Prze­targ na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia – zakończony

Udostępnij

Prze­targ nieogranic­zony na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia dla pro­jek­tów:

1) „Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz”. Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

2) „Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

3) „Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content