Konferencje i seminaria

Kon­fer­encje 2013 rok 

 • 13 grud­nia 2013 r., Warszawa, “Wpływ elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową osób w wieku 45 +“
 • 21–23 maja 2013 r., w Supraśl,  “Rynek pracy i poli­tyka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne“

Kon­fer­encje 2012 rok 

 • 29 listopada 2012 r., Warsza­wa, “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce cz. II“
 • 10 maja 2012 r., Warszawa, “Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Diag­noza i oczeki­wane kierunki zmian“

Kon­fer­encje 2011 rok

 • 13 grud­nia 20011 r., Warszawa, “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce“
 • 15 listopada 2011, Warszawa, “Under­em­ploy­ment – eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska“
 • 14 listopada 2011, Warszawa, “Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce”, kon­fer­encja pod­sumowu­jąca pro­jekt pod tym samym tytułem orga­ni­zowana przez PARP
 • 21 listopada 2011 r., Warszawa, “Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu“
 • 6 wrześ­nia 2011, Warszawa, “Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce”, sem­i­nar­ium orga­ni­zowane przez PARP
 • 23 lutego 2011 r., Warszawa, “Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Aspekty region­alne i lokalne“

Kon­fer­encje 2010 rok 

 • 25 maja 2010 r., Warszawa, “Związkowe i niezwiązkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­ików w gospo­darce pos­trans­for­ma­cyjnej”, kon­fer­encja pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej
 • 26 listopada 2010 r., Warszawa, “Elasty­czność czasu pracy w kon­tekś­cie uwarunk­owań społeczno-ekonomicznych”, kon­fer­encja pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej

Kon­fer­encje 2008 rok

 • 28 kwiet­nia 2008 r., Warszawa, “Przy­czyny pracy niere­je­strowanej w Polsce”, orga­ni­za­tor: Depar­ta­ment Rynku Pracy Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej we współpracy z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych
 • 15 sty­cz­nia 2008 r., Warszawa, “Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia“
Translate »
Skip to content