Wykaz projektów w porządku alfabetycznym

 • Anal­iza czyn­ników zmieni­a­ją­cych uwarunk­owa­nia bytowe grup lud­ności podat­nych na ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne, w kon­tekś­cie wzrostu cen energii elektrycznej
 • Anal­iza efek­tów pośred­nictwa pracy w urzę­dach pracy i innych organizacjach
 • Anal­iza lokalnego rynku pracy – diag­noza zasobów
 • Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospodarczej
 • Anal­iza region­al­nego rynku pracy – met­ro­pol­i­tarnego, subregionalnich
 • Anal­iza rozwiązań prawnych rynku pracy stwarza­ją­cych bari­ery dla zatrudnienia
 • Anal­iza zawodów defi­cy­towych i nad­wyżkowych w powiecie lęborskim
 • Anal­iza związku między wysokoś­cią min­i­mal­nego wyna­grodzenia a sytu­acją na rynku pracy w lat­ach 2003–2005
 • Bada­nia mech­a­nizmów tworzenia i destrukcji miejsc pracy w Polsce
 • Badanie doty­chcza­sowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opra­cow­anie prog­nozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku
 • Badanie potrzeb pod­lask­iego rynku pracy
 • Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+
 • Badanie ewalu­a­cyjne z real­iza­cji Pro­gramu Wielo­let­niego „Senior+” na lata 2015–2020. Edy­cje 2016–2019.
 • Badanie ewalu­a­cyjne Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Osób Starszych na lata 2014–2020. Edy­cje 2016–2019.
 • Bez­dom­ność na Mazowszu
 • Budowa i wdrażanie innowa­cyjnych narzędzi ogranicza­ją­cych zjawisko pracy niere­je­strowanej w insty­tuc­jach współod­powiedzial­nych za min­i­mal­iza­cję zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy
 • Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a praktyką”
 • Czas na pracę – praca na czas (wojew­ództwo podkarpackie)
 • Czyn­nik czasu w nowej gospo­darce . W jakim kierunku zmierzamy?
 • Deter­mi­nanty i imp­likacje pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce     
 • Diag­noza region­al­nych układów sieciowych rozwi­ja­ją­cych się w kon­tekś­cie funkcjonowa­nia Wojew­ódz­kich Komisji Dia­logu Społecznego
 • Edukacja zawodowa szkolna a rynek pracy
 • Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna
 • Elasty­czne formy orga­ni­za­cji pracy i czasu pracy – w poszuki­wa­niu równowagi między życiem zawodowym  i oso­bistym w Polsce
 • Elasty­czność popytu na pracę w Polsce. Anal­iza i metody stymulacji
 • Elasty­czny czas pracy – funkcje gospo­dar­cze, dochodowe i socjalne
 • Eurodor­adca gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej
 • Euro­pean Employ­ment Obser­va­tory Net­work and Mutual Learn­ing Sup­port Services
 • Fit For Europe Enlargement
 • Funkcjonowanie pomocy społecznej – anal­iza roz­woju i mon­i­torowa­nia zmian
 • Human Resources Devel­op­ment – Train­ing and Busi­ness Coun­sel­ing for Per­son Threat­ened by Unemployment
 • Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy
 • Inter­na­tional Com­par­a­tive Stud­ies and Course Devel­op­ment on SME’s
 • Kierunki roz­woju oceny pracy w gospo­darce opartej na wiedzy
 • Kierunki zmian sytu­acji ludzi młodych na rynku pracy
 • Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego
 • Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – aspekty teo­re­ty­czne i implementacyjne
 • Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego
 • Ksz­tał­towanie wyna­grodzeń w sek­torze budżetowym
 • Kul­tura orga­ni­za­cji a sys­temy motywa­cyjne w przedsiębiorstwach
 • Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW)
 • Mon­i­torowanie poziomu struk­tury wyna­grodzeń. Badanie rynku w małych i śred­nich przedsiębiorstwach
 • Mon­i­torowanie pro­cesów migra­cyjnych zarobkowych
 • Możli­wość wdraża­nia flex­i­cu­rity w Polsce
 • Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego
 • Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia socjalnego
 • Ocena wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacje dal­szych działa
 • Okre­sowe oblicze­nie min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji dla Pol­ski w 2011 r.
 • Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy
 • Part­nerstwo na rzecz roz­woju kom­pe­tencji infor­maty­cznych w Polsce
 • Poli­tyka czasu pracy w nowych kra­jach członkows­kich UE
 • Poli­tyka społeczna: nowe kon­cepcje, wymiar europe­jski, kra­jowy, region­alny i lokalny
 • Pol­ska poli­tyka społeczna na różnych szczeblach samorządu terytorialnego
 • Pol­ski rynek pracy – niedopa­sowa­nia strukturalne
 • Pomiar efek­ty­wności zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim
 • Postawy pra­co­daw­ców wobec zatrud­nienia osób niepełnosprawnych
 • Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrudnienia
 • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz
 • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie Opatów
 • Pół­tora wieku migracji zarobkowej do Niemiec
 • Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bariery
 • Praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy
 • Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki
 • Proiproin­nowa­cyjne sys­temy wyna­gradza­nia we współczes­nych organizacjach
 • Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce
 • Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce – deter­mi­nanty, bari­ery, rozwój
 • Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy
 • Racjon­al­iza­cja wyna­grodzenia w sek­torze pub­licznym w świ­etle reformy finan­sów publicznych
 • Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmiany
 • Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy woj. mazowieck­iego, praca-zatrudnienie-szkolenie
 • Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+
 • Rynek pracy i kierunki wzrostu akty­wności zawodowej lud­ności na obszarze zachod­nich wojew­ództw Pol­ski w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki regionalnej
 • Rynek pracy wobec inte­gracji z Unią Europejską
 • SOCIAL PROTECTION Inno­v­a­tive Invest­ment in Long-Term Care (SPRINT)
 • Spójność społeczna i gospo­dar­cza — rozwój zasobów ludzkich
 • Spójność sys­temów motywa­cyjnych z kul­turą orga­ni­za­cji w Polsce
 • Strate­gie poli­tyki społecznej twor­zone na nową dekadę XXI wieku
 • Struk­tu­ralne niedopa­sowa­nia podaży i popytu na pracę jako deter­mi­nanta bezrobo­cia w Polsce
 • Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy
 • Sytu­acja na kra­jowym rynku pracy
 • Telepraca jako nowoczesna, elasty­czna forma zatrud­nienia. Szanse i bari­ery jej zas­tosowa­nia w Polsce
 • Uczel­nia Przy­jazna Pracodawcom
 • Under­em­ploy­ment: eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska
 • Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pracowników
 • Uwarunk­owa­nia rynku pracy miasta stołecznego Warszawy w lat­ach 2005 – 2008
 • Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy m. st. Warszawy
 • Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego do roku 2010
 • Wspieranie zdol­ności przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­tanie tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych technologii
 • Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu
 • Wyrów­nanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 • Wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 • Zabez­piecze­nie społeczne na wypadek bezrobo­cia w państ­wach Unii Europe­jskiej.  Anal­iza porównawcza
 • Zarządzanie pracą w przed­siębiorstwie. Czas pracy w kra­jach pozaeu­rope­js­kich (USA, Kanada, Australia)
 • Zarządzanie wyna­grodzeni­ami w Polsce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w orga­ni­za­c­jach. Od rela­cyjnego psy­cho­log­icznego kon­traktu zatrud­nienia do transak­cyjnego – zmieni­a­jący się paradygmat
 • Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu
 • Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pracodawców
 • Zmi­any struk­tu­ralne w gospo­darce w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i innych tech­nologii w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim
Translate »
Skip to content