Problematyka badawcza

 • Funkcjonowanie współczes­nych rynków pracy
 • Deter­mi­nanty podaży i popytu na pracę
 • Rynki pracy w układach przestrzen­nych. Mon­i­tor­ing i anal­iza sytu­acji na region­al­nych i lokalnych rynkach pracy w Polsce
 • Bezrobo­cie – deter­mi­nanty, rodzaje, metody przeciwdziałania
 • Grupy zna­j­du­jące się w szczegól­nej sytu­acji na rynku pracy (młodzież, osoby starsze i inni)
 • Funkcjonowanie insty­tucji rynku pracy
 • Niety­powe formy zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy
 • Wyk­lucze­nie cyfrowe na rynku pracy
 • Prog­nozy i pro­jekcje popytu na pracę
 • Elasty­czność i bez­pieczeństwo na rynku pracy (flexicurity)
 • Poli­tyka zatrud­nienia i poli­tyka państwa na rynku pracy
 • Struk­tu­ralne niedopa­sowa­nia podaży i popytu na pracę – przy­czyny, sposoby przeciwdziałania
 • Rynek pracy a edukacja zawodowa
 • Ekono­mia tworzenia i lik­widacji miejsc pracy
 • Seg­men­tacja rynku pracy
Translate »
Skip to content