Historia konkursu

Orga­ni­za­torem jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, który powołuje Komisję konkur­sową oraz sekre­tarza konkursu.
Konkurs jest objęty Patronatem Hon­orowym Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Przed­sięwz­ię­cie ma charak­ter ogólnopol­ski, skierowane jest do absol­wen­tów pol­s­kich wyższych uczelni oraz doktorów.

Od roku 2011 zasięg konkursu przekroczył granice kraju, do udzi­ału w nim są zapraszane uczel­nie z zagranicy i przyj­mowane obro­nione prace mag­is­ter­skie i dok­torskie napisane w języku angielskim.

Nagrody ufun­dowane przez Patrona Konkursu przyz­nawane są najlep­szym pra­com w obrę­bie kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich oraz w obrę­bie rozpraw dok­tors­kich. Od roku 2005 ustanaw­iana jest corocznie spec­jalna nagroda Prezesa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych na najlep­szą pracę w dziedzinie ubez­pieczeń społecznych.

W roku 2018 obchod­zono uroczyś­cie XX-lecie przed­sięwz­ię­cia, na którym byli obecni również lau­reaci poprzed­nich edycji.

Trady­cja konkursu sięga początków funkcjonowa­nia Insty­tutu czyli roku 1962, kiedy to jego orga­ni­za­torem było Min­is­terstwo Pracy, Płacy i Spraw Soc­jal­nych oraz IPiSS, a Patronem Min­is­ter Pracy, Płacy i Spraw Soc­jal­nych. W takiej for­mule konkurs orga­ni­zowano do roku 1990. Po kilkulet­niej prz­er­wie ideę konkursu reak­ty­wowano i z sukce­sem jest on doty­chczas prowad­zony. Sukces ten można mierzyć liczbą nadsyłanych prac oraz liczbą uczelni, które prace te na konkurs kierują.  Wśród lau­re­atów zna­j­dują się oso­bis­tości świata nauki i polityki.

Translate »
Skip to content