Prze­targ na przeprowadze­nie badań terenowych w 30 gmi­nach w Polsce – zakończony

Udostępnij

Prze­targ nieogranic­zony na przeprowadze­nie badań terenowych w 30 gmi­nach w Polsce:
W ramach pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” real­i­zowanego w ramach: Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Translate »
Skip to content