Finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

25 sierpnia 2023 r. w Warszawie została zawarta umowa na rzecz wspólnej realizacji Zadania pn. „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce” Nr /2023/CBS.ROB między: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie a Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie.

Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia.

Zadanie pn. „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce” finansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie Umowy Nr MEiN/2023/DPI/2077


Projekt „Nowi biedni emeryci”

Numer projektu: NdS/542563/2021/2021. Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla społeczeństwa”. Obszar programu: Doskonałość naukowa

Termin realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: wynosi 1 519 598,50 PLN.

Celem głównym projektu jest zbadanie sytuacji „nowych biednych emerytów” oraz wypracowanie rekomendacji służących zmniejszeniu skali ich ubóstwaOkreślenie „nowi biedni emeryci” odnoszone jest do osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskują emerytury poniżej progu emerytury minimalnej z uwagi na zbyt niski staż ubezpieczeniowy (20 lat – kobiety, 25 lat – mężczyźni).

TOM 1

NOWI BIEDNI EMERYCI. O osobach uzyskujących świadczenia emerytalne
niższe niż emerytura minimalna.

TOM II

NOWI BIEDNI EMERYCI. O osobach uzyskujących świadczenia emerytalne
niższe niż emerytura minimalna

Więcej o projekcie

 


„Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest przygotowywanie do zaimplementowania modelu wsparcia: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. Projektowane prace badawcze i planowana interwencja mają zweryfikować faktyczne potrzeby starszej populacji w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego.

W realizacji projektu uczestniczą trzy gminy z województwa mazowieckiego: Przasnysz, Wyszogród i Boguty-Pianki. Wybrane one zostały z uwagi na znaczną populację osób starszych, powyżej 27% udziału osób 60 lat i więcej w ogólnej strukturze wieku i ryzyko pogłębiającego się wykluczenia społecznego tej grupy w czasie pandemii COVID-19.

Publikacje:


Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”
Głównym celem pro­jektu jest orga­ni­za­cja cyklu debat o poli­tyce społecznej służą­cych roz­wo­jowi dyskusji o kluc­zowych dla Pol­ski prob­lemach roz­wo­jowych w kon­tekś­cie poli­tyki społecznej oraz trans­fer­owi wiedzy między „światem nauki” a poli­tyką (pol­icy mak­ers). Pro­jekt zakłada przeprowadze­nie cyklu 9 debat doty­czą­cych prob­lematyki poli­tyki społecznej, które są kluc­zowe dla Pol­ski w kon­tekś­cie obec­nie real­i­zowanych pro­gramów społecznych, trendów między­nar­o­dowych, a także wyzwań i dylematów, przed jakimi stanie poli­tyka społeczna w Polsce w per­spek­ty­wie nad­chodzą­cych lat.

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Pro­jekt został dofi­nan­sowany  w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01 kwiet­nia 2020 r. – 31 marca 2022 r. więcej…


Pro­jekt pt.: Under­em­ploy­ment: eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2009 r. – sty­czeń  2012 r.
Kierownik pro­jektu:  prof. nadzw. dr hab. Marek Bed­narski
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. dr hab.  Kaz­imierz W. Friesk,  prof. dr hab. Jacek Sroka, dr Anna Kier­sz­tyn,  dr Paweł Poławsk,  dr Dar­iusz Zalewski,  mgr Jan Dzierz­gowski,  mgr Beata Kaczyńska
Cel: wieloaspek­towe zbadanie i zwery­fikowanie hipotez doty­czą­cych kon­sek­wencji naras­ta­jącej, według licznych źródeł, skali tego zjawiska, z ekspozy­cją sytu­acji przy­mu­sowej z per­spek­tywy pra­cown­ika, jaką jest zatrud­nie­nie na czas określony.
Zain­tere­sowanie prob­lematyką under­em­ploy­ment (“niedostate­czne zatrud­nie­nie”) ma związek przede wszys­tkim z przemi­anami na współczes­nym rynku pracy, których prze­jawem jest m.in. wzrost pop­u­larności tzw. alter­naty­wnych czy elasty­cznych form zatrud­nienia. Aktu­al­nym i ważnym (także z prak­ty­cznego punktu widzenia) prob­le­mem, przed którym stoją badacze rynku pracy, jest ustal­e­nie, czy i w jakich warunk­ach wzrost udzi­ału osób zatrud­nionych na pod­stawie niety­powych kon­trak­tów wśród ogółu pracu­ją­cych przekłada się na pogorsze­nie warunków pracy. Konieczne okazało się przeprowadze­nie badań mają­cych na celu iden­ty­fikację deter­mi­nant wpły­wa­ją­cych na to zagad­nie­nie, szczegól­nie w warunk­ach zmieni­a­jącej się akty­wności eko­nom­icznej pod­miotów gospo­dar­czych. Pod­sumowanie i efekt publikacyjno-wdrożeniowy wyko­nanego pro­jektu stanowią dwie przy­go­towane do druku mono­grafie: praca zbiorowa pt. “Zatrud­nie­nie na czas określony w gospo­darce pol­skiej. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska” pod redakcją naukową prof. Marka Bed­narskiego i prof. Kaz­imierza W. Frieske oraz unika­towe, autorskie opra­cow­anie prof. Kaz­imierza W. Frieske pt. Socjolo­gia demaska­torska. 15 listopada 2011 r. odbyła się kon­fer­encja naukowa pod­sumowu­jąca wyniki badań pt.: Under­em­ploy­ment — eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska.
Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.


Pro­jekt pt.:  Kierunki zmian sytu­acji ludzi młodych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: 2009 r.
Real­iza­cja pro­jektu: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Badanie sytu­acji młodzieży na rynku pracy – uwarunk­owa­nia i ten­dencje zmian z uwzględ­nie­niem zróżni­cowań region­al­nych. Rekomen­dacje dla insty­tucji rynku pracy w sprawie zwięk­sza­nia możli­wości zawodowych młodzieży.


Pro­jekt pt.: Deter­mi­nanty i imp­likacje pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce
Ter­min real­iza­cji:  luty 2005 r. — grudzień 2006 r.Wykon­aw­cami tego bada­nia są następu­jący pra­cown­icy IPISS:
prof. Elż­bi­eta Kryńska, prof. Marek Bed­narski, dr Halina Sobocka-Szczapa, mgr Iwona Poli­w­czak, mgr Łukasz Arendt.Celem pro­jektu była kom­plek­sowa anal­iza deter­mi­nant i imp­likacji pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce. Bada­ni­ami zostały objęte deter­mi­nanty o charak­terze gospo­dar­czym, prawnym, admin­is­tra­cyjnym i indy­wid­u­al­nym oraz imp­likacje o charak­terze makroeko­nom­icznym, mikroeko­nom­icznym i społecznym. Szczególna uwaga została poświę­cona anal­izie związków miedzy poziomem samoza­trud­nienia a sytu­acją na rynku pracy. W ramach pro­jektu doko­nano następu­ją­cych opra­cowań:
– prawna per­spek­tywa pracy na własny rachunek,
– samoza­trud­nie­nie w kra­jach wysoko rozwinię­tych,
– czyn­niki deter­min­u­jące pracę na własny rachunek
– wyniki badań świa­towych,
– przesłanki roz­woju małych firm,
– pracu­jący na własny rachunek wobec ubez­pieczeń społecznych,
– praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań jakoś­ciowych,
– kalku­lacja świad­czeń emery­tal­nych dla pra­cown­ików najem­nych i pracu­ją­cych na własny rachunek. (2005–2006).
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Praca na własny rachunek — deter­mi­nanty i imp­likacje” pod redakcją naukową E. Kryńskiej.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy, finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (KBN).


Pro­jekt pt.: Wyrów­nanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: 2003 r. — 2004 r.Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.Anal­iza sytu­acji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prze­jawów, form i metod prze­ci­wdzi­ała­nia dyskrymi­nacji stosowanej wobec tej grupy społecznej. Anal­izie zostały pod­dane następu­jące prob­lemy: klasy­fikacja i formy dyskrymi­nacji na rynku pracy, instru­menty ułatwia­jące osobom niepełnosprawnym znalezie­nie odpowied­niego dla nich zatrud­nienia i wyrówny­wa­nia ich szans na rynku pracy, formy zwal­cza­nia dyskrymi­nacji, sytu­acja społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych w Polsce i w kra­jach UE.


Pro­jekt pt.: Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego
Ter­min Real­iza­cji: 2003 r. — 2005 r.Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.Celem bada­nia była anal­iza warunków pracy w niepełnym wymi­arze i skutków zatrud­nienia kobiet w tej formie w przy­padku, gdy muszą one łączyć obow­iązki pra­cown­icze z funkc­jami opiekuńczymi w rodzinie. Opisana została struk­tura i dynamika zatrud­nienia niepeł­noeta­towego w Polsce oraz wpływ pracy niepeł­noeta­towej na sta­tus zawodowy i życie rodzinne pra­cown­ików.
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego”  po redakcją naukową B. Kolaczek.
Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Komitetu Badań Naukowych (grant nr 2 HO2EO47 24).


Pro­jekt pt.: Telepraca jako nowoczesna, elasty­czna forma zatrud­nienia. Szanse i bari­ery jej zas­tosowa­nia w Polsce
Ter­min real­iza­cji: maj 2004 r. — czer­wiec 2006 r.
Autor pro­jektu: dr Lucyna Machol-Zajda.
Celem pro­jektu było zbadanie i anal­iza doty­chcza­sowego roz­woju telepracy w Polsce, iden­ty­fikacja czyn­ników odd­zi­ału­ją­cych pozy­ty­wnie i negaty­wnie na stopień upowszech­ni­a­nia tej formy orga­ni­za­cji pracy oraz sfor­mułowanie rekomen­dacji doty­czą­cych wdraża­nia nowych form zatrud­nienia wyko­rzys­tu­ją­cych nowe tech­nolo­gie IC. Badanie zostało opra­cow­ane poprzez anal­izę i ocenę doświad­czeń kra­jów bardziej zaawan­sowanych w zas­tosowa­niu tech­nologii infor­maty­cznych w tym w stosowa­niu telepracy oraz poprzez badanie empiryczne doświad­czeń innowa­cyjnych zakładów sto­su­ją­cych telepracę w Polsce i zakładów pode­j­mu­ją­cych próbę zas­tosowa­nia tej formy zatrud­nienia. Pro­jekt zakończyło studium anal­i­ty­czne.
Był to indy­wid­u­alny pro­jekt badaw­czy nr H02E 04126 finan­sowany przez KBN.


Pro­jekt pt.: Wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2003 r. — grudzień 2005 r.
Autor pro­jektu: mgr Iwona Poli­w­czak.
Celem bada­nia było przeanal­i­zowanie funkcjonowa­nia insty­tucji, których zadaniem jest wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prze­ci­wdzi­ałanie ich dyskrymi­nacji i wyk­lucze­niu społecznemu. Sposobem opra­cow­a­nia była anal­iza lit­er­atury przed­miotu oraz danych statysty­cznych GUS, a także przeprowadze­nie badań anki­etowych wśród osób niepełnosprawnych, wśród pra­co­daw­ców oraz w orga­ni­za­c­jach i insty­tuc­jach niepub­licznych, zaj­mu­ją­cych się tymi prob­le­mami. Formą zakończenia była rozprawa dok­torska. Badanie finan­sowane przez Komitet Badań Naukowych. Jest to grant promotorski.


Pro­jekt pt.: Elasty­czność popytu na pracę w Polsce. Anal­iza i metody sty­mu­lacji
Ter­min real­iza­cji: marzec 2001 r. — czer­wiec 2003 r.
Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Zespół real­izu­jący: dr Halina Sobocka-Szczapa
Cel: Anal­iza elasty­czności popytu na pracę w Polsce uwarunk­owanej stosowaniem nie­s­tandar­d­owych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy.
Pod­sta­wowym założe­niem pro­jektu było to, iż elasty­czność popytu na pracę nie jest celem,
a środ­kiem do poprawy z jed­nej strony konkuren­cyjności pod­miotów gospo­dar­czych na rynkach pro­duk­tów, a z drugiej – sytu­acji na rynku pracy. Z punktu widzenia rynku pracy w zwięk­sze­niu elasty­czności jego strony popy­towej należy upa­try­wać między innymi środ­kami na zmniejsze­nie skali zwol­nień z pracy, zaist­nie­nie nowego podzi­ału pracy między akty­wnymi zawodowo, stworze­nie obszaru prze­jś­cia między bezrobo­ciem i zatrud­nie­niem, zmniejsze­nie bezrobo­cia dłu­gookre­sowego oraz ogranicze­nie szarej sfery rynku pracy.
W 2002 r. przeprowad­zono bada­nia w 264 przed­siębiorstwach w Polsce. Przeprowad­zono wywiady grupowe z osobami odpowiedzial­nymi za real­iza­cję poli­tyki kadrowej w fir­mach, doko­nano anal­izy wyników, sporząd­zono wstępną wer­sję sied­miu opra­cowań zwier­a­ją­cych wyniki badań i wnioski z nich płynące. Temat zakońc­zony  raportem.
patrz ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A POPYT NA PRACĘ W POLSCE.
Pro­jekt real­i­zowany jako grant indy­wid­u­alny KBN, obec­nie Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.


Pro­jekt pt.: Rynek pracy wobec inte­gracji z Unią Europe­jską
Ter­min real­iza­cji:  lip­iec 1999 r. — kwiecień  2002 r.
Real­iza­torzy: prof. dr hab.  Stanisława Borkowska z zespołem
Rezul­taty badań i analiz przeprowad­zonych w ramach 7 sub­pro­jek­tów zostały opub­likowane w formie raportów w serii wydawniczej IPiSS pt. „Opra­cow­a­nia PCZ”
(11 zeszytów) w roku 2001.
W 2002 r. został opra­cow­any raport syn­te­ty­czny, który składa się z czterech części. Część I „Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie w drodze do Unii Europe­jskiej”, obe­j­muje zagad­nienia: per­spek­tywa inte­gracji europe­jskiej – kon­tekst rynku pracy, stanow­iący tło dla dalej przed­staw­ionych analiz. Obe­j­mują one pol­ski rynek pracy w okre­sie przedakcesyjnym i ukazują miejsce Pol­ski wśród kra­jów kandy­du­ją­cych do UE na tle innych kra­jów członkows­kich. Odręb­nej anal­izie pod­dano wiejski rynek pracy ze względu na jego specy­fikę.
Część II – poświę­cona anal­izie głównych deter­mi­nant rynku pracy w Polsce w per­spek­ty­wie inte­gracji z UE, a w szczegól­ności deter­mi­nant makroeko­nom­icznych, sys­temu edukacji w pow­iąza­niu z rynkiem pracy, anal­izie wpływu wyna­grodzeń i kosztów pracy na rynek pracy.
W części III – skon­cen­trowano się na pod­mio­tach rynku pracy i ich współdzi­ała­niu. Uwzględ­niono gospo­darowanie pracą w przed­siębiorstwach, a zwłaszcza inwest­owanie w kap­i­tał ludzki, znacze­nie dia­logu społecznego dla rynku pracy oraz poli­tykę rynku pracy real­i­zowaną przez państwo.
Część IV – poświę­cona jest wskaza­niu kierunków dzi­ałań w zakre­sie zatrud­nienia
i ograniczanie bezrobo­cia, tworzą­cych szanse na ogranicze­nie kosztów i wzrost korzyści dla rynku pracy, wynika­ją­cych z inte­gracji z UE.
Raport został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: Rynek pracy wobec inte­gracji z UE – pod redakcją naukową S. Borkowskiej.
Pro­jekt Celowy Zamaw­iany (PCZ) – finan­sowany ze środ­ków KBN (obec­nie MNiSW) udzi­ałem MPiPS.


Pro­jekt pt.: Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery
Ter­min real­iza­cji: 2000 r. — 2001 r.Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku PracyCelem pro­jektu było określe­nie sytu­acji kobiet na rynku pracy w nowych uwarunk­owa­ni­ach, związanych z roz­wo­jem sek­tora pry­wat­nego. Anal­izie pod­dano następu­jące prob­lemy:
– zmi­any włas­noś­ciowe w pol­skiej gospo­darce. Rozwój sek­tora pry­wat­nego i jego wpływ na rynek pracy,
– przek­sz­tałce­nia włas­noś­ciowe a akty­wność zawodowa kobiet. Zmi­any i uwarunk­owa­nia,
– sek­tor pry­watny jako środowisko pracy kobiet,
– formy zatrud­nienia i warunki pracy kobiet w sek­torze pry­wat­nym,
– zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kon­tekś­cie zasady równego trak­towa­nia kobiet i mężczyzn,
– uczest­nictwo w szkole­ni­ach zawodowych,
– możli­wość godzenia obow­iązków zawodowych z rodzin­nymi,
– prob­lemy pracy kobiet – ten­dencje europe­jskie i świa­towe.
Raport z badań został opub­likowany  w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery” po redakcją naukową B. Balcerzak-Paradowskiej.
Pro­jekt  finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (KBN).

 
 
Translate »
Skip to content