Usługa tłu­maczenia na pol­ski język migowy

Udostępnij

Usługa tłu­maczenia „na żywo” na pol­ski język migowy debaty poświę­conej prob­lematyce pracy — tytuł debaty: „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“ w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content