Aktualnie realizowane projekty

 • Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy
  Ter­min real­iza­cji: prace real­i­zowane będą do listopada 2020 r.
  Zespół real­izu­jący: zespół ekspertów IPiSS, którego koor­dy­na­torem jest Maciej Gruza
  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych na zlece­nie Depar­ta­menty Rynku Pracy Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt “Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy”.
  Celem pro­jektu jest przy­go­towanie rekomen­dacji doty­czą­cych zmian w klasy­fikacji zawodów pozwala­ją­cych na lep­sze dopa­sowanie doku­mentu do sytu­acji na rynku pracy oraz do celów wspiera­nia poli­tyk roz­wo­jowych real­i­zowanych w Polsce. W ramach pro­jektu przeprowad­zone zostaną bada­nia oczeki­wań w zakre­sie dos­tosowa­nia klasy­fikacji do potrzeb resortów i insty­tucji cen­tral­nych, orga­ni­za­cji związkowych, branżowych i pra­co­daw­ców, insty­tucji eduka­cyjnych, pub­licznych służb zatrud­nienia oraz innych intere­sar­iuszy doku­mentu.
  Przeprowad­zone zostanie też mapowanie europe­jskiej klasy­fikacji ESCO i KZiS, którego celem będzie między innymi wdroże­nie poli­tyk europe­js­kich oraz uzu­pełnie­nie pol­skiej klasy­fikacji o zawody roz­wo­jowe funkcjonu­jące na europe­jskim rynku pracy.
 • Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego – pro­jekt real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.  Ter­min real­iza­cji pro­jektu: czer­wiec 2018 r. – 31 października  2021 r.
 • Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy. Pro­jekt finan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Uni­w­er­sytet Łódzki oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Czas real­iza­cji: luty 2018 r. — listopad 2021 r.
Translate »
Skip to content