Zasady zgłaszania prac

Zgłoszenia do konkursu dokonuje pro­mo­tor pracy, dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jednostki.

 Zgłosze­nie pracy do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomen­dacji pro­mo­tora (bądź opiekuna naukowego pracy, dyrek­tora jed­nos­tki lub dziekana wydzi­ału) zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy;
  • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
  • danych kon­tak­towych autora pracy (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kore­spon­dencji, numer tele­fonu) wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celu niezbęd­nym do real­iza­cji konkursu.

Pracę można zgłosić tylko do jed­nej edy­cji konkursu.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 6 października 2023 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Zgłosze­nie należy kierować pod adresem:
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa

z dopiskiem na kop­er­cie „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i doktorskie”

Szczegółowe infor­ma­cje:
e-mail: konkursmgrdr@ipiss.com.pl
tel.: (+48 22) 53 67 513

Translate »
Skip to content