Postępowanie konkursowe

Komisja Konkur­sowa dokonuje oceny zgłos­zonych prac konkur­sowych sto­su­jąc następu­jące kryteria:

  1. Tem­aty­czną zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu.
  2. Aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu.
  3. Poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy.
  4. Przy­dat­ność pracy dla roz­woju teorii i/lub doskonale­nia praktyki.
  5. Właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych oraz poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań.
  6. Formę uję­cia oraz prezen­tacji tematu.

Zgod­nie z Reg­u­laminem konkursu ist­nieje możli­wość opub­likowa­nia nagrod­zonych i wyróżnionych prac w całości oraz w formie artykułów na łamach “Poli­tyki Społecznej”, “Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi”, “Niepełnosprawność i Rehabilitacja”.

Translate »
Skip to content