admin

Redakcja językowa i korekta wydawnicza pub­likacji naukowej

Przed­miot zamówienia: przed­miotem zamówienia jest redakcja językowa i korekta wydawnicza pub­likacji naukowej pt.: POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ w ramach pro­jektu Cykl Debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu

Opra­cow­anie recen­zji naukowej Raportu

Opra­cow­anie recen­zji naukowej Raportu pt. „Pro­jekt Narzędzia Prog­nos­ty­cznego” na potrzeby pro­jektu „Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy”   pod­jętego w II Osi pri­o­ry­te­towej Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy,

Opra­cow­anie 3 raportów rekomen­da­cyjnych

Opra­cow­anie 3 raportów rekomen­da­cyjnych, po 1 dla każdej części mod­elu opisanego w testowym mod­elu współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego do pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego”

Usługa tłu­maczenia na pol­ski język migowy 5 debat

Usługa tłu­maczenia „na żywo” na pol­ski język migowy 5 (pię­ciu) debat orga­ni­zowanych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z

Usługa tłu­maczenia na pol­ski język migowy

Usługa tłu­maczenia „na żywo” na pol­ski język migowy debaty poświę­conej prob­lematyce pracy — tytuł debaty: „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“ w ramach pro­jektu:

Translate »
Skip to content