw­cza sytu­acji na kra­jowych rynkach pracy w Polsce w zakre­sie wdraża­nia flex­i­cu­rity, iden­ty­fikacja najlep­szych prak­tyk.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Unii Europejskiej.

  Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Europe­jski Fun­dusz Społeczny w ramach pro­jektu Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki.


  Pro­jekt pt.: Badanie potrzeb pod­lask­iego rynku pracy
  Ter­min real­iza­cji: 2008 r. –2009 r.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
  Badanie zagranicznych migracji zarobkowych w wojew­ództwie pod­laskim. Badanie mobil­ności przestrzen­nej, zawodowej i eduka­cyjnej lud­ności zamieszku­jącej  obszary wiejskie, wiejsko-miejskie i małe miasta w wojew­ództwie pod­laskim. Dzi­ała­nia mające na celu poprawę szans zatrud­nienia osób zagrożonych bezrobo­ciem dłu­gotr­wałym, iden­ty­fikacja potrzeb pra­co­daw­ców w zakre­sie kwal­i­fikacji; wspar­cie dzi­ałań pode­j­mowanych przez part­nerów rynku pracy służą­cych pod­niesie­niu poziomu zatrud­nienia w regionie poprzez diag­nozę sytu­acji na rynku pracy woj. Pod­lask­iego.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki.


  Pro­jekt pt.: Ocena wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacje dal­szych dzi­ała
  Ter­min real­iza­cji: w real­iza­cji
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
  Stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacji dal­szych dzi­ałań w tym obszarze. Prace eksper­ckie i bada­nia doty­czące: skutecznej akty­wnej poli­tyki rynku pracy, nowoczes­nych sys­temów zabez­pieczenia społecznego oraz per­spek­tywy imple­men­tacji mod­elu flex­i­cu­rity na poziomie przedsiębiorstw.


  Pro­jekt pt.: Bez­dom­ność na Mazowszu
  Ter­min real­iza­cji: 1.10.2008 r.  do 30.06.2013 r.
  Real­iza­cja: Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

  Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


  Pro­jekt pt.: Wspieranie zdol­ności przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­tanie tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r. – 2008 r.
  Kierownik pro­jektu: prof. Elż­bi­eta Kryńska.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
  Anal­iza możli­wości przys­tosowa­nia przed­siębiorstw i pra­cown­ików w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii. Wyniki stanow­iły pod­stawę dla insty­tucji rynku pracy do pod­ję­cia dzi­ałań akty­wnych form poli­tyki rynku pracy poprzez stworze­nie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów rynku pracy i dos­tosowa­nia sys­temu szkoleń do potrzeb rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL.


  Pro­jekt pt.: Eurodor­adca gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej
  Ter­min real­iza­cji: 01.08.2006 r. — 30.11.2007 r.
  Real­iza­torzy: Zakład Doskonale­nia Zawodowego w Płocku (lider pro­jektu), Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner projektu)

  W ramach pro­jektu “Eurodor­adca gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej” real­i­zowane były Stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie doradztwa zawodowego. Benefic­jen­tami pro­jektu było 180 pra­cown­ików pub­licznych służb zatrud­nienia i innych insty­tucji rynku pracy z całej Pol­ski.
  Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich (Dzi­ałanie 1.1.).


  Pro­jekt pt.: Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy woj. mazowieck­iego praca-zatrudnienie-szkolenie
  Tremi real­iza­cji: 2006 r. – 2007 r.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy

  Diag­noza sytu­acji na region­al­nym rynku pracy, anal­iza wyników badań i ich syn­teza oraz, na jej pod­stawie, stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw mod­elu sys­temu zmniejsza­nia niedopa­sowań struk­tu­ral­nych podaży i popytu na pracę. Dos­tosowanie umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych mieszkańców wojew­ództwa mazowieck­iego oraz treści pro­gramowych ksz­tałce­nia i szkoleń zawodowych do specy­ficznych wymogów rynku pracy. Pro­jekt miał na celu przy­go­towanie diag­nozy zatrud­nienia wg sekcji PKD, jako pod­stawy do przy­go­towa­nia ukierunk­owanych dzi­ałań szkole­niowych.
  Pro­jekt real­i­zowany  ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR)”.


  Pro­jekt pt.:  Anal­iza lokalnego rynku pracy – diag­noza zasobów
  Ter­min real­iza­cji: 2006 r.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
  Anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy, zbieżność przed­sięwz­ięć w zakre­sie pod­wyższa­nia umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych z potrze­bami region­al­nego rynku pracy (oczeki­wań pra­co­daw­ców) oraz planów pra­cown­ików w zakre­sie ksz­tałce­nia. Opra­cow­anie listy poszuki­wanych zawodów oraz opra­cow­anie wyty­cznych dla sys­temu edukacji pra­cown­ika. Została opra­cow­ana metodolo­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR).


  Pro­jekt pt.: Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia
  Ter­min real­iza­cji:
  Real­iza­cja:  Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadził prace badaw­cze w ramach pro­jektu “Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia”. Anal­iza funkcjonowa­nia agencji zatrud­nienia (agencji pośred­nictwa pracy, porad­nictwa zawodowego, doradztwa per­son­al­nego, pracy tym­cza­sowej) jako insty­tucji rynku pracy oraz opra­cow­anie mod­elu współpracy pomiędzy agenc­jami zatrud­nienia a pub­licznymi służbami zatrud­nienia.
  Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach  Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich (SPO RZL).


  Pro­jekt pt.: Part­nerstwo na rzecz roz­woju kom­pe­tencji infor­maty­cznych w Polsce

  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2005 r. – czer­wiec 2007 r.
  Real­iza­torzy: Wyższa Szkoła Biz­nesu (WSB-NLU) w Nowym Sączu (lider Pro­jektu), Pol­skie Sto­warzysze­niem Zarządza­nia Kadrami, Capgem­ini, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Altkom
  Zespół real­izu­jący:  prof. dr hab. Elż­bi­eta  Kryńska, mgr Łukasz Arendt
  Cel: wzrost konkuren­cyjności firm sek­tora MŚP w Polsce dzięki wyko­rzys­ta­niu narzędzi IT; prze­ci­wdzi­ałanie dyskrymi­nacji i wyk­lucza­niu z rynku pracy pra­cown­ików w wieku powyżej 40 lat sek­tora MŚP na skutek ich defi­cytu wiedzy oraz umiejęt­ności infor­maty­cznych i tele­in­for­maty­cznych.
  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­i­zował temat Wspieranie zdol­ności przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii (temat I.1.9.) w ramach Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL w pro­jek­cie „Part­nerstwo na rzecz roz­woju kom­pe­tencji infor­maty­cznych w Polsce” (ITQUAL). IPiSS, wspól­nie z Wyższą Szkołą Biz­nesu (WSB-NLU) w Nowym Sączu (lid­erem Pro­jektu), Pol­skim Sto­warzysze­niem Zarządza­nia Kadrami, Capgem­ini, firmą Altkom, pod­jął dzi­ała­nia mające na celu lik­widację luk kom­pe­ten­cyjnych w zakre­sie kwal­i­fikacji infor­maty­cznych sek­tora MŚP (szczegól­nie grupy wiekowej 40+). W ramach pro­jektu Insty­tut real­i­zował ogólnopol­skie bada­nia doty­czące uwarunk­owań roz­woju kom­pe­tencji IT wśród pra­cown­ików MŚP. Wyniki tych badań będą  pod­stawą do pod­ję­cia dzi­ałań na rzecz pod­niesienia kwal­i­fikacji tele­in­for­maty­cznych sek­tora MŚP i do prze­ci­wdzi­ała­nia  zjawisku dyskrymi­nacji na rynku pracy.
  Pro­jekt finan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


  Pro­jekt pt.: Czas na pracę – praca na czas (wojew­ództwo pod­karpackie)
  Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2005 r. – grudzień 2006 r.
  Autor bada­nia: dr Halina Sobocka-Szczapa.
  Zebranie infor­ma­cji i anal­iza pod­sta­wowych wskaźników o sytu­acji na region­al­nym rynku pracy (wojew­ództwo pod­karpackie). Celem było wye­lim­i­nowanie barier w korzys­ta­niu przez sek­tor MŚP z zatrud­nienia tym­cza­sowego osób dyskrymi­nowanych na rynku pracy i ułatwie­nie inte­gracji lub rein­te­gracji tych osób z rynkiem pracy. Opra­cow­anie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy, dos­tosowanie szkoleń do wyma­gań kwal­i­fika­cyjnych lokalnego rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL  przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.


  Pro­jekt pt.: Zmi­any struk­tu­ralne w gospo­darce w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i innych tech­nologii w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim
  Ter­min real­iza­cji:  2005 r. — 2008 r.
  Autor pro­jektu: dr Lucyna Machol-Zajda.
  Celem było zbadanie możli­wości zwięk­szenia zdol­ności wyko­rzys­ta­nia nowych tech­nologii przez MŚP poprzez świad­czenia telepracy i inwest­y­cji w pro­jekty inter­ne­towe. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie badań empirycznych w przed­siębiorstwach w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim, zakończyła go eksper­tyza. Badanie finan­sowane jest w ramach IW EQUAL, jest to pro­jekt EFS.
  Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.


  Pro­jekt pt.: Spójność społeczna i gospo­dar­cza — rozwój zasobów ludz­kich
  Ter­min real­iza­cji:  październik 2004 r. – październik 2005 r.
  Badanie prowadz­iły:
  w wojew­ództwie małopol­skim — prof. Elż­bi­eta Kryńska
  w wojew­ództwie pod­karpackim — dr Halina Sobocka-Szczapa.
  Celem bada­nia było zebranie infor­ma­cji o pod­sta­wowych wskaźnikach rynku pracy w wybranym wojew­ództwie oraz wskazówki dla szkoleń. Opra­cow­ane zostały poprzez anal­izę danych statysty­cznych. Badanie zakończył raport.
  Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy w ramach Pro­gramu PHARE.


  Pro­jekt pt.: Postawy pra­co­daw­ców wobec zatrud­nienia osób niepełnosprawnych
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2004 r. – marzec 2006 r.
  Real­iza­cja: dr Bożena Kołaczek.
  Celem pro­jektu jest rozpoz­nanie postaw pra­co­daw­ców wobec zatrud­ni­a­nia osób niepełnosprawnych w kon­tekś­cie zmian w ustawie o reha­bil­i­tacji zawodowej oraz zatrud­ni­a­niu osób niepełnosprawnych w związku z akcesją Pol­ski do Unii Europe­jskiej i dos­tosowaniem prawa pol­skiego do stan­dardów uni­jnych. Sposobem opra­cow­a­nia będzie ogólnopol­skie badanie postaw pra­co­daw­ców, dyskusja foku­sowa z pra­co­daw­cami, anal­iza przepisów prawnych, anal­iza statystyki rynku pracy i wyników doty­chcza­sowych badań. Formą zakończenia bada­nia będą: raport z badań, szkole­nie dla 5 grup sem­i­naryjnych, mate­ri­ały szkole­niowe, infor­ma­cja dla zain­tere­sowanych na stronie inter­ne­towej oraz artykuły.
  Źródłem finan­sowa­nia jest Europe­jski Fun­dusz Społeczny (konkurs nr 1 w ramach Dzi­ała­nia. Inte­gracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) oraz Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich 2004–2006.


  Pro­jekt pt.: Human Resources Devel­op­ment – Train­ing and Busi­ness Coun­sel­ing for Per­son Threat­ened by Unem­ploy­ment
  Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
  Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
  Anal­iza potrzeb rynku pracy wojew­ództw pod­karpack­iego, lubel­skiego i śląskiego. Charak­terystyka liczby i struk­tury bezro­bot­nych oraz zmi­any w okre­sie od sty­cz­nia 2003 r. do końca grud­nia 2003 r. Anal­izy te były pod­stawą dla władz lokalnych i insty­tucji rynku pracy do przy­go­towa­nia i przeprowadzenia dzi­ałań w ramach akty­wnej poli­tyki rynku pracy na rzecz osób bezro­bot­nych, w tym dzi­ałal­ności szkole­niowej dos­tosowanej do rzeczy­wistych potrzeb.
  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­jektu PHARE Project Europe Aid.


  Pro­jekt pt.: Inter­na­tional Com­par­a­tive Stud­ies and Course Devel­op­ment on SME’s
  Ter­min real­iza­cji: październik 2003 r. – wrze­sień 2006 r.
  Real­iza­cja: prof. Marek Bed­narski, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Łukasz Sienkiewicz.
  Celem pro­jektu jest opra­cow­anie wyty­cznych anal­izy małych i śred­nich przed­siębiorstw. Przy­go­towanie mate­ri­ałów porów­naw­czych dla poszczegól­nych kra­jów oraz ujed­no­li­conych opisów MŚP. Opra­cow­anie będzie oparte na anal­izie mate­ri­ałów źródłowych, reg­u­lacji źródłowych, reg­u­lacji prawnych oraz danych statysty­cznych, przeprowad­zone będą bada­nia jakoś­ciowe wybranej grupy małych i śred­nich przed­siębiorstw. Zakończe­niem pro­jektu będzie raport i mate­ri­ały dydak­ty­czne.
  Źródłem finan­sowa­nia jest Unia Europe­jska, Pro­gram Leonardo da Vinci (Umowa nr 2003–3448/001–001-LE2-51 OREF). Koor­dy­na­torem pro­gramu jest Węgier­ska Akademia Nauk.sier1

  Translate »
  Skip to content