Procedura realizacji

Pro­ce­dura real­iza­cji składa się z następu­ją­cych działań:

   

   1. Ogłosze­nie kole­jnej edy­cji Konkursu

   1. Przyj­mowanie zgłoszeń

   1. Przekazanie prac do recenzji

   1. Komisja Konkur­sowa dokonuje oceny zgłos­zonych prac konkursowych

   1. Przyz­nanie nagród

   1. Uroczyste wręcze­nie nagród

  Reg­u­lamin konkursu

  Translate »
  Skip to content