Wykaz problematyki prac

I. Prob­lemy pracy:

 • Rynek pracy – seg­men­tacja, elasty­czność, formy akty­wności eko­nom­icznej, poli­tyka rynku pracy — insty­tucje, instru­menty, pro­cesy inte­gracji europejskiej
 • Bezrobo­cie, środki i metody przeciwdziałania
  • Edukacja zawodowa i porad­nictwo a rynek pracy
 • Migracje zarobkowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wyna­grodzenia i sys­temy motywacyjne
 • Czas pracy, elasty­czne sys­temy orga­ni­za­cji czasu pracy
 • Zawodoz­naw­stwo i ksz­tałce­nie zawodowe

II. Poli­tyka społeczna

 • Teo­re­ty­czne prob­lemy poli­tyki społecznej
 • Społeczne prob­lemy inte­gracji europejskiej
 • Pod­mioty pub­liczne i niepub­liczne, insty­tucje i instru­menty poli­tyki społecznej
 • Społeczeństwo oby­wa­tel­skie, dia­log oby­wa­tel­ski, prob­lemy kap­i­tału społecznego
 • Zabez­piecze­nie społeczne
  • Ubez­pieczenia społeczne
 • Prob­lemy redys­try­bucji dochodów
 • Rodz­ina i poli­tyka rodzinna
 • Zróżni­cow­a­nia społeczne, ubóstwo, wyk­lucze­nie społeczne i metody przeciwdziałania
 • Społeczno-ekonomiczna sytu­acja grup szczegól­nego ryzyka
 • Społeczne uwarunk­owa­nia i skutki pracy zawodowej kobiet

III. Prawo pracy i zbiorowe sto­sunki pracy w ramach nauk o pracy i poli­tyce społecznej w ramach nauk o pracy i poli­tyce społecznej

 • Indy­wid­u­alne i zbiorowe prawo pracy, dia­log społeczny
 • Między­nar­o­dowe i europe­jskie prawo pracy
Translate »
Skip to content