Komisja Konkursowa

Inter­pre­tacja założeń i trybu przeprowadza­nia konkursu należy  do Komisji Konkursowej

Od decyzji doty­czą­cych nagród i wyróżnień nie przysługuje odwołanie.

Orga­ni­za­torzy konkursu zas­trze­gają sobie prawo unieważnienia konkursu, innego podzi­ału nagród lub nie przyz­na­nia nagrody.

Skład Komisji XXIV edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie
i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej
 

 1. dr hab. Łukasz Arendt
 2. dr Elż­bi­eta Bojanowska – Dyrek­tor IPiSS
 3. prof. dr hab. Marek Bednarski
 4. dr hab. Zdzisław Cza­jka, prof. Instytutu
 5. prof. dr hab. Lud­wik Florek
 6. prof. dr hab. Stanisława Golinowska
 7. dr hab. Urszula Jeruszka, prof. Instytutu
 8. prof. dr hab. Marta Juchnowicz 
 9. dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Instytutu
 10. Ewa Nowakowska – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Świad­czeń Emerytalno-Rentowych ZUS
 11. dr hab. Agnieszka Sowa, prof. Instytutu
 12. prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych – Przewodnicząca

 ZASADY  I  OGÓLNE  KRYTERIA  OCENY

Komisja Konkur­sowa dokonuje oceny zgłos­zonych prac konkur­sowych, biorąc pod uwagę:

 • tem­aty­czną zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu,
 • aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu,
 • poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy konkursowej,
 • przy­dat­ność pracy dla roz­woju teorii i/lub doskonale­nia praktyki,
 • właś­ci­wość zas­tosowa­nia metod badaw­czych oraz poprawność  inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań,
 • formę uję­cia oraz prezen­tacji tematu.

Na konkurs będą przyj­mowane prace napisane w języku pol­skim lub angielskim.

Translate »
Skip to content