Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie Plat­formy DPPS – zakończony

Udostępnij

Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na stworze­niu plat­formy inter­ne­towej — Plat­formy DPPS, zwanej dalej “Plat­formą”, która będzie łączyła w sobie funkcjon­al­ność sys­temu zarządza­nia treś­cią jak i klasy­cznego moderowanego forum dyskusyjnego w ramach pro­jektu „Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowanego w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content