Zrealizowane projekty

Pro­jekty zakońc­zone w 2016 roku

 • Znacze­nie i deter­mi­nanty nierówności eko­nom­icznych w Polsce w świ­etle anal­izy kosztów pracy, poziomu wyna­grodzeń oraz pub­licznych wydatków soc­jal­nych
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2015 r. – grudzień 2016 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Wik­tor Rutkowski, kierownik pro­jektu
  Cel: Pod­niesie­nie poziomu wyna­grodzeń za pracę należy obec­nie do najsil­niej artykułowanych oczeki­wań społecznych. Celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie o  adek­wat­ność, uwarunk­owa­nia i kon­sek­wencje obec­nego poziomu wyna­grodzeń w Polsce oraz możli­wości przyspieszenia tempa ich wzrostu w przyszłości.
  Wyzwaniem dla poli­tyki państwa dobrobytu (państwa opiekuńczego), a więc także dla europe­jskiego mod­elu społecznego, są przemi­any demograficzne, eko­nom­iczne i tech­no­log­iczne. Celem badań jest porów­naw­cza anal­iza poziomu i struk­tury wydatków soc­jal­nych w Polsce na tle innych kra­jów Unii Europe­jskiej. Przed­miotem anal­izy są również kierunki zmian insty­tucjon­al­nych, pode­j­mowanych w związku z wyzwa­ni­ami, dla państwa opiekuńczego.
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.
 • Elasty­czne formy orga­ni­za­cji czasu pracy jako instru­ment budowa­nia równowagi między pracą i życiem  poza­za­wodowym w Polsce (rozprawa dok­torska)
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. — grudzień 2016 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Agnieszka Smoder
  Cel: Zbadanie wpływu elasty­cznych form orga­ni­za­cji czasu pracy na tworze­nie równowagi między życiem zawodowymi oso­bistym w Polsce.
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.
 • Praca kobiet na własny rachunek. Szanse — motywy – bari­ery (rozprawa dok­torska)
  Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2011 r. – grudzień 2016 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Joanna Mirosław
  Cel: anal­iza uwarunk­owań przed­siębior­c­zości kobiet w pol­s­kich reali­ach społeczno-ekonomicznych, to jest rozpoz­nanie sty­mu­la­torów i barier pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej na własny rachunek, głównie tych o charak­terze eko­nom­icznym, ale również socjo­log­icznym oraz psy­cho­log­icznym, z uwzględ­nie­niem kon­tek­stu aksjo­log­icznego zjawiska.
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

Pro­jekty zakońc­zone w 2015 roku

 • Równość wyna­gradza­nia kobiet i mężczyzn: mon­i­torowanie zjawiska i anal­iza czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych w pol­skiej gospo­darce tzw. ‘gen­der pay gap’
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2015 r. — grudzień 2015 r.
  Zespół real­izu­jący: mgr  Agnieszka Smoder, mgr Joanna Mirosław
  Cel: Celem była iden­ty­fikacja czyn­ników wpły­wa­ją­cych na różnicę wyna­grodzeń
  kobiet i mężczyzn, doko­nana na pod­stawie anal­izy kra­jowej i zagranicznej lit­er­atury przed­miotu, statystyk (m.in. GUS, EUROSTAT, OECD), doku­men­tówi aktów prawnych.
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.
 • Pracowniczo-socjalne aspekty (kon­sek­wencje) wejś­cia Pol­ski do strefy euro w per­spek­ty­wie 4 lat
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2015 r. — grudzień 2015 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Zbig­niew Klim­iuk, kierownik pro­jektu
  Cel: Skutki na rynku pracy oraz w zakre­sie wydatków i opieki soc­jal­nej po wejś­ciu Pol­ski do strefy euro.
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. + wniosek restruk­tu­ryza­cyjny
 • Wysokość kosztów pracy a dynamika szarej strefy w Polsce
  Ter­min real­iza­cji: marzec 2015 r. — grudzień 2015 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, kierownik pro­jektu
  Cel: Zbadanie relacji między szarą strefą a zmi­anami kosztów pracy
  Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

Pro­jekty zakońc­zone w 2013 roku

 • Szkol­nictwo zawodowe a lokalny rynek pracy w branży mecha­tron­icznej w wojew­ództwie łódzkim. Diag­noza potrzeb eduka­cyjnych
  Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Urszula Jeruszka
  Zespół real­izu­jący: Mieczysław Kabaj, Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Poli­w­czak, Halina Sobocka-Szczapa
  Ter­min real­iza­cji: 11 czer­wca 2013 r. – 31 sierp­nia 2013 r.
  Cel: Opra­cow­anie rekomen­dacji w ramach pro­jektu „Szkol­nictwo zawodowe a lokalny rynek pracy w branży mecha­tron­icznej w wojew­ództwie łódzkim. Diag­noza potrzeb eduka­cyjnych”
  Źródło finan­sowa­nia: środki Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet IX, Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach.
 • Eko­nom­iczne i soc­jalne kon­sek­wencje płacy min­i­mal­nej
  Real­iza­tor: prof. nadzw. dr hab. Wik­tor Rutkowski.
  Ter­min real­iza­cji:  listopad 2012 – maj 2013 r.
  Cel: Anal­iza, ocena i propozy­cje usprawnień poli­tyki płacy min­i­mal­nej w Polsce.
  Źródło finan­sowa­nia: Dzi­ałal­ność statu­towa IPiSS.
 • Rozwi­janie zbioru kra­jowych stan­dardów kom­pe­tencji zawodowych wyma­ganych przez pra­co­daw­ców
  Kierownik podzi­ała­nia 1.1 i 1.5: prof. dr hab. Urszula Jeruszka
  Ter­min real­iza­cji:  kwiecień  2012 r.  — grudzień  2013 r.
  Zespół real­izu­jący ze strony IPiSS: mgr Joanna Mirosław, mgr Agnieszka Smoder
  Pro­jekt real­i­zowany jest z inic­jatywy Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej przez kon­sor­cjum w składzie Doradca Con­sult­ing, Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji w Radomiu, WYG Inter­na­tional, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie oraz Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego.
  Cel: przy­go­towanie nowych zasobów infor­ma­cji zawodoz­naw­czych, aby poprawić jakość i skuteczność usług rynku pracy oraz lep­iej dos­tosować ofertę szkole­niową do potrzeb rynku pracy.
  Źródło finan­sowa­nia: Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

Pro­jekty zakońc­zone w 2012 roku

 • Under­em­ploy­ment: eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska
  Kierownik pro­jektu: prof. Marek Bed­narski
  Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2009 r. – sty­czeń 2012 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Kaz­imierz W. Frieske, dr Anna Kier­sz­tyn,  dr Paweł Poławski, dr Dar­iusz Zalewski, mgr Jan Dzierz­gowski, mgr Beata Kaczyńska
  Cel: głównym celem pro­jektu jest anal­iza społeczno-gospodarczych kon­sek­wencji seg­men­tacji rynku pracy.
  Wtórna anal­iza danych zebranych w pier­wszej fali pol­skiego bada­nia EU – SILC zre­al­i­zowanego przez GUS.
  Mono­graficzne stu­dia przy­pad­ków obe­j­mu­ją­cych pra­cown­ików zatrud­nionych na czas określony w 10 celowo dobranych dużych przed­siębiorstwach zlokali­zowanych na dwu różnych rynkach pracy (Olsz­tyn i Wrocław).
  Źródło finan­sowa­nia: Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa wyższego, pro­jekt badaw­czy własny.
 • Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego z punktu widzenia zwięk­sza­nia zdol­ności do zatrud­nienia i zmniejsza­nia bezrobo­cia absol­wen­tów szkół zawodowych
  Kierownik pro­jektu: prof. Urszula Jeruszka
  Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2009 r. –  czer­wiec 2012 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Mieczysław Kabaj, mgr Joanna Mirosław
  Cel : wskazanie kierunków ksz­tałce­nia (zawodów), na które w przyszłości wys­tąpi zapotrze­bowanie na rynku pracy.
  Ukazanie zbieżności i zróżni­cow­a­nia uwarunk­owań społecznych dostępu do edukacji i do rynku pracy w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej oraz barier akty­wności zawodowej młodych ludzi, wynika­ją­cych głównie z ich niewielkiego doświad­czenia zawodowego (prak­tyki) oraz ogranic­zonej zna­jo­mości prob­lematyki porusza­nia się na rynku pracy (badanie losów absol­wen­tów).
  Źródło finan­sowa­nia: Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, pro­jekt badaw­czy własny.

Pro­jekty zakońc­zone w 2010 roku

 • Wyk­lucze­nie cyfrowe na rynku pracy
  Kierownik pro­jektu:
  Cel:aAnaliza sytu­acji na rynku pracy pod wzglę­dem braku dostępu do tech­nik tele­in­for­maty­cznych. Opra­cow­anie strate­gii prze­ci­wdzi­ała­nia wyk­lucze­niu cyfrowemu na Mazowszu ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sytu­acji osób dłu­gotr­wale bezro­bot­nych i osób 50+. Wdroże­nie strate­gii umożliwi przy­wróce­nie osób wyk­luc­zonych na rynek pracy oraz ich rein­te­grację społeczną (2008–2010).
  Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Pro­jekty zakońc­zone w 2009 roku

 • Badanie potrzeb pod­lask­iego rynku pracy
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2008 r. — 2009 r.
  Cel: badanie zagranicznych migracji zarobkowych w wojew­ództwie pod­laskim. Badanie mobil­ności przestrzen­nej, zawodowej i eduka­cyjnej lud­ności zamieszku­jącej  obszary wiejskie, wiejsko-miejskie i małe miasta w wojew­ództwie pod­laskim. Dzi­ała­nia mające na celu poprawę szans zatrud­nienia osób zagrożonych bezrobo­ciem dłu­gotr­wałym, iden­ty­fikacja potrzeb pra­co­daw­ców w zakre­sie kwal­i­fikacji; wspar­cie dzi­ałań pode­j­mowanych przez part­nerów rynku pracy służą­cych pod­niesie­niu poziomu zatrud­nienia w regionie poprzez diag­nozę sytu­acji na rynku pracy woj. Pod­lask­iego.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki.
 • Kierunki zmian sytu­acji ludzi młodych na rynku pracy
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2009 r.
  Cel: badanie sytu­acji młodzieży na rynku pracy – uwarunk­owa­nia i ten­dencje zmian z uwzględ­nie­niem zróżni­cowań region­al­nych. Rekomen­dacje dla insty­tucji rynku pracy w sprawie zwięk­sza­nia możli­wości zawodowych młodzieży.
  Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.
 • Ocena wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacje dal­szych dzi­ała
  Kierownik pro­jektu:
  Cel: stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacji dal­szych dzi­ałań w tym obszarze. Prace eksper­ckie i bada­nia doty­czące: skutecznej akty­wnej poli­tyki rynku pracy, nowoczes­nych sys­temów zabez­pieczenia społecznego oraz per­spek­tywy imple­men­tacji mod­elu flex­i­cu­rity na poziomie przed­siębiorstw (w real­iza­cji).
  Pro­jekt finan­sowany przez Unię Europejską.
 • Możli­wość wdraża­nia flex­i­cu­rity w Polsce
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2008 r. — 2009 r.
  Cel: ocena i anal­iza porów­naw­cza sytu­acji na kra­jowych rynkach pracy w Polsce w zakre­sie wdraża­nia flex­i­cu­rity, iden­ty­fikacja najlep­szych prak­tyk.
  Pro­jekt real­i­zowany we współpracy z PKPP “Lewiatan” ze środ­ków Unii Europejskiej.

 Pro­jekty zakońc­zone w 2008 roku

 • Przy­czyny pracy niere­je­strowanej, jej skala, charak­ter i skutki społeczne
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2007 r. — 2008 r.
  Cel: stworze­nie kom­plek­sowej anal­izy skali, przy­czyn, charak­teru i skutków społecznych zjawiska pracy niere­je­strowanej w Polsce. Przed­miotem analiz była zarówno strona podażowa, jak i popy­towa pracy.
  W wyniku real­iza­cji pro­jektu sfor­mułowane zostały rekomen­dacje i propozy­cje rozwiązań prawno-organizacyjnych służą­cych redukcji pracy niere­je­strowanej.
  Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej.
 • Zmi­any struk­tu­ralne w gospo­darce w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i innych tech­nologii w woj. warmińsko-mazurskim
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r. — 2008 r.
  Cel: anal­iza możli­wości zwięk­szana zdol­ności wyko­rzys­ta­nia nowych tech­nologii przez MŚP poprzez świad­cze­nie telepracy i inwest­y­cji w pro­jekty inter­ne­towe. Badanie potenc­jału MŚP w zakre­sie innowa­cyjności lokalnej. Wyniki stanow­iły pod­stawę dla insty­tucji rynku pracy do pod­ję­cia dzi­ałań akty­wnych form poli­tyki rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL.
 • Czas na pracę – praca na czas
  Kierownik pro­jektu:
  Cel: zebranie infor­ma­cji i anal­iza pod­sta­wowych wskaźników o sytu­acji na region­al­nym rynku pracy (wojew­ództwo pod­karpackie). Celem było wye­lim­i­nowanie barier w korzys­ta­niu przez sek­tor MŚP z zatrud­nienia tym­cza­sowego osób dyskrymi­nowanych na rynku pracy i ułatwie­nie inte­gracji lub rein­te­gracji tych osób z rynkiem pracy. Opra­cow­anie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy, dos­tosowanie szkoleń do wyma­gań kwal­i­fika­cyjnych lokalnego rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL.
 • Wspieranie zdol­ność przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­tanie tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r. — 2008 r.
  Cel: anal­iza możli­wości przys­tosowa­nia przed­siębiorstw i pra­cown­ików w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii. Wyniki stanow­iły pod­stawę dla insty­tucji rynku pracy do pod­ję­cia dzi­ałań akty­wnych form poli­tyki rynku pracy poprzez stworze­nie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów rynku pracy i dos­tosowa­nia sys­temu szkoleń do potrzeb rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL.

Pro­jekty zakońc­zone w 2007 roku

 • Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2006 r. — 2007 r.
  Cel: anal­iza funkcjonowa­nia agencji zatrud­nienia (agencji pośred­nictwa pracy, porad­nictwa zawodowego, doradztwa per­son­al­nego, pracy tym­cza­sowej) jako insty­tucji rynku pracy oraz opra­cow­anie mod­elu współpracy pomiędzy agenc­jami zatrud­nienia a pub­licznymi służbami zatrud­nienia.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach  Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich (SPO RZL).
 • Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy woj. mazowieck­iego praca-zatrudnienie-szkolenie
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2006 r. — 2007 r.
  Cel: diag­noza sytu­acji na region­al­nym rynku pracy, anal­iza wyników badań i ich syn­teza oraz, na jej pod­stawie, stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw mod­elu sys­temu zmniejsza­nia niedopa­sowań struk­tu­ral­nych podaży i popytu na pracę. Dos­tosowanie umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych mieszkańców wojew­ództwa mazowieck­iego oraz treści pro­gramowych ksz­tałce­nia i szkoleń zawodowych do specy­ficznych wymogów rynku pracy. Pro­jekt miał na celu przy­go­towanie diag­nozy zatrud­nienia wg sekcji PKD jako pod­stawy do przy­go­towa­nia ukierunk­owanych dzi­ałań szkole­niowych.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR).

Pro­jekty zakońc­zone w 2006 roku

 • Diag­noza region­al­nych układów sieciowych rozwi­ja­ją­cych się w kon­tekś­cie funkcjonowa­nia Wojew­ódz­kich Komisji Dia­logu Społecznego
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r. — 2006 r.
  Cel: Opis i anal­iza struk­tury układów sieciowych wyła­ni­a­ją­cych się w ramach dia­logu społecznego na poziomie region­al­nym. Opra­cow­anie wyty­cznych i rekomen­dacji.
  Pro­jekt real­i­zowany dla Insty­tutu Spraw Publicznych.
 • Anal­iza lokalnego rynku pracy – diag­noza zasobów
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2006 r.
  Cel: anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy, zbieżność przed­sięwz­ięć w zakre­sie pod­wyższa­nia umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych z potrze­bami region­al­nego rynku pracy (oczeki­wań pra­co­daw­ców) oraz planów pra­cown­ików w zakre­sie ksz­tałce­nia. Opra­cow­anie listy poszuki­wanych zawodów oraz opra­cow­anie wyty­cznych dla sys­temu edukacji pra­cown­ika. Została opra­cow­ana metodolo­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR).
 • Wyrów­nanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r. — 2006 r.
  Cel: anal­iza sytu­acji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prze­jawów, form i metod prze­ci­wdzi­ała­nia dyskrymi­nacji stosowanej wobec tej grupy społecznej. Anal­izie zostały pod­dane następu­jące prob­lemy: klasy­fikacja i formy dyskrymi­nacji na rynku pracy, instru­menty ułatwia­jące osobom niepełnosprawnym znalezie­nie odpowied­niego dla nich zatrud­nienia i wyrówny­wa­nia ich szans na rynku pracy, formy zwal­cza­nia dyskrymi­nacji, sytu­acja społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych w Polsce i w kra­jach UE.
  Pro­jekt finan­sowany  przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Pro­jekty zakońc­zone w 2005 roku

 • Spójność społeczna i gospo­dar­cza – rozwój zasobów ludz­kich – woj. małopol­skie i pod­karpackie
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r.
  Cel: anal­iza pod­sta­wowych wskaźników na rynku pracy w badanych wojew­ództwach; wskazówki dla szkoleń. Opra­cow­anie wyty­cznych do metodologii szkoleń.
  Pro­jekt real­i­zowany  w ramach Pro­gramu PHARE.
 • Euro­pean Employ­ment Obser­va­tory Net­work and Mutual Learn­ing Sup­port Ser­vices
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2005 r.
  Cel: stworze­nie sieci kra­jowych ekspertów ds. rynku pracy, która powinna dostar­czać infor­ma­cji na temat trendów i poli­tyki kra­jowych rynków pracy jako pod­stawa do wery­fikacji i mody­fikacji Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia (2005).
  Pro­jekt real­i­zowany  dla Komisji Europejskiej.
 • Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r. — 2005 r.
  Cel: anal­iza warunków pracy w niepełnym wymi­arze i skutków zatrud­nienia kobiet w tej formie w przy­padku, gdy muszą one łączyć obow­iązki pra­cown­icze z funkc­jami opiekuńczymi w rodzinie. Opisana została struk­tura i dynamika zatrud­nienia niepeł­noeta­towego w Polsce oraz wpływ pracy niepeł­noeta­towej na sta­tus zawodowy i życie rodzinne pra­cown­ików.
  Pro­jekt finan­sowany  przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (KBN).

Pro­jekty zakońc­zone w 2004 roku

 • Human Resources Devel­op­ment – Train­ing and Busi­ness Coun­sel­ing for Per­son Threat­ened by Unem­ploy­ment
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
  Cel: anal­iza potrzeb rynku pracy wojew­ództw pod­karpack­iego, lubel­skiego i śląskiego. Charak­terystyka liczby i struk­tury bezro­bot­nych oraz zmi­any w okre­sie od sty­cz­nia 2003 r. do końca grud­nia 2003 r.
  Anal­izy te były pod­stawą dla władz lokalnych i insty­tucji rynku pracy do przy­go­towa­nia i przeprowadzenia dzi­ałań w ramach akty­wnej poli­tyki rynku pracy na rzecz osób bezro­bot­nych, w tym dzi­ałal­ności szkole­niowej dos­tosowanej do rzeczy­wistych potrzeb.
 • Pol­ski rynek pracy – niedopa­sowa­nia struk­tu­ralne
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
  Cel: określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy i popytu na nią w Polsce. Celowi temu zostały pod­porząd­kowane cele szczegółowe, jakimi są: osza­cow­anie wielkości popytu na pracę niezre­al­i­zowanego z powodu braku odpowied­nich kandy­datów do pracy; iden­ty­fikacja barier uniemożli­wia­ją­cych i/lub utrud­ni­a­ją­cych pro­cesy dos­tosowaw­cze podaży pracy do popytu na nią.
  Osiąg­nię­cie celów badaw­czych umożli­wiło właś­ciwe sfor­mułowanie wniosków doty­czą­cych –  w szczegól­ności – zmniejszenia ograniczeń pro­cesów dos­tosowaw­czych podaży do popytu na pracę, a tym samym bezrobo­cia struk­tu­ral­nego, niezwiązanego z cyk­lem koni­unk­tu­ral­nym.
  Pro­jekt real­i­zowany  dla Pol­skiej Agencji Roz­woju Przedsiębiorczości.
 • Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświad­czenia kra­jów europe­js­kich
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
  Cel: anal­iza i ocena metod skra­ca­nia czasu pracy oraz elasty­cznego zarządza­nia jego potenc­jałem i ich wpływ na zatrud­nie­nie. Zapro­jek­towanie badań anki­etowych, anal­iza wyników badań w fir­mach z udzi­ałem kap­i­tału zagranicznego.
  Pro­jekt finan­sowany przez KBN Min­is­terstwo Gospo­darki i Pracy.

Pro­jekty zakońc­zone w 2003 roku

 • Struk­tu­ralne niedopa­sowa­nia podaży i popytu na pracę jako deter­mi­nanta bezrobo­cia w Polsce
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
  Cel: określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży i popytu na pracę w Polsce.
  Eksper­tyza real­i­zowana dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.
 • Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego do roku 2010
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
  Cel: anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego z uwzględ­nie­niem oceny stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych; anal­iza uwarunk­owań region­al­nych możli­wości wpływu aglom­er­acji warsza­wskiej na lokalny rynek pracy.
  Pro­jekt real­i­zowany dla Powia­towego Urzędu Pracy w Otwocku.
 • Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy m. T. Warszawy
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
  Ocena stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w opar­ciu o anal­izę ekonomiczno-społeczną.
  Pro­jekt real­i­zowany dla Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Pol­ski rynek pracy wobec inte­gracji europe­jskiej
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
  Cel: anal­iza głównych deter­mi­nant sytu­acji na pol­skim rynku, w opar­ciu o którą oce­niono ich wpływ na rynek pracy w okre­sie przedakcesyjnym. Wskazano na potrzebne kierunki dzi­ałań umożli­wia­ją­cych har­mo­niza­cję pol­skiego rynku pracy z uni­jnym, w szczegól­ności na uwarunk­owa­nia wzrostu zatrud­nienia i przek­sz­tałce­nia jego struk­tury oraz ogranicze­nie rozmi­arów bezrobo­cia.
  W pro­jek­cie doko­nano anal­izy prob­lemów w opar­ciu o następu­jące zadania:
 1. Anal­iza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunk­owań pol­skiego rynku pracy; określe­nie niezbęd­nych kierunków zmian i zebranie doświad­czeń innych kra­jów z zakresu ich wchodzenia do UE.
 2. Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie w obszarach wiejs­kich i w rolnictwie.
 3. Wpływ zarządza­nia zasobami pracy w skali mikro (w przed­siębiorstwach) na rynek pracy.
 4. Anal­iza sys­temu edukacji z uwzględ­nie­niem potrzeb rynku pracy i kom­paty­bil­ności ze stan­dar­d­ami eduka­cyjnymi UE; określe­nie kierunków zmian.
 5. Anal­iza sys­temów płac i kosztów pracy, skutki dla rynku pracy w per­spek­ty­wie integracji.
 6. Mod­ele zbiorowych sto­sunków pracy a zdol­ność gospo­darki do tworzenia miejsc pracy.
 7. Anal­iza poli­tyki rynku pracy wobec pro­cesów glob­al­iza­cji i roz­woju wyso­kich tech­nologii; opra­cow­anie rekomen­dacji dla poli­tyki rynku pracy.
 • Bada­nia mech­a­nizmów tworzenia i destrukcji miejsc pracy w Polsce
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2001 r. — 2003 r.
  Anal­iza pro­cesów, mech­a­nizmów i czyn­ników eko­nom­icznych tworzenia i lik­widacji miejsc pracy w pol­skiej gospo­darce w okre­sie trans­for­ma­cji. Anal­iza przy­czyn ubóstwa i wyk­luczenia społecznego oraz propozy­cje ich odwróce­nia przez utworze­nie do 2010 r. co najm­niej 2 mln nowych miejsc pracy, aby zapewnić zatrud­nie­nie ludziom zdol­nym do pracy i chcą­cym pra­cować.
  Pro­jekt real­i­zowany dla Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Pro­jekty zakońc­zone w 2002 roku

 • Sytu­acja na kra­jowym rynku pracy w Polsce
  Kierownik pro­jektu:
  Kom­plek­sowy raport obe­j­mu­jący zagad­nienia: sytu­acja na rynku pracy, wyna­grodzenia, czas pracy, urlopy wypoczynkowe. Sto­sunki pracy, emery­tury, pomoc społeczna.
  Pro­jekt real­i­zowany dla  Japońskiego Insty­tut Pracy.
 • Anal­iza rozwiązań prawnych rynku pracy stwarza­ją­cych bari­ery dla zatrud­nienia
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2002 r.
  cel: wskazanie czyn­ników o charak­terze insty­tucjon­al­nym, które mogą wpły­wać nieko­rzyst­nie na ksz­tał­towanie się równowagi na rynku pracy. Anal­iza eko­nom­iczna.
  Pro­jekt real­i­zowany dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.
 • Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery
  Kierownik pro­jektu:
  Ter­min real­iza­cji: 2000 r. — 2001 r.
  Cel: określe­nie sytu­acji kobiet na rynku pracy w nowych uwarunk­owa­ni­ach, związanych z roz­wo­jem sek­tora pry­wat­nego. Anal­izie pod­dano następu­jące problemy:
 • zmi­any włas­noś­ciowe w pol­skiej gospo­darce. Rozwój sek­tora pry­wat­nego i jego wpływ na rynek pracy,
 • przek­sz­tałce­nia włas­noś­ciowe a akty­wność zawodowa kobiet. Zmi­any i uwarunkowania,
 • sek­tor pry­watny jako środowisko pracy kobiet,
 • formy zatrud­nienia i warunki pracy kobiet w sek­torze prywatnym,
 • zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kon­tekś­cie zasady równego trak­towa­nia kobiet i mężczyzn,
 • uczest­nictwo w szkole­ni­ach zawodowych,
 • możli­wość godzenia obow­iązków zawodowych z rodzinnymi,
 • prob­lemy pracy kobiet – ten­dencje europe­jskie i światowe.
Translate »
Skip to content