Realizowane w ramach umów z kontrahentami krajowymi

Projekt pt. Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe
(nr EOG/21/K3/W/0007)

https://edukacjaprzyszlosci.zdz.edu.pl/

1 czerwca 2023 r. rozpoczęliśmy prace nad nowym modułem projektu: opracowujemy wzorcowy program nauczania spawania metodą MAG na platformie e-learningowej. Do naszego zespołu dołączył Pan magister inżynier Paweł Szymczak wykładowca spawania w naszym oddziale w Kutnie. Nowy kolega jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył także kurs pedagogiczny w bydgoskim Studium Kształcenia Kadr. Pracuje w Libner Polska Sp. Z o.o

Zadaniem Wykładowcy będzie opracowanie programu kursu on-line z dziedziny spawalnictwa oraz przeprowadzenie w oparciu o ten program szkoleń zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wzorcowy program kursu on-line z dziedziny spawalnictwa będzie miał strukturę modułową, wykorzystywał zasady edukacji blended-learning wraz z elementami interaktywnymi i wirtualnymi warsztatami. Program kursu będzie też wykorzystywać komponenty interaktywne, symulacje, filmy, animacje itp. połączone z wykładami, pracą w grupach i konsultacjami. Elastyczna konstrukcja programu kursu umożliwi dopasowanie go do potrzeb różnych grup uczestników, w tym osób o niskich kwalifikacjach, podnoszących kwalifikacje, osób niepełnosprawnych, kobiet, osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, emigrantów, grup defaworyzowanych, itp. Przewidywany czas trwania kursu to 110 godzin, w tym do 80 godzin zajęć praktycznych realizowanych w formule blended-learning. Więcej o projekcie

On June 1st, we started working on a new module of the project: we are developing a sample curriculum for MAG welding on an e-learning platform. Mr. Paweł Szymczak, an engineer with a master’s degree, has joined our team. He was a welding instructor at our branch in Kutno. The new colleague is a graduate of the Warsaw University of Technology and has also completed a pedagogical course at the Training Center in Bydgoszcz. He works at Libner Polska Sp. Z o.o.

The lecturer’s task will be to develop an online course program in the field of welding and conduct training based on this program according to the following requirements.

The sample online course program in welding will have a modular structure, utilizing blended learning principles along with interactive elements and virtual workshops. The course program will also incorporate interactive components, simulations, videos, animations, etc., combined with lectures, group work, and consultations. The flexible design of the course program will allow it to be tailored to the needs of various participant groups, including individuals with low qualifications, those seeking to upgrade their skills, people with disabilities, women, caregivers, immigrants, disadvantaged groups, etc. The expected duration of the course is 110 hours, including up to 80 hours of practical classes conducted in a blended learning format. More about the project


Pro­jekt pt.: Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: pro­jekt real­i­zowany będzie do listopada 2020 r.
Zespół real­izu­jący: zespół ekspertów IPiSS, którego koor­dy­na­torem jest Maciej Gruza
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych na zlece­nie Depar­ta­menty Rynku Pracy Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt “Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy”.
Celem pro­jektu jest przy­go­towanie rekomen­dacji doty­czą­cych zmian w klasy­fikacji zawodów pozwala­ją­cych na lep­sze dopa­sowanie doku­mentu do sytu­acji na rynku pracy oraz do celów wspiera­nia poli­tyk roz­wo­jowych real­i­zowanych w Polsce.
W ramach pro­jektu przeprowad­zone zostaną bada­nia oczeki­wań w zakre­sie dos­tosowa­nia klasy­fikacji do potrzeb resortów i insty­tucji cen­tral­nych, orga­ni­za­cji związkowych, branżowych i pra­co­daw­ców, insty­tucji eduka­cyjnych, pub­licznych służb zatrud­nienia oraz innych intere­sar­iuszy doku­mentu.
Przeprowad­zone zostanie też mapowanie europe­jskiej klasy­fikacji ESCO i KZiS, którego celem będzie między innymi wdroże­nie poli­tyk europe­js­kich oraz uzu­pełnie­nie pol­skiej klasy­fikacji o zawody roz­wo­jowe funkcjonu­jące na europe­jskim rynku pracy.


Pro­jekt pt.: Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu
Real­iza­torzy: kon­sor­cjum IPiSS/CBOS
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń — październik 2013 r.
Kierownik mery­to­ryczny pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Koor­dy­na­tor d.s. analiz i wniosków: Krzysztof Pater
Koor­dy­na­tor d.s. badań: Bar­bara Badora
sekre­tarz pro­jektu: dr Iwona Poli­w­czak
Zespół real­izu­jący zadanie:  dr Łukasz Arendt,  dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Halina Sobocka-Szczapa,  mgr Agnieszka Smoder,   mgr Joanna Mirosław, Jolanta Kalka, Mag­dalena Gwiazda, Marcin Her­rmann, Elż­bi­eta Dąbrowska, Janusz Gałęziak, Piotr Pawłowski, Mał­gorzata Piątkowska.

Przed­miotem pro­jektu „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu” jest diag­noza, anal­iza i ocena czyn­ników deter­min­u­ją­cych akty­wność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce. Efek­tem koń­cowym pro­jektu będą wnioski i rekomen­dacje doty­czące rozwiązań orga­ni­za­cyjnych, prawnych i insty­tucjon­al­nych na rzecz zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce.


Pro­jekt pt.: Okre­sowe oblicze­nie min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji dla Pol­ski w 2011 r.
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. – grudzień  2011 r.
Zespół real­izu­jący:  dr Piotr Kurowski,  mgr Lucyna Deniszczuk
Celem bada­nia w roku 2011 było osza­cow­anie wysokości struk­tury Min­i­mum Soc­jal­nego jako wskaźnika poziomu życia w roku 2011, w okre­sach: marzec czer­wiec, wrze­sień, grudzień i śred­niorocznie oraz Min­i­mum Egzys­tencji śred­niorocznie za 2011 r. Wyniki obliczeń są reg­u­larnie pub­likowane w „Poli­tyce Społecznej” i na stronie inter­ne­towej IPiSS.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej (zlece­nie coroczne).


Pro­jekt pt.: Anal­iza region­al­nego rynku pracy – met­ro­pol­i­tarnego, sub­re­gion­al­nych
Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2011 r. – wrze­sień 2011 r.
Zespół real­izu­jący: prof.  dr hab. Elż­bi­eta Kryńska,  dr Łukasz Arendt,  dr Iwona Kukulak-Dolata
Eksper­tyza wyko­nana na potrzeby aktu­al­iza­cji Strate­gii Roz­woju Wojew­ództwa Łódzkiego do roku 2020, została przekazana Zamaw­ia­jącemu.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Biura Planowa­nia Przestrzen­nego Wojew­ództwa Łódzkiego.


Pro­jekt pt.: Anal­iza czyn­ników zmieni­a­ją­cych uwarunk­owa­nia bytowe grup lud­ności podat­nych na ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne, w kon­tekś­cie wzrostu cen energii elek­trycznej
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. – grudzień 2011 r.
Wykon­awca:  dr Piotr Kurowski
Raport opra­cow­any w roku 2011, w ramach wielo­let­niej umowy IPiSS z URE, zaw­iera anal­izę i próbę osza­cow­a­nia skali tzw. „ubóstwa ener­gety­cznego” w Polsce.
Pub­likacja w Biule­tynie URE. Omówie­nie wyników badań zaw­iera artykuł Autora opra­cow­a­nia w „Poli­tyce Społecznej” nr 11–12/2011 r.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Urzędu Reg­u­lacji Ener­getyki (URE).


Pro­jekt pt.: Czyn­nik czasu w nowej ekonomii . W jakim kierunku zmierzamy?
Ter­min real­iza­cji: : grudzień 2011 r. — czer­wiec 2014 r.
Zespół real­izu­jącyprof. dr hab. Helena Strzemińska — kierownik pro­jektu
prof. dr hab. Marek Bed­narski, dr Dorota Gło­gosz, dr Monika Latos-Miłkowska (Uni­w­er­sytet Warsza­wski), mgr Joanna Mirosław, mgr Agnieszka Smoder, mgr Beata Kaczyńska – sekre­tarz pro­jektu.
Głównym celem naukowym pro­jektu jest zarówno ret­ro­spek­ty­wna, jak i prog­nos­ty­czna anal­iza czasu pracy, bazu­jąca zarówno na kra­jowej i zagranicznej lit­er­aturze przed­miotu, statystykach, współpracy między­nar­o­dowej z eksper­tami oraz na kra­jowych bada­ni­ach empirycznych.
Pod­jęta też zostanie próba oceny relacji czas pracy-czas wolny oraz utworzenia nowego paradyg­matu anal­izy, uwzględ­ni­a­jącej nie tylko dychotomiczny podział tych kat­e­gorii, ale też zacieranie się granic między tymi pod­sta­wowymi wartoś­ci­ami.
Celem kra­jowych badań empirycznych jest: szczegółowa iden­ty­fikacja i anal­iza czyn­ników deter­min­u­ją­cych wyko­rzys­tanie różnych form zatrud­nienia i sposobów orga­ni­zowa­nia czasu pracy w wybranych sek­torach gospo­darki obec­nie oraz w bliższej i dal­szej per­spek­ty­wie.
W dniu 18 października 2013 r.  w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa pn. „Czyn­nik czasu w nowej ekonomii – w jakim kierunku zmierzamy” pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.
Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.


Pro­jekt pt.: Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pra­cown­ików
Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. — czer­wiec 2013 r.
Zespół real­izu­jący: dr Iwona Poli­w­czak, dr Halina Sobocka-Szczapa, dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Łukasz Arendt
Cel: iden­ty­fikacja i ocena zakresu wyko­rzys­ta­nia urlopu szkole­niowego i zwol­nienia z całości lub części dnia pracy, w szczegól­ności po zmi­anach prawnych z 2010 r., z punktu widzenia potrzeby więk­szego włącza­nia się pod­miotów gospo­dar­czych do ksz­tałce­nia ustaw­icznego.
Pro­jekt badaw­czy kra­jowy nr 2011/01/B/HS4/00508 dla Nar­o­dowego Cen­trum Nauki.


Pro­jekt pt.: Rynek pracy i kierunki wzrostu akty­wności zawodowej lud­ności na obszarze zachod­nich wojew­ództw Pol­ski w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki region­al­nej
Ter­min real­iza­cji: czer­wiec  2011 r. – sier­pień 2011 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. Elż­bi­eta Kryńska, dr Łukasz Arendt
Eksper­tyza wyko­nana na zamówie­nie Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego – na potrzeby strate­gii roz­woju zachod­nich wojew­ództw Pol­ski do roku 2020, przekazana Zamaw­ia­jącemu.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami krajowymi.


Pro­jekt pt.: Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców
Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
Ter­min real­iza­cji: lip­iec  2011 r. – grudzień  2013 r.
Zespół real­izu­jący:  dr Dorota Gło­gosz,  dr Lucyna Machol-Zajda,  mgr Agnieszka Smode,  mgr Joanna Mirosław

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych we współpracy z firmą IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A. real­izuje pro­jekt badaw­czy pt.: “Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców” w ramach pro­gramu wielo­let­niego “Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy” — II etap, okres real­iza­cji: lata 2011–2013, koor­dynowanego przez Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy i ustanowionego Uch­wałą Nr 154/2010 Rady Min­istrów z dn. 21.09.2010.
Wyniki badań przeprowad­zonych w ramach pro­jektu zostały zaprezen­towane pod­czas  kon­fer­encji pt.: „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – postawy pra­co­daw­ców”
Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju.


Pro­jekt pt.: Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+
Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Volk­swa­gen Poz­nań Sp. z o.o.
Pro­jekt real­i­zowany ramach pro­gramu wielo­let­niego “Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy” — II etap, okres real­iza­cji: lata 2011–2013, koor­dynowanego przez Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy i ustanowionego Uch­wałą Nr 154/2010 Rady Min­istrów z dn. 21.09.2010 r.


Pro­jekt pt.: Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy

Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych we współpracy z eksper­tami z innych ośrod­ków naukowo-badawczych, uni­w­er­sytec­kich i insty­tucji rzą­dowych.
Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2010 r. — marzec 2012 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska,  dr Agnieszka Sowa,  dr Anna Ruzik-Sierdzińska, + eksperci zewnętrzni.
W dniu 19 marca 2012 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wraz z Państ­wowym Fun­duszem Osób Niepełnosprawnych zor­ga­ni­zował w ramach pro­jektu kon­fer­encję pt.: “Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności”.
Raport z badań został opub­likowany w 2012 r. w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności” .
Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Pro­jekt pt.: Anal­iza zawodów defi­cy­towych i nad­wyżkowych w powiecie lęborskim
Ter­min real­iza­cji: 2008 r.
Diag­noza aktu­al­nej sytu­acji na lokalnym rynku pracy, prog­noza uwzględ­ni­a­jąca zmi­any sytu­acji na badanym rynku pracy.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla  Powia­towego Urzędu Pracy w Lęborku.


Pro­jekt pt.: Diag­noza region­al­nych układów sieciowych rozwi­ja­ją­cych się w kon­tekś­cie funkcjonowa­nia Wojew­ódz­kich Komisji Dia­logu Społecznego
Ter­min real­iza­cji: 2005 r. – 2006 r.
Opis i anal­iza struk­tury układów sieciowych wyła­ni­a­ją­cych się w ramach dia­logu społecznego na poziomie region­al­nym. Opra­cow­anie wyty­cznych i rekomen­dacji.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Insty­tutu Spraw Publicznych.


Pro­jekt pt.: Anal­iza związku między wysokoś­cią min­i­mal­nego wyna­grodzenia a sytu­acją na rynku pracy w lat­ach 2003–2005
Wykon­awcy pro­jektu: prof. Zofia Jacukow­icz,  mgr Bar­bara Sajkiewicz.
Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2004 – maj 2006 r.
Celem pracy było zbadanie, czy wys­tępuje związek między wysokoś­cią min­i­mal­nego wyna­grodzenia a zatrud­nie­niem w kon­tekś­cie ustawy z 10.10.2002 r. o min­i­mal­nym wyna­grodze­niu za pracę. Doko­nana została anal­iza zależności pomiędzy poziomem min­i­mal­nego wyna­grodzenia a min­i­mum soc­jal­nym oraz jego relacje z płacą prze­ciętną. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie bada­nia anki­etowego w 6 wojew­ództwach, zróżni­cow­anych pod wzglę­dem stopy bezrobo­cia w około 30 przed­siębiorstwach w każdym wojew­ództwie. Wyko­rzys­tane zostały mate­ri­ały statysty­czne oraz lit­er­atura przed­miotu. Formą zakończenia było studium anal­i­ty­czne. Pro­jekt finan­sowany przez MGiP na mocy umowy z z dnia 7.09.2004 r.


Pro­jekt pt.: Uwarunk­owa­nia rynku pracy miasta stołecznego Warszawy w lat­ach 2005–2008
Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
Anal­iza eko­nom­iczna w zakre­sie zmian na lokalnym rynku pracy m. st. Warszawy. Rekomen­dacje w zakre­sie ksz­tał­towa­nia struk­tury ksz­tałce­nia i doradztwa zawodowego.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


Pro­jekt pt.: Pol­ski rynek pracy – niedopa­sowa­nia struk­tu­ralne
Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
Celem opra­cow­a­nia było określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy i popytu na nią w Polsce. Celowi temu zostały pod­porząd­kowane cele szczegółowe, jakimi są: osza­cow­anie wielkości popytu na pracę niezre­al­i­zowanego z powodu braku odpowied­nich kandy­datów do pracy; iden­ty­fikacja barier uniemożli­wia­ją­cych i/lub utrud­ni­a­ją­cych pro­cesy dos­tosowaw­cze podaży pracy do popytu na nią. Osiąg­nię­cie celów badaw­czych umożli­wiło właś­ciwe sfor­mułowanie wniosków doty­czą­cych –  w szczegól­ności – zmniejszenia ograniczeń pro­cesów dos­tosowaw­czych podaży do popytu na pracę, a tym samym bezrobo­cia struk­tu­ral­nego, niezwiązanego z cyk­lem koni­unk­tu­ral­nym.
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: Pol­ski rynek pracy — niedopa­sowa­nia struk­tu­ralne po redakcją naukową E. Kryńskiej.
Pro­jekt real­i­zowany  przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Pol­skiej Agencji Roz­woju Przedsiębiorczości.


Pro­jekt pt.: Struk­tu­ralne niedopa­sowa­nia podaży i popytu na pracę jako deter­mi­nanta bezrobo­cia w Polsce
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Celem eksper­tyzy było określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży i popytu na pracę w Polsce.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.


Pro­jekt pt.:  Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego do roku 2010
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego z uwzględ­nie­niem oceny stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych; anal­iza uwarunk­owań region­al­nych możli­wości wpływu aglom­er­acji warsza­wskiej na lokalny rynek pracy.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Powia­towego Urzędu Pracy w Otwocku.


Pro­jekt pt.: Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy m. st. Warszawy
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Ocena stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w opar­ciu o anal­izę ekonomiczno-społeczną.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


Pro­jekt pt.: Bada­nia mech­a­nizmów tworzenia i destrukcji miejsc pracy w Polsce
Ter­min real­iza­cji: 2001 r. — 2003 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Anal­iza pro­cesów, mech­a­nizmów i czyn­ników eko­nom­icznych tworzenia i lik­widacji miejsc pracy w pol­skiej gospo­darce w okre­sie trans­for­ma­cji. Anal­iza przy­czyn ubóstwa i wyk­luczenia społecznego oraz propozy­cje ich odwróce­nia przez utworze­nie do 2010 r. co najm­niej 2 mln nowych miejsc pracy, aby zapewnić zatrud­nie­nie ludziom zdol­nym do pracy i chcą­cym pra­cować.
Pro­jekt real­i­zowany dla Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej.


Pro­jekt pt.: Anal­iza rozwiązań prawnych rynku pracy stwarza­ją­cych bari­ery dla zatrud­nienia
Ter­min real­iza­cji: luty-lipiec 2002 r.
Zespół real­izu­jący: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska, dr Halina Sobocka-Szczapa, dr Jacek Męcina
Cel: wskazanie czyn­ników o charak­terze insty­tucjon­al­nym, które mogą wpły­wać nieko­rzyst­nie na ksz­tał­towanie się równowagi na rynku pracy. Anal­iza eko­nom­iczna.
Eksper­tyza składa się z dwóch części. W części pier­wszej (tabelarycznej) zestaw­iono w uję­ciu chrono­log­icznym wszys­tkie reg­u­lacje prawne, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpły­wają na ograniczanie zapotrze­bowa­nia na pracę w Polsce. Zgod­nie z ustal­e­ni­ami, najis­tot­niejszy ich frag­ment odnosił się do Kodeksu Pracy, pozostałe doty­czyły reg­u­lacji insty­tucjon­al­nych i poli­tyki rynku pracy oraz zabez­pieczenia społecznego. W części drugiej zamieszc­zono komen­tarz, rozsz­erza­jący kwestie rozstrzyg­nięć usta­wowych w obszarze reg­u­lacji insty­tucjon­al­nych i poli­tyki rynku pracy oraz zabez­pieczenia społecznego.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.

Translate »
Skip to content