Archiwum autora: DAK

https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Pro­jekt real­i­zowany jest przez Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego i Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, a finan­sowany przez Min­is­terstwo Edukacji i Nauki. Celem pro­jektu jest przy­go­towywanie do zaim­ple­men­towa­nia mod­elu wspar­cia: „Łagodze­nie skutków pan­demii wśród grup wysok­iego ryzyka – osoby 60+”. Pro­jek­towane … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

konferencja norweska

KONFERENCJĘ ONLINE: Dnia 20 kwiet­nia odbyła się kon­fer­encja pt. Edukacja przyszłości — zdalne ksz­tałce­nie i szkole­nie zawodowe Po dwóch lat­ach nauki zdal­nej oraz e-learningu nikt nie wąt­pli­wości, że pol­ska szkoła i nauka muszą być gotowe aby skutecznie i ciekawie uczyć … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

BBP

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Minimum socjalne

Min­i­mum soc­jalne (MS) to model wydatków kon­sump­cyjnych dla osób w różnym wieku w gospo­darst­wach domowych. Zakłada się w nim zaspoka­janie potrzeb na skrom­nym poziomie, uwzględ­ni­a­jąc wskaza­nia nauki, normy oby­cza­jowe i otocze­nie prawne. Min­i­mum soc­jalne sza­cow­ane jest: – co 3 miesiące … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

konkurs ZUS

KONKURS NA PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM I DYDAKTYCZNYM Z OBSZARU PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej Pol­skiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na prace  o charak­terze naukowo-badawczym i dydak­ty­cznym z obszaru pracy, poli­tyki … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

rekrutacja praca 60plus

Zapraszamy do udzi­ału w pro­jek­cie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem jest opra­cow­anie i przetestowanie w MMSP prostych narzędzi HR do utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Debata 27 stycznia

 Pro­gram debaty

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe