Archiwum autora: EG

Infodoradca + seminarium regionalne Kielce

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” – kwartal­nik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych. Od roku 2018 właś­ci­cielem i wydawcą tytułu jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. więcej… ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2018 ROK zamówienia … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

ORCID

ORCID – iden­ty­fika­tor, który każdy naukowiec powinien mieć! Ustawa Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 343 ust. 1, pkt 3 zobow­iązuję wszys­t­kich pra­cown­ików naukowych do posi­ada­nia elek­tron­icznego iden­ty­fika­tora naukowca w między­nar­o­dowym sys­temie ORCIDCzy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uruchomiona

XX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!! Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Social investment in affordable and quality long-term care

W dniu 30 października 2018 r. w Par­la­men­cie Europe­jskim w Bruk­seli odbędzie się kon­fer­encja pod­sumowu­jąca pro­jekt pt.: Social invest­ment in afford­able and qual­ity long-term care (SPRINT). Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem  kon­sor­cjum “SPRINT” real­izu­jącego pro­jekt, w  skład którego … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

prof. Elżbieta Kryńska — pożegnanie

                                     Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci prof. zw. dr hab. Elż­bi­ety Kryńskiej  wspani­ałego człowieka, wybit­nego naukowca i men­tora wielo­let­niego pra­cown­ika naukowego Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Kierown­ika Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy

Pro­jekt real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O SWOBODZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. 50 LAT ROZPORZĄDZENIA NR 1612/68

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitt, w dniu 3 lipca 2018 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

100 lat polityki społecznej w Polsce: konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 28 czer­wca 2018 roku odbyła się kon­fer­encja „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, kole­jna z cyklu 16 kon­fer­encji region­al­nych, które odby­wają się w każdym wojew­ództwie naszego kraju  z okazji pod­wójnego jubileuszu — 100 lat odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości i 100 lat poli­tyki społecznej … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Kategoria B dla IPiSS w rankingu jednostek naukowych

Szanowni Państwo P.T. Koledzy i Koleżanki Uprze­jmie infor­muję, że w zaw­iązku z ostat­nią para­me­tryza­cją Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przyz­nało Insty­tu­towi kat­e­gorię naukową B. Grat­u­luję i dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za zaan­gażowanie i za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe