Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 kwietnia 2023 r. zamieszczone na stronie IPiSS w terminie składania ofert tj. do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godziny 13.00 wpłynęła jedna oferta.

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który składa się monitor interaktywny wraz z komponentami oraz akcesoriami, w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.\

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który składa się monitor interaktywny wraz z komponentami oraz akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Termin składania ofert 29.03.2023 r. do godziny. 11:00.

Wybór oferty

Dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego ( laptopów) wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektów „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinsytucjonalizacji usług społecznych” (POWR.02.08.00-00-0113/21) oraz cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki- Popularyzacja nauki i promocja sportu”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie IPiSS, do upływu składania ofert tj. do dnia 16.03.2023 do godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w załaczniku.

Translate »
Skip to content