Wyniki konkursu

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 • nagroda w obszarze problemy pracy dla Pana Roberta Szydło za pracę doktorską pt. „Model kształtowania zatrudnialności absolwentów uczelni ekonomicznych w Polsce”
 • nagroda w obszarze polityka społeczna dla Pani Agaty Skalec-Ruczyńskiej za pracę doktorską pt. „Dynamika procesu profesjonalizacji opiekunów zastępczych w Polsce”
 • nagroda w obszarze prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk o pracy i polityce społecznej dla Pani Jolanty Drobot za pracę doktorską pt. „Szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy”

3 równorzędne wyróżnienia dla:

 • Pana Szymona Pilcha za pracę doktorską pt. „Informatycy w firmach świadczących usługi dla biznesu w Polsce: socjologiczne studium doświadczenia pracy”
 • Pani Moniki Gzik za pracę doktorską pt. „Kompetencje emerytalne polskich pracowników migrujących wewnątrz europejskiego rynku pracy”
 • Pani Magdaleny Pokory za pracę doktorską pt. „Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w polityce społecznej w Polsce”

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Kategoria prac doktorskich

 • I miejsce Pani Katarzyny Szlachty-Kisiel za pracę doktorską pt. „Procedura postępowania przedsądowego w sprawach emerytalno-rentowych powszechnego systemu ubezpieczeń”
 • II miejsce dla Pani Gabrieli Gospodarek za pracę doktorską pt. „Zatrudnienie w gospodarce platformowej”
 • III miejsce dla Pani Anety Krasuń za pracę doktorską pt. „Mediacja w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy”

Kategoria prac magisterskich

 • I miejsce – nie przyznano
 • II miejsce dla Pana Pawła Kubickiego za pracę magisterską pt. „Podstawy prawne zatrudnienia osób świadczących pracę w oparciu o platformy cyfrowe”
 • III miejsce dla Pani Weroniki Marii Dudzińskiej za pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia”

3 równorzędne wyróżnienia dla:

 • Pani Joanny Kingi Gryźlak za pracę magisterską pt. „Socjalizacja organizacyjna w trzecim sektorze”
 • Pani Sylwii Chudzik za pracę magisterską pt. „Wyzwania w zakresie opieki długoterminowej wynikające ze zmian demograficznych. Analiza porównawcza”
 • Pani Iwony Macko za pracę magisterską pt. „Niedopasowanie kompetencji w kontekście nowych wyzwań rynku pracy”
 

Transkrypcja z konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Audiodeskrypcja

Laureaci i promotorzy nagrody ufundowanej przez Ministra Edukacji i Nauki:

w kategorii prac doktorskich

 • pierwsze miejsce – dr Małgorzata Walerych (Szkoła Główna Handlowa) za rozprawę „Zagregowane i redystrybucyjne skutki emigracji”, Promotorzy: dr Marcin Kolasa,
  dr Michał Gradzewicz
 • drugie miejsce – dr Kamila Matuszczyka (Uniwersytet Warszawski) za rozprawę „Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018”, Promotor: dr hab. Maciej Duszczyk
 • trzecie miejsce – dr Ilona Modrzejewska (Uniwersytet Gdański) za rozprawę „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu”, Promotor: dr hab. Halina Czubasiewicz. 

  w kategorii prac magisterskich:

 • trzecie miejsce – mgr Olaf Szwebs (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Natychmiastowa wykonalność wyroków w sprawach z zakresu prawa pracy”, Promotor: prof. Krzysztof Baran,
 • drugie miejsce – mgr Kinga Ciosk (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Zagrożenia związane z zastosowaniem systemów sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych”, Promotor: prof. Krzysztof Baran,
 • pierwsze miejsce – mgr Kinga Siemieniuk (Uniwersytet w Białymstoku) za pracę „Czas pracy lekarzy”, Promotor: dr hab. Iwona Sierocka

  Laureaci i promotorzy nagrody ufundowanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

 • nagroda w obszarze problemy pracy – mgr Magdaleny Ismer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę „Plan rozwoju zawodowego dla pracowników biurowych spółki Schoenberger Polska Enterprises”, Promotor: prof. Zenon Wiśniewski,
 • nagroda w obszarze polityka społeczna – mgr Wiktoria Morawska (Uniwersytet Wrocławski) za pracę „Kontinnum zależności decyzyjnej awansujących kobiet
  a autonomia podmiotowa pokolenia posttransfomacyjnego”, Promotor: prof. Wanda   Patrzałek,
 • nagroda w obszarze prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk
  o pracy i polityce społecznej –
  mgr Rafał Herma (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Compliance w prawie pracy oraz minimalizowanie ryzyka dyskryminacji
  w zatrudnieniu pracowników publicznych uczelni wyższych”, Promotor: prof. Krzysztof Baran,
 • wyróżnienie – mgr Małgorzata Cichocka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za pracę „Rozwój zawodowy nauczycieli szkół podstawowych w czasie pandemii Covid 19”, Promotor: prof. Aldona Andrzejczak,
 • wyróżnienie – mgr Bartosz Stocki (Politechnika Gdańska) za pracę „Model pracowników IT na rynku pracy w Polsce”, Promotor: dr hab. Małgorzata Gawrycka,
 • wyróżnienie – mgr Tetiana Kashyrkina (Politechnika Gdańska), za pracę „Problemy i perspektywy kobiet jako przedsiębiorcy i szefa organizacji na Ukrainie”, Promotor: prof. Krystyna Gomółka,
 • wyróżnienie – mgr Marcelina Joanna Chorąży (SWPS uniwersytet Humanistyczno-Społeczny), za pracę „Konflikt ról rodzicielskich i zawodowych a dobrostan psychiczny młodych pracownic i pracowników”, Promotor: dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska.

Transkrypcja XXIV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Relacja z wręczenia nagród

 

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

 • I Nagroda dr Justyna Tlat­lik (Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach) za rozprawę „Zakaz dyskrymi­nacji na etapie naw­iąza­nia sto­sunku pracy”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. dr hab. Helena Szewczyk.
 • II Nagroda dr Mateusz Gajda (Uni­w­er­sytet Łódzki) za rozprawę „Pol­skie stan­dardy ochrony prawnej przed prze­mocą w pracy na tle doświad­czeń zagranicznych”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. dr hab. Zbig­niew Góral.
 • III Nagroda ex aequo dr Natalia Ulaniecka (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu) za rozprawę „Funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób z wybranymi posta­ci­ami choroby nowot­worowej”,
  Pro­mo­tor: prof. dr. hab. Kaz­imierz Przyszczyp­kowski,
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Izabela Cytlak.
 • III Nagroda ex aequo dr Leszek Zelek (Akademia WSB) za rozprawę „Kon­cepcja menedżer­skiego zarządza­nia jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi pomocy społecznej”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bernard Ziębicki,
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Mag­dalena Wróbel.
 • Wyróżnie­nie – dr Kinga Moras-Olaś (Uni­w­er­sytet Jagiel­loński) za rozprawę „Środki prze­ci­wdzi­ała­nia naduży­wa­niu umów o pracę na czas określony w prawie pol­skim i niemieckim na tle prawa uni­jnego”,
  Pro­mo­tor: prof prof. dr hab. Krzysztof W. Baran.
 • Wyróżnie­nie – dr Teresa List­wan (Uni­w­er­sytet Zielonogórski) za rozprawę „Zawody ginące jako czyn­nik inter­we­ni­u­jący w rozwój zawodowy absol­wen­tów Ochot­niczych Hufców Pracy”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Zdzisław Wołk,
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Daria Zielińska-Pękał.
 • Wyróżnie­nie – dr Syl­wia Angelina Tim­o­szuk (SGH) za rozprawę „Sposoby gospo­darowa­nia wydatkami przez starsze wdowy w Polsce”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Piotr Błę­dowski,
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Paweł Kubicki, prof. uczelni.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

 • I Nagrodamgr Błażej Motłoch (Uni­w­er­sytet Opol­ski) za pracę „Asys­tent rodziny — prawna forma wspar­cia rodziny”,
  Pro­mo­tor: dr Alek­san­dra Wilk.
 • II Nagroda mgr Katarzyna Wró­bel (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza
  w Poz­na­niu) za pracę „Współczesne rodzi­cielstwo w opini­ach stu­den­tów”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mag­dalena Piorunek.
 • III Nagroda  mgr Marcelina Nęd­zołek (Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy) za pracę „Nastaw­ie­nie do pracy w kon­tekś­cie różnic gen­er­a­cyjnych”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Ryszard Gerlach.
 • Wyróżnie­nie – mgr Olga Cioś (Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny
  w Krakowie) za rozprawę „Wpływ pracy zdal­nej na zaan­gażowanie pra­cown­ików”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski.
 • Wyróżnie­nie – mgr Agata Gro­chowska (Uni­w­er­sytet Warsza­wski) za rozprawę „Gospo­darka współdzie­le­nia i samoza­trud­nie­nie eko­nom­icznie zależne w prawie hisz­pańskim i  w prawie uni­jnym”,
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Dobrohna Bach-Golecka.
 • Wyróżnie­nie – mgr Monika Wal­czak (Uni­w­er­sytet Warsza­wski) za rozprawę „Europe­jska Karta Społeczna – anal­iza i per­spek­tywy raty­fikacji jej zrewid­owanej wer­sji w pol­skim sys­temie prawnym”,
  Pro­mo­tor: dr hab. Marcin Wiącek, prof. uczelni.

Nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • I Nagroda – dr Łukasz Brzez­iński z Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego, Wydział Ped­a­gogiki za rozprawę „Coach­ing w porad­nictwie zawodowym dla osób dorosłych – możli­wości i ograniczenia”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Ryszard Ger­lach
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Renata Tomaszewska, prof. Uczelni
 • II Nagroda ex aequo – dr Prze­mysław Wło­dar­czyk z Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny za rozprawę „The nexus between mon­e­tary pol­icy and unem­ploy­ment in Poland in the view of New Neo­clas­si­cal Syn­the­sis”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Euge­niusz Kwiatkowski
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Paweł Gajewski
 • II Nagroda ex aequo – dr Igor Jaku­biak z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Nauk Eko­nom­icznych za rozprawę „Wel­fare sys­tems and migra­tion pat­terns in Euro­pean Union – micro­eco­nomic deter­mi­nants of mobil­ity deci­sions”
  Pro­mo­tor: dr hab. Paweł Kacz­mar­czyk, prof. Uczelni
 • III Nagroda – dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka z Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie za rozprawę Skuteczność bezpośred­nich instru­men­tów pomocy pub­licznej dla przed­siębior­ców rozpoczy­na­ją­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą”
  Pro­mo­tor: dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Ksy­mena Rosiek
 • Wyróżnie­nie — dr Łukasz Ziębakowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poz­na­niu za rozprawę „Odd­zi­ały­wanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy wojew­ództw lubuskiego i wielkopol­skiego”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Prze­mysław Deszczyński
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Jacek Połczyński
 • Wyróżnie­nie — dr Zuzanna Teper-Solarz z Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach, Wydział Nauk Społecznych za rozprawęOswa­janie piętna. Socjo­log­iczna anal­iza strate­gii radzenia sobie ze styg­matem głu­choty”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imiera Wódz
  Pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Sabina Pawlas-Czyż
 • Wyróżnie­nie — dr Paweł Kozioł z Akademii Leona Koźmińskiego za rozprawęTelepraca a jakość życia w pracy”
  Pro­mo­tor: dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich

 • I Nagroda ex aequo – mgr Artur Rutkowski ze Szkoły Głównej Hand­lowej za pracę „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings
  Pro­mo­tor: dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH
 • I Nagroda ex aequo – mgr Woj­ciech Gędek z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Między­nar­o­dowych za pracę „Wyko­rzys­tanie dowodów naukowych w pro­ce­sie tworzenia poli­tyki pub­licznej. Jakoś­ciowa anal­iza porów­naw­cza”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mirosław Księżopolski
 • II Nagroda – mgr Ernestyna Pachała z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Prawa i Admin­is­tracji za pracęPlat­forma inter­ne­towa jako pra­co­dawca
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gersdorf

Na konkurs wpłynęło łącznie 36 prac, w tym 14 prac dok­tors­kich i 22 prace mag­is­ter­skie. Komisja Konkur­sowa przyz­nała 3 nagrody i 1 wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 3 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich.

W posiedze­niu uczest­niczyli następu­jący członkowie Komisji:
prof. dr hab. Urszula Jeruszka – IPiSS – Prze­wod­nicząca Komisji
dr Elż­bi­eta Bojanowska – Dyrek­tor IPiSS
prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – emery­towany prof. IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski – IPiSS
prof. dr hab. Zdzisław Cza­jka – IPiSS
dr Dorota Glo­gosz –IPiSS
prof. dr hab. Marta Juch­now­icz – IPiSS
Ewa Nowakowska — ZUS

Nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

Nagroda pier­wszego stopnia

 • dr Michał Szyp­niewski za rozprawę “Ochrona interesu pra­cown­ika dele­gowanego za granicę“
  pro­mo­tor: prof. UG dr hab Monika Tomaszewska, Uni­w­er­sytet Gdański Wydział Prawa i Administracji

Nagroda drugiego stop­nia

 • dr Łukasz Kozar za rozprawę „Rola »zielonych« miejsc pracy w roz­woju lokalnego rynku pracy”
  pro­mo­tor: prof. dr. hab. Bogusława Urba­niak, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Nagroda trze­ciego stop­nia

 • Agata Miętek za rozprawę “Swo­boda umów oraz jej ograniczenia przy ksz­tał­towa­niu treści sto­sunku pracy“
  pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Łukasz Pis­ar­czyk, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Administracji

Wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Katarzyna Rabiej-Sienicka za rozprawę „Cowork­ing: Indy­wid­u­al­izm we wspól­no­towości”
  pro­mo­tor: prof. PWSW dr hab. Mar­ian Niez­goda, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Filo­zoficzny
  pro­mo­tor pomoc­niczy: prof. UJ dr hab. Alek­san­dra Wag­ner, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Filozoficzny

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich:

I Nagroda

 • mgr Marta Kozak-Maśnicka za pracę „Zatrud­nie­nie za pośred­nictwem plat­form i aplikacji inter­ne­towych na przykładzie Ubera”
  pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Łukasz Pis­ar­czyk, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Administracji

II Nagroda

 • mgr Karolina Niedźwiedź za pracę „Sytu­acja prawna rodz­iców dziecka martwo urod­zonego”
  pro­mo­tor: dr Anna Wilk, Uni­w­er­sytet Opol­ski Wydział Prawa i Admin­is­tracji

III Nagroda

 • mgr Jerzy Kaźmier­czyk za pracę “Szkole­nia jako narzędzie kre­owa­nia lojal­ności pra­cown­ika. Anal­iza porów­naw­cza na przykładzie pol­s­kich i rosyjs­kich banków“
  pro­mo­tor: prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, Uni­w­er­sytet im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu, Wydział Psy­chologii i Kognitywistyki

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac magisterskich

 • mgr Piotr Pod­si­adły za pracę “Sta­tus prawny pra­cown­ików »innowier­ców«“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Mag­dalena Pyrow­icz za pracę “Pra­cown­icze prawa autorskie“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gers­dorf, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Administracji

Na konkurs wpłynęły łącznie 22 prace, w tym 9 prac dok­tors­kich i 13 prac mag­is­ter­s­kich. Komisja Konkur­sowa przyz­nała 4 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 2 nagrody i 1 wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac magisterskich.

W posiedze­niu uczest­niczyli następu­jący członkowie Komisji:
prof. dr hab. Urszula Jeruszka – IPiSS – Prze­wod­nicząca
dr hab. Łukasz Arendt – Dyrek­tor IPiSS
prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski – IPiSS
prof. dr hab. Zdzisław Cza­jka – IPiSS
prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska — IPiSS
prof. dr hab. Marta Juch­now­icz – IPiSS

Nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

Dwie równorzędne nagrody pier­wszego stopnia

 • dr Anna Bar­bara Sanecka za rozprawę „Dzi­ałal­ność pomo­cowa wrocławs­kich Koś­ciołów Chrześ­ci­jańs­kich na rzecz osób w podeszłym wieku. Studium teologiczno-socjalne”
  pro­mo­tor: dr hab. Kalina Woj­ciechowska, prof. ChAT, Chrześ­ci­jańska Akademia Teo­log­iczna w Warsza­wie
  pro­mo­tor pomoc­niczy: bp. dr Adrian Kor­czago, Chrześ­ci­jańska Akademia Teo­log­iczna w Warszawie
 • dr Wik­to­ria Doma­gała za rozprawę „Seg­re­gacja zawodowa według płci i jej uwarunk­owa­nia w kra­jach OECD
  pro­mo­tor: dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, Uni­wesytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu
  pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Michał Pilc, Uni­wesytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

Dwie równorzędne nagrody trze­ciego stopnia

 • dr Marcin Janusz za rozprawę „Sytu­acja mieszkan­iowa w Polsce jako wyz­nacznik dys­pro­por­cji poziomu życia”
  pro­mo­tor: dr hab. Anna Organiściak-Krzyszkowska, prof. UWM, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Alek­san­dra Ziętek-Capiga za rozprawę „Zabez­piecze­nie wierzytel­ności pieniężnych pra­co­dawcy”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gers­dorf, Uni­w­er­sytet Warszawski

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Maciej Cycoń za rozprawę „Odwró­cona hipoteka jako forma zabez­pieczenia emery­tal­nego”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
 • dr Hanna Kelm za rozprawę „Skuteczność poli­tyki rodzin­nej w warunk­ach regresu demograficznego w Polsce”
  pro­mo­tor: dr hab. Alek­sander Sur­dej prof. UEK, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich:

I Nagroda

 • mgr Monika Rudy za pracę „Przed­siębior­c­zość stu­den­tów uni­w­er­sytetu rzes­zowskiego jako sty­mu­la­tor udanego wejś­cia na rynek pracy”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, Uni­w­er­sytet Rzeszowski

II Nagroda

 • mgr Anna Sobczak za pracę „Zjawisko „McJob” i młodzież na współczes­nym rynku pracy”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza w Poznaniu

Wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac magisterskich

 • mgr Mał­gorzata Tal­ip­ska za pracę “Sytu­acja społeczna osób starych g/Głuchych ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem aspektu komu­nika­cyjnego“
  pro­mo­tor: dr hab. Mirosław Górecki, Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji, Uni­w­er­sytet Warszawski

Na konkurs wpłynęło łącznie 30 prac, w tym 15 prac dok­tors­kich i 15 prac mag­is­ter­s­kich. Komisja Konkur­sowa przyz­nała 4 nagrody i 3 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 4 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich.

Komisja XIX edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej w składzie:
prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – Prze­wod­nicząca Komisji
dr Łukasz Arendt – Dyrek­tor IPiSS
Ewa Nowakowska – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Świad­czeń Emerytalno-Rentowych ZUS
Olga Bączkowska –Depar­ta­ment Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz w MRPiPS
prof. dr hab. Kaz­imierz W Frieske – IPiSS
prof.dr hab. Danuta Graniewska – IPiSS
prof. dr hab. Marta Juch­now­icz – IPiSS
prof dr hab. Jerzy Wratny – IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski
Joanna Mirosław – sekre­tarz Komisji
przyz­nała następu­jące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

Nagroda pier­wszego stop­nia

 • dr Jacek Lewkow­icz za rozprawę „Reg­u­lacje rynku pracy a ich efek­ty­wność. Per­spek­tywa eko­nom­icznej anal­izy prawa”
  Pro­mo­torzy: prof. dr hab. Łukasz Hardt i dr Katarzyna Metelska-Szaniawska, Wydział Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

Nagroda drugiego stopnia

 • dr Mał­gorzata Ćwiek za rozprawę „Inku­ba­tory przed­siębior­c­zości w kre­owa­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w środowisku aka­demickim na przykładzie wojew­ództwa małopol­skiego”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Paweł Ulman, Wydział Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie

Dwie równorzędne nagrody trze­ciego stopnia

 • dr Paulina Malaczewska za rozprawę „Deter­mi­nanty i mech­a­nizmy ksz­tał­towa­nia się szarej strefy gospo­darki”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Władysław Milo, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uni­w­er­sytetu Łódzkiego
 • dr Sabina Bie­niecka za rozprawę „Kon­cepcja women’s empow­er­ment jako kat­e­go­ria eks­plana­cyjna w zakre­sie wyjaś­ni­a­nia akty­wności kobiet w Polsce. W poszuki­wa­niu wskaźników pomi­aru empow­er­ment w kon­tekś­cie kul­tur­owym i struk­tu­ral­nym społeczeństwa pol­skiego po 1989 roku”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Wydział Human­isty­czny Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Krzysztof Pod­wój­cic za rozprawę „Aka­demickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pra­co­daw­cami”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Wydział Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­sytetu Warszawskiego
 • dr Bar­bara Jancewicz za rozprawę „Miary nierówności a indy­wid­u­alne oceny nierówności dochodów”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Grze­gorz Lis­sowski, Wydział Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­sytetu Warszawskiego
 • dr Ewa Cukrowska-Torzewska za rozprawę „On the par­ent­hood deci­sions and gen­der wage dif­fer­en­tials: the case of Poland”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, Wydział Ekonomii Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich:

I Nagroda

 • mgr Gabriela Gospo­darek za pracę „Pra­cownik vs inde­pen­dent con­trac­tor. Zatrud­nie­nie w dobie gig econ­omy. Prob­lem błęd­nej klasy­fikacji pra­cown­ików w świ­etle wyroków w sprawach Uber”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gers­dorf, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

II Nagroda

 • mgr Patrycja Litwin za pracę „Anal­iza jakoś­ciowa miejsc pracy w ekonomii kolab­o­raty­wnej. Studium przy­padku wybranych plat­form”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Wydział Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu

III Nagroda ex aequo

 • mgr Adri­anna Binaś za pracę „Ochrona praw dziecka w Europe­jskiej Kar­cie Społecznej i Zrewid­owanej Europe­jskiej Kar­cie Społecznej Rady Europy”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Między­nar­o­dowych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego

III Nagroda ex aequo

 • mgr Patrycja Busse za pracę „Uprawnienia rodzi­ciel­skie pracownika-ojca”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac magisterskich

 • mgr Halina Ban­durska za pracę „Prze­jś­cie między pracą a emery­turą – anal­iza jakoś­ciowa”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Maciej Ławrynow­icz, Wydział Ekonomii Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poznaniu
 • mgr Anna Kmiecik za pracę „Kobi­ety w zarzą­dach spółek gieł­dowych”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Dorota Witkowska, Wydział Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Na konkurs wpłynęło łącznie 49 prac, w tym 17 prac dok­tors­kich i 32 prace mag­is­ter­skie. Komisja Konkur­sowa przyz­nała 2 nagrody i 4 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 3 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

Nagroda pier­wszego stopnia

 • dr Tomasz Piróg za rozprawę „Insty­tucjon­al­iza­cja dia­logu oby­wa­tel­skiego a jakość poli­tyki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Bar­bara Gąciarz, Wydział Human­isty­czny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Nagroda drugiego stopnia

 • dr Prze­mysław Piasecki za rozprawę „Seg­men­tacja zatrud­nienia w bankach spółdziel­czych w Polsce”
  Pro­mo­torzy: prof. dr hab. Jan Szam­be­lańczyk i prof. dr hab. Maciej Ławrynow­icz, Wydział Ekonomii Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poznaniu

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Joanna Buława-Halasz za rozprawę „Reha­bil­i­tacja osób autysty­cznych. Studium fenom­enograficzne z zas­tosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bour­dieu”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Wydział Human­isty­czny Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego
 • dr Beata Dabrowska-Janů za rozprawę „Różnice kul­tur­owe w planowa­niu kari­ery pro­teuszowej we współczes­nej Europie”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Izabela Zaw­iślińska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej
 • dr Sła­womir Kuź­mar za rozprawę „Stan i deter­mi­nanty efek­ty­wnego gospo­darowa­nia Zasobami pracy w regionie (na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego w lat­ach 1995–2013)”
  Pro­mo­torzy: prof. dr hab. Wacław Jar­mołow­icz i dr Dawid Piątek, Wydział Ekonomii Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poznaniu
 • dr Michał Leski za rozprawę „Prob­lematyka akcjonar­iatu pra­cown­iczego w Polsce na tle doświad­czeń między­nar­o­dowych
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Insty­tut Nauk Prawnych Pol­skiej Akademii Nauk

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich

I Nagroda

 • mgr Alek­sandr Śniegocki za pracę „Wpływ poli­tyki ochrony środowiska i zasobów nat­u­ral­nych na rynek pracy”
  Pro­mo­torprof. dr hab. Marek Góra, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej

II Nagroda

 • mgr Hubert Kostecki za pracę „Prawo do godzi­wego wyna­grodzenia za pracę”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Teresa Liszcz, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

III Nagroda

 • mgr Marty Kaliszuk za pracę „Rola dopa­sowa­nia człowiek-organizacja i człowiek-praca na przykładzie Wojew­ódzkiego Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego w Białej Pod­lask­iej”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Maciej Ławrynow­icz, Wydział Ekonomii Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poznaniu

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

 • mgr Mateusz Gajda za pracę „Molestowanie sek­su­alne w zatrud­nie­niu a współczesne kul­tury prawne”
  Pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Łódzkiego
 • mgr Mał­gorzata Maciejew­ska za pracę „Deter­mi­nanty pub­licznych wydatków na opiekę dłu­goter­mi­nową wybranych państw OECD
  Pro­mo­tor: dr hab. Paweł Kacz­mar­czyk, Wydział Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego

Do XVII edy­cji Konkursu zgłos­zono 44 prace, w tym: 18 prac dok­tors­kich i 26 prac mag­is­ter­s­kichKomisja Konkur­sowa przyz­nała 3 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 4 nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich.

Komisja XVII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej w składzie:

prof. nadwz. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – Prze­wod­nicząca Komisji
prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W Frieske – Dyrek­tor IPiSS
Ewa Nowakowska – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Świad­czeń Emerytalno-Rentowych ZUS
prof. dr hab. Danuta Graniewska – IPiSS
prof. dr hab. Jerzy Wratny – IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski — IPiSS
Bar­bara Sajkiewicz – sekre­tarz konkursu
przyz­nała następu­jące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

Nagroda pier­wszego stopnia

 • dr Marcin Bągard za rozprawę „Fam­ily and Labour Mar­ket Rec­on­cil­i­a­tion in Poland: Eco­nomic Effects of Mater­nity and Parental Leaves”
  pro­mo­tor: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Nagroda drugiego stopnia

 • dr Piotr Sła­womir Miller za rozprawę „Wolni strzelcy” na rynku pracy. Doświad­czanie kari­ery zawodowej poza orga­ni­za­cją for­malną. Anal­iza symboliczno-interakcjonistyczna”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki,Uniwersytet Łódzki

Nagroda trze­ciego stopnia

 • dr Syl­wia Jarosławska-Sobór za rozprawę Odpowiedzialna kopal­nia. Społeczna Odpowiedzial­ność Biz­nesu w pol­skim gór­nictwie węgla kami­en­nego – studium socjo­log­iczne
  pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Woj­ciech Świątkiewicz,Uniwersytet Śląski
  pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Grze­gorz Gawron,Uniwersytet Śląski

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Dar­iusz Klimek za rozprawę „Funkcja Eko­nom­iczna Migracji Zarobkowej z Ukrainy do Pol­ski z per­spek­tywy pol­s­kich przed­siębior­ców
  pro­mo­tor: dr hab. Bogusława Urba­niak prof. UŁ, Uni­w­er­sytet Łódzki
 • dr Karolina Sztandar-Sztanderska za rozprawę „Prak­tyki admin­is­tra­cyjne wobec bezro­bot­nych w Polsce
  pro­mo­torzy: dr hab. Wiesława  Kozek, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, prof. dr hab.Francois Bafoil, Uni­w­er­sytet Warsza­wski

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I Nagroda

 • mgr Bar­bara Antczak za pracę „Ochrona interesu pra­co­dawcy przed nieucz­ciwą konkurencją pra­cown­ika
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Uni­w­er­sytet Łódzki

II Nagroda

 • mgr Kor­nel Jaśkiewicz za pracę „Instru­menty poli­tyki rodzin­nej a eko­nom­iczne uwarunk­owa­nia dziet­ności – anal­iza empiryczna
  pro­mo­tor: dr Anna Nicińska i dr Agata Górny, Uni­w­er­sytet Warszawski

Dwie równorzędne nagrody III Nagrody

 • mgr Beata Głuszcz za pracę „Społeczna odpowiedzial­ność przed­siębiorstw w kor­po­ratysty­cznym i plu­ral­isty­cznym mod­elu sto­sunków pracy. Przykład Nor­wegii i Pol­ski
  pro­mo­tor: dr Piotr Ostrowski, Uni­w­er­sytet Warszawski
 • mgr Alek­san­dra Mak­sim za pracę „Związek między obec­nym stylem przy­wództwa orga­ni­za­cyjnego a pref­er­enc­jami pod­wład­nych i satys­fakcją z przełożonego w różnych branżach zatrud­nienia”
  pro­mo­tor: dr Radosław B. Wal­czak, Uni­w­er­sytet Opolski

Na konkurs wpłynęło łącznie 46 prac, w tym 18 rozpraw dok­tors­kich i 28 prac mag­is­ter­s­kich. Komisja Konkur­sowa przyz­nała 4 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 3 nagrody i jedno wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac magisterskich.

Komisja XVI edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej w składzie:
prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – Prze­wod­nicząca Komisji
pof. dr hab. Kaz­imierz W Frieske – Dyrek­tor IPiSS
Ewa Nowakowska – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Świad­czeń Emerytalno-Rentowych ZUS
prof.dr hab. Danuta Graniewska – IPiSS
prof. dr hab. Marta Juch­now­icz – IPiSS
prof. dr hab. Bożena Kołaczek – IPiSS
prof dr hab. Jerzy Wratny – IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski
Joanna Mirosław – sekre­tarz Komisji
przyz­nała następu­jące nagrody i wyróżnienia:

nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

Nagroda pier­wszego stopnia

 • dr Mag­dalena Kuba za rozprawę „Prawne formy kon­troli pra­cown­ika w miejscu pracy
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Dwie równorzędne nagrody drugiego stop­nia

 • dr Mikołaj Ryl­ski za rozprawę „Wek­sel między stron­ami sto­sunku pracy
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Michał Skąp­ski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego
 • dr Mateusz Guzikowski za rozprawę “Inter­akcje pomiędzy insty­tuc­jami rynku pracy w kra­jach Europy Środkowo-Wschodniej
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Woj­ciech Pacho, Kolegium Zarządza­nia i Finan­sów Szkoła Główna Handlowa

Nagroda trze­ciego stopnia

 • dr Katarzyna Huk za rozprawę „Pro­gramy zarządza­nia tal­en­tami w przed­siębiorstwach“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Wydział Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Marta Petelewicz za rozprawę „Jakość życia dzieci z rodzin o niskim sta­tusie społeczno-ekonomicznym. Na przykładzie Łodzi”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Rokicka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uni­w­er­sytetu Łódzkiego
 • dr Izabela Ślęzak-Niedbalska za rozprawę „Sytu­acja pracy kobiet świad­czą­cych usługi sek­su­alne w agencji towarzyskiej. Studium z per­spek­tywy socjologii inter­akcjon­isty­cznej”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich

I Nagroda

 • mgr Zofia Wło­dar­czyk za pracę „Między rodz­iną a lokalną społecznoś­cią. Spraw­stwo w biografi­ach kobiet wiejs­kich”
  pro­mo­tor: dr Syl­wia Urbańska, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

II Nagroda

 • mgr Maria Radziejowska za pracę „Funkcja założona i funkcja real­i­zowana zawodu asys­tenta osoby niepełnosprawnej”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

III Nagroda

 • mgr Diana Lud­wika Koc­zorska za pracę „Wyko­rzys­tanie ser­wisów społecznoś­ciowych i por­tali pracy w rekru­tacji”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Zenon WiśniewskiWydział Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyróżnie­nie

 • mgr Ewelina Koziara za pracę „Wymi­ary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową nabytą i wrod­zoną”
  pro­mo­tor: dr Syl­wia Urbańska, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego

Komisja XV edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej w składzie:
prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – Prze­wod­nicząca Komisji
pof. dr hab. Kaz­imierz W Frieske – Dyrek­tor IPiSS
Ewa Nowakowska – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Świad­czeń Emerytalno-Rentowych ZUS
prof.dr hab. Danuta Graniewska – IPiSS
prof. dr hab. Marta Juch­now­icz – IPiSS
prof. dr hab. Bożena Kołaczek – IPiSS
prof dr hab. Jerzy Wratny – IPiSS
prof. dr hab. Marek Bed­narski
Joanna Mirosław – sekre­tarz Komisji
postanow­iła przyz­nać następu­jące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

Nagroda pier­wszego stopnia

 • dr Paweł Czar­necki za rozprawę pt. „Odpowiedzial­ność pra­co­dawcy wobec pra­cown­ika w warunk­ach dyw­er­sy­fikacji orga­ni­za­cyjnych form prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej
  pro­mo­tor: prof. dr hab Mirosław Wło­dar­czyk, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego

Nagroda drugiego stopnia

 • dr Marta Traw­in­ska za rozprawę pt. „Kobi­ety w związkach zawodowych w społeczeńst­wie pol­skim. Socjo­log­iczna anal­iza akty­wności kobiet w sferze pub­licznej
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Piotr Żuk, Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Wrocławski

Dwie równorzędne nagrody trze­ciego stopnia

 • dr Ewa Gałecka-Burdziak za rozprawę pt. “Mech­a­nisms of labour mar­ket match­ing of job seek­ers and vacan­cies” (“O mech­a­niz­mach łączenia osób poszuku­ją­cych pracy oraz wakatów”)
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Góra, Kolegium Analiz Eko­nom­icznych, Kat­e­dra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Anna Ciepielewska-Kowalik za rozprawę pt. „Rola orga­ni­za­cji non-profit w poli­tyce opieki i edukacji przed­szkol­nej w Polsce po 1989 roku”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Leś, Insty­tut Studiów Poli­ty­cznych, PAN

Wyróżnie­nia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Łukasz Krzyżowski za rozprawę pt. „Opieka transnar­o­dowa i relacje między­gen­er­a­cyjne w kul­tur­ach migracji”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Mucha, Wydział Human­isty­czny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Daniel Książek za rozprawę pt. „Miejsce pracy jako istotny ele­ment umowy o pracę”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej Mar­ian Świątkowski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Uni­w­er­sytet Jagielloński
 • dr Bernard Kimel za rozprawę pt. „Finan­sowanie sys­temu emery­tal­nego w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz Pająk, Wydział Ekonomii, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

Nagroda Spec­jalna Prezesa ZUS

 • dr Paweł Kaleta za rozprawę pt. „Ubez­pieczenia społeczne pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej. Studium porów­naw­cze z uwzględ­nie­niem pra­cown­ików insty­tucji Unii Europe­jskiej“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Insty­tut Poli­tyki Społecznej Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Poli­ty­cznych, Uni­w­er­sytet Warszawski

Wyróżnie­nie Prezesa ZUS

 • dr Bernard Kimel za rozprawę pt. „Finan­sowanie sys­temu emery­tal­nego w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz Pająk, Wydział Ekonomii, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

 • mgr Adam Müller za pracę pt. „Udział wyna­grodzeń w PKB a jego ukryty wpływ na reformę emery­talną”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske, Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Warszawski

II nagroda

 • mgr Rafał Biel­ski za pracę pt. „Przyszłość pol­skiego mod­elu flex­i­cu­ritya oczeki­wa­nia pra­co­daw­ców i pra­cown­ików w powiecie poz­nańskim”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Maciej Żukowski, Wydział Ekonomii, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

III nagroda ex aequo

 • mgr Grażyna Wratny za pracę pt. „Niere­je­strowane zatrud­nie­nie Polaków w Bruk­seli”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resoc­jal­iza­cji, Uni­w­er­sytet Warszawski

III nagroda ex aequo

 • mgr Renata Rzeczkowska za pracę pt. „Powia­towy Urząd Pracy w Słup­sku w oce­nie bezro­bot­nych”
  pro­mo­tor: dr Katarzyna Skrzeszewska, Akademia Morska w Gdyni Wydział Przed­siębior­c­zości i Towaroznawstwa

Wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac magisterskich

 • mgr Ste­fan Kołucki za pracę pt. „Orga­ni­za­cja opieki dłu­goter­mi­nowej w wybranych państ­wach Unii Europe­jskiej“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Insty­tut Poli­tyki Społecznej Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Poli­ty­cznych, Uni­w­er­sytet Warszawski

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

Nagroda pier­wszego stop­nia

 • dr Jerzy Kaźmier­czyk za rozprawę pt. „Społeczno-ekonomiczne i tech­no­log­iczne deter­mi­nanty zatrud­ni­a­nia pra­cown­ików w sek­torze bankowym (na przykładzie regionu wielkopol­skiego w lat­ach 1996–2008)”
  pro­mo­tor: prof. zw.dr hab. Wacław Jar­mołow­icz, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii

Nagroda drugiego stop­nia

 • dr Marcin Wojew­ódka za rozprawę pt. „Pra­cown­icze pro­gramy emery­talne jako forma dodatkowego zabez­pieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowa­nia”
  pro­mo­tor: prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie

 

Dwie równorzędne nagrody trze­ciego stopnia

 • dr Halina Misiewicz za pracę pt. „Insty­tucje pomocy społecznej w prze­ci­wdzi­ała­niu wyk­lucze­niu społecznemu osób niepełnosprawnych”
  pro­mo­tor: prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie
 • dr Jakub Nied­bal­ski za pracę pt. „Kon­struowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie”
  pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wyróżnie­nie w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

 • dr Anna Jawor-Joniewicz za pracę pt. „Spójność sys­temów motywa­cyjnych z kul­turą orga­ni­za­cji w Polsce”
  pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

 •  mgr Agnieszka Mróz za pracę pt. „Migru­jące z Pol­ski pomoce domowe. Warunki pracy i codzi­enne strate­gie oporu”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Rafał Droz­dowski, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, Wydział Nauk Społecznych, Insty­tut Socjologii

II nagroda

 • mgr Izabela Błaszczyk-Przygoda za pracę pt. „Wyna­grodze­nie godziwe a płaca rodzinna. Anal­iza porów­naw­cza”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gers­dorf, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Insty­tut Nauk Prawno-Administracyjnych

III nagroda

 • mgr Adrian Domitrz za pracę pt. „Inter­ac­tion between sub­jec­tive poverty and tax and ben­e­fits reforms in Poland. The Ley­den approach and the microsim­u­la­tion model SIMPL
  pro­mo­tor: dr Leszek Morawski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Eko­nom­icznych, Kat­e­dra Statystyki i Ekonometrii

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich

 • mgr Paulina Kupisz za pracę pt. „An analy­sis and eval­u­a­tion of selected pub­lic poli­cies of Alvaro Uribe’s admin­is­tra­tion. The gov­ern­men­tal response to vital prob­lems of Colom­bian soci­ety”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Elż­bi­eta Stadt­müller, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Insty­tut Studiów Międzynarodowych
 • mgr Leszek Cyganiewicz za pracę pt. „Płaca min­i­malna w lat­ach 1970–2011. Zarys prob­lematyki i możliwe kierunki roz­woju kon­cepcji”
  pro­mo­tor: dr Ewa Ślęzak, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Sto­sunków Międzynarodowych
 • mgr Ilona Kacz­marek  za pracę pt.: “Dyskrymi­nacja eko­nom­iczna kobiet na pol­skim rynku pracy (na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego w lat­ach 2004–2010)“
  pro­mo­tor: dr Baha Kalinowska-Sufinowicz, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii

Nagroda spec­jalna Prezesa ZUS za najlep­szą pracę z zakresu ubez­pieczeń społecznych

 • dr Piotr Obidz­iński za pracę: “Metody iloś­ciowe w bada­niu wpływu zmian czyn­ników otoczenia sys­temu emery­tal­nego na zapotrze­bowanie fun­duszu rez­erwy demograficznej“
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Mirosława Gaz­ińska z Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego, z Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia, Kat­e­dra Ubez­pieczeń i Rynków Kapitałowych.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

Dwie równorzędne I nagrody

  • dr Syl­wia Urbańska za pracę “Przemi­any macierzyństwa w pro­ce­sie glob­al­nych migracji kobiet“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Koseła, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Insty­tut Socjologii
  • dr. Marcin Wujczyk za pracę  “Prawo pra­cown­ika do ochrony pry­wat­ności“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej

Dwie równorzędne II nagrody

  • dr Izabela Szczy­giel­ska za pracę “Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych
  • dr Bar­bara Katarzyna Godlewska-Bujok za pracę  “Ksz­tał­towanie instru­men­tów prawnych prze­ci­wdzi­ała­nia ryzyku bezrobo­cia w Polsce okresu trans­for­ma­cji“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Maria Gers­dorf, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Insty­tut Nauk Prawno-Administracyjnych

Dwie równorzędne III nagrody

  • dr Anna Kor­dasiewicz za pracę. “(U) Sługi domowe. Przemi­any asym­e­trycznej relacji społecznej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Antoni Sułek, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Filo­zofii i Socjologii
  • dr Bar­bara Bobrow­icz za pracę “Deter­mi­nanty akty­wności zawodowej i domowej kobiet. Alokacja czasu“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac doktorskich

  • dr Alek­san­dra Kulpa-Puczyńska za pracę “Przy­go­towanie uczniów szkół zawodowych do elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Ryszard Ger­lach, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy, Wydział Ped­a­gogiki i Psychologii.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

  • mgr Paulina Świątek za pracę  “Pomiędzy akty­wiz­a­cją a mar­gin­al­iza­cją. Jawne i ukryte funkcje Uni­w­er­sytetów Trze­ciego Wieku“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasz­ica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

II nagroda

  • mgr Alek­san­dra Ziętek za pracę  “Zakres zakazu konkurencji“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Maria Gers­dorf, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Administracji

III nagroda

  • mgr Paulina Pabi­ańska za pracę  “Roz­wody jako racjon­alne decyzje eko­nom­iczne na tle wahań koni­unk­tury“
   pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Władysław Milo, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Kat­e­dra Ekonometrii.

Wwyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Mał­gorzata Kępka za pracę  “Prze­jś­cie zakładu pracy na innego pra­co­dawcę – pol­ska reg­u­lacja w świ­etle prawa wspól­no­towego“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Góral, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy
  • mgr Leszek Moniuszko za pracę  “Motywacja osiąg­nięć w ksz­tał­towa­niu kari­ery między­nar­o­dowej na różnych kon­ty­nen­tach“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Hanna Karaszewska, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia, Kat­e­dra Gospo­darowa­nia Zasobami Pracy
  • mgr Szy­mon Wój­cik za pracę  “Współpraca admin­is­tracji pub­licznej z orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi w świ­etle teorii third-party gov­ern­ment na przykładzie wybranych otwartych konkursów ofert w warsza­wskim Cen­trum Komu­nikacji Społecznej“
   pro­mo­tor: dr Marek Rym­sza, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resoc­jal­iza­cji, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

I nagroda

  • dr Dar­iusz Turek za pracę “Kul­tur­owe i ety­czne czyn­niki zarządza­nia przed­siębiorstwem a postawy i zachowa­nia pra­cown­ików“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz Makowski, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

II nagroda

  • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna za pracę “Subiek­ty­wny a obiek­ty­wny obraz lubuskiej biedy. Świad­czenio­biorcy pomocy społecznej wobec włas­nej sytu­acji życiowej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Irena Machaj, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filo­zofii i Socjologii

Dwie III równoległe nagrody

  • dr Łukasz Jurek za pracę “Zmi­any stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wybranych kra­jach“
   pro­mo­tor: prof. UE dr hab. Olga Kowal­czyk, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
  •  dr Anna Jan­icka za pracę “Social Humil­i­a­tion and Labor Migra­tion“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Okól­ski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich 

Dwie I równoległe nagrody

  •  mgr Edyta Wis­zowata za pracę “Kodek­sowe wykroczenia prze­ci­wko pra­wom pra­cown­ika – aspekt mate­ri­alny“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof W. Baran, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej
  •  mgr Kamila Kuzak za pracę “Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodze­niu skutków kryzysu eko­nom­icznego dla pra­cown­ików i przed­siębior­ców jako imp­likacja kryzysu gospo­dar­czego w prawie pracy“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof W. Baran, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej

II nagroda

  • mgr Mał­gorzata Rozal­ska za pracę “Sytu­acja osób po 50 roku życia na rynku pracy“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resoc­jal­iza­cji, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych

III nagroda

  • mgr Anna Migdał za pracę “Anal­iza ubóstwa wielowymi­arowego w Polsce w lat­ach 2000–2007″
   pro­mo­tor: prof. SGH dr hab. Adam Szulc, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie, Insty­tut Statystyki i Demografii

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Beata Jagłowska za pracę “Deter­mi­nanty podaży pracy kobiet. Czy zatrud­nie­nie w niepełnym wymi­arze może być sposobem na jej zwięk­sze­nie?“
   pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Eko­nom­icznych, Kat­e­dra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

I nagroda

  • dr Katarzyna Śle­barska za pracę “Wspar­cie społeczne a zarad­ność człowieka w sytu­acji bezrobo­cia“
   pro­mo­tor: prof. UŚ dr hab. Katarzyna Popi­ołek, Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach, Wydział Ped­a­gogiki i Psychologii

II nagroda

  •  dr Bar­tosz Sławecki za pracę “Rola kap­i­tału społecznego w zatrud­ni­a­niu pra­cown­ików w mikro­przed­siębiorstwach wojew­ództwa wielkopol­skiego“
   pro­mo­tor: prof. nadzw. UEP dr hab. Aldona Andrze­jczak, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Kat­e­dra Edukacji i Roz­woju Kadr

III nagroda

  • dr Mag­dalena Andrałojć za pracę “Sys­temy wyna­grodzeń pra­cown­ików oraz ich kul­tur­owe uwarunk­owa­nia w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jan Szam­be­lańczyk, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii

 Wyróżnienia w kat­e­gorii prac doktorskich

  • dr Stanisław Cichocki za pracę “Rozmi­ary “szarej strefy” w Polsce oraz ich zależność od poli­tyki podatkowej i sytu­acji budżetu państwa w lat­ach 1995–2006″
   pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Ryszard Kokoszczyński, Uni­w­er­sytet Warsza­wski Wydział Nauk Ekonomicznych

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

 I nagroda

  •  mgr. Marek Wanat za pracę “Europe­jskie rady zakład­owe jako pon­ad­nar­o­dowa forma par­ty­cy­pacji pra­cown­iczej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Aniela Dylus, Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­wie, Wydział Nauk His­to­rycznych i Społecznych

II nagroda

  • mgr Anna Maria Moszczyńska za pracę “Aktu­alne prob­lemy finan­sowa­nia i orga­ni­za­cji sys­temów ochrony zdrowia w Polsce i w Niem­czech“
   pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Politycznych

III nagroda

  • mgr Alek­san­dra Zienkiewicz (Janow­icz) za pracę “Akty­wne formy prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu w powiecie słup­skim w lat­ach 1990–2006″
   pro­mo­tor: dr Paulina Szmielińska-Pietraszek, Akademia Pomorska w Słup­sku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Insty­tut Geografii (sem­i­nar­ium mag­is­ter­skie prof. dr hab. Euge­niusz Rydz).

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Urszula Brońska za pracę “Zatrud­nie­nie na pod­stawie umów cywilno­prawnych“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Paulina Lucyna Roicka za pracę “Współczesne wyzwa­nia pomocy społecznej. Anal­iza porów­naw­cza“
   pro­mo­tor: prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Politycznych
  • mgr Ewelina Sobiczewska za pracę “Łącze­nie ról rodzin­nych i zawodowych przez młode matki. Niezbędne kierunki zmian poli­tyki rodzin­nej w Polsce“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Leś, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Politycznych.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

I nagroda

  • dr Mag­dalena Arczewska za pracę  ”Społeczne role sędz­iów rodzin­nych”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resoc­jal­iza­cji, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych

II nagroda

  • dr Ewa Kępińska za pracę  „Uwarunk­owa­nia, prze­bieg i mech­a­nizmy migracji sezonowych. Przy­padek pol­s­kich migracji sezonowych do Niemiec”
   pro­mo­tor: dr hab. Krystyna Roman­iszyn, prof. UJ, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Filo­zoficzny, Insty­tut Socjologii

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac doktorskich

  • dr Marcin Gar­bat  za pracę „Bari­ery w sys­temie zatrud­ni­a­nia osób niepełnosprawnych”
   pro­mo­tor: prof.dr hab. Maciej Żukowski, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Kat­e­dra Pracy i Poli­tyki Społecznej
  • dr Paweł Kubicki za pracę  „Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu społecznemu w lokalnej poli­tyce społecznej”
   pro­mo­tor: dr hab. Piotr Błę­dowski, prof. SGH, Szkoła Główna Hand­lowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Insty­tut Gospo­darstwa Społecznego
  • dr Gabriela Grotkowska za pracę “Wpływ handlu zagranicznego na zatrud­nie­nie i płace w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji”
   pro­mo­tor: dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

  • mgr Monika Deszczka za pracę  „Teo­re­ty­czne założe­nia pracy soc­jal­nej z rodz­iną a prak­tyka”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resoc­jal­iza­cji, Insty­tut Stosowanych Nauk Społecznych

II nagroda

  • mgr Łukasz Koryto za pracę  ”Odpowiedzial­ność odszkodowaw­cza pra­co­dawcy”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski, Wydział Prawa

III nagroda

  • mgr Joanna Cieślak za pracę  „Migracje powrotne Polaków z Irlandii w lat­ach 2004–2008”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Maciej Żukowski, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Kat­e­dra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Magda Pet­tke za pracę  „Rada pra­cown­ików – nowa insty­tucja zbiorowego prawa pracy”
   pro­mo­tor: dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG, Uni­w­er­sytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Anna Rusek za pracę  „Kra­jowa Sieć Szpi­tali jako narzędzie reg­u­lacji podaży w sek­torze usług medy­cznych”
   pro­mo­tor: dr Katarzyna Kowal­ska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Eko­nom­icznych, Kat­e­dra His­torii Myśli Ekonomicznej
  • mgr Katarzyna Płomin za pracę  ”Efek­ty­wność czy spraw­iedli­wość (ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sfery wyna­grodzeń)”
   pro­mo­tor: dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UMK, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia, Kat­e­dra Gospo­darowa­nia Zasobami Pracy
  • mgr Iwona Kudlińska za pracę  „ Wyk­lucze­nie społeczne i styg­matyza­cja społeczna w biograficznym doświad­cze­niu bied­nych kobiet”
   pro­mo­tor: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. UŁ, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Kat­e­dra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.

Nagroda spec­jalna Prezesa ZUS

  • dr Tomasz Sow­iński za pracę  „Kon­strukcje prawno-finansowe ubez­pieczeń emery­tal­nych”, napisana pod kierunk­iem prof. dr hab. Andrzeja Drwiłło z Uni­w­er­sytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

I nagroda

  • dr Leszek E. Win­cen­ciak za pracę „Dos­tosowa­nia rynku pracy do zmian kursu walu­towego w gospo­darce Pol­ski”, napisaną pod kierunk­iem dr hab. prof. UW Mieczysława Sochy w Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych

II nagroda

  • dr Joanna Szy­manowska za pracę “Pomoc insty­tucji samorzą­dowych i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych rodzi­nom z dziećmi niepełnosprawnymi (na pod­stawie badań w powiecie sokól­skim)”, napisaną pod kierunk­iem prof. dr hab. Jad­wigi Izdeb­skiej w Uni­w­er­syte­cie w Białym­stoku na Wydziale Ped­a­gogiki i Psychologii

III nagroda

  • Nagroda trze­ciego stop­nia nie została przyznana.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich

  • dr Grze­gorz Baczewski za pracę  “Zjawisko ubóstwa w teorii i prak­tyce pol­skiej poli­tyki społecznej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Urszula Wich, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
  • dr Marcina Kaw­ińskiego za pracę “Ubez­pieczenia pub­liczne i pry­watne a skuteczność i efek­ty­wność w poli­tyce społecznej“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Tadeusz Szum­licz, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
  • dr Justyny Czer­niak–Swędzioł za pracę “Pra­cown­iczy obow­iązek ochrony interesów gospo­dar­czych pra­co­dawcy“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. A. M .Świątkowski, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

  • mgr Jerzy Kaźmier­czyk za pracę  “Poli­tyka zatrud­nienia w sek­torze bankowym i jej deter­mi­nanty społeczno-ekonomiczne (na przykładzie Banku PEKAO S.A.)“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Wacław Jar­mołow­icz, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii

II nagroda

  • mgr Katarzyny Bal­sam za pracę “Rady pra­cown­ików“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. K. W. Baran, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji

III nagroda

  • mgr Alek­san­dra Suki­en­nik za pracę “Ochrona praw dzieci – uchodźców w Europie w lat­ach 2001–2006″
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Julian Auleyt­ner, Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna Towarzystwa Wiedzy Powszech­nej — Wydział Nauk Społecznych
  • mgr Agata Lud­era za pracę  “Zatrud­ni­anie członków zarządu spółek kap­i­tałowych na pod­stawie umowy o pracę“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski, Wydział Prawa

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Mag­dalena Fiszer za pracę  “Telepraca jako elasty­czna forma zatrud­nienia w gospo­darce opartej na wiedzy – strate­gie poli­tyki zatrud­nienia Unii Europe­jskiej i Pol­ski“
   pro­mo­tor: dr hab. Jolanta Zom­birt, prof. UJ, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Insty­tut Europeistyki
  • mgr Hen­ryk Kali­nowski za pracę  “Akty­wna i pasy­wna poli­tyka państwa na rynku pracy w kra­jach OECD. Strate­gie akty­wiz­a­cyjne“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie, Studium Mag­is­ter­skie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 

Cele konkursu to:

 1. zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej,
 2. ujaw­ni­anie szczegól­nie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych dziedzinach,
 3. wskazy­wanie na kierunki i tem­aty odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom sys­temu społeczno-gospodarczego kraju,
 4. pozyski­wanie mate­ri­ału źródłowego, inspiru­jącego pode­j­mowanie prak­ty­cznych dzi­ałań mają­cych na celu usprawnie­nie ist­nieją­cych i opra­cowywanie nowych zasad ksz­tał­towa­nia poli­tyki społecznej,
 5. pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Komisja Konkur­sowa dokonuje oceny zgłos­zonych prac konkur­sowych biorąc pod uwagę następu­jące kry­te­ria, ujęte w Reg­u­laminie konkursu, a mianowicie:

 1. tem­aty­czna zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu,
 2. aktu­al­ność pod­jętego tematu,
 3. poz­naw­cza i mery­to­ryczna wartość pracy konkursowej,
 4. walory aplika­cyjne pracy,
 5. właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych oraz poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań,
 6. orginal­ność i forma uję­cia oraz prezen­tacji tematu.

W ostat­niej edy­cji konkursu w roku 2007 prace do konkursu zostały zgłos­zone przez następu­jące uczelnie:

 • Akademię Eko­nom­iczną w Krakowie – Wydział Ekonomii i Sto­sunków Między­nar­o­dowych,
 • Akademię Eko­nom­iczną w Poz­na­niu – Wydział Ekonomii,
 • Akademię Eko­nom­iczną im. Oskara Langego we Wrocławiu – Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Akademię Ped­a­gog­iczną im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie — Insty­tut Geografii,
 • Akademię Rol­niczą w Szczecinie – Wydział Ekonomiki i Organizacji,
 • Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny,
 • Uni­w­er­sytet Gdański – Wydział Prawa i Admin­is­tracji,
 • Szkołę Główną Hand­lową w Warsza­wie – Kolegium Analiz Eko­nom­icznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Nauk o Przed­siębiorstwie, Zarządzanie i Marketing,
 • Uni­w­er­sytet Warsza­wski – Wydział Dzi­en­nikarstwa i Nauk Poli­ty­cznych, Wydział Nauk Eko­nom­icznych, Wydział Filo­zofii i Socjologii, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Wydział Socjologii, Wydział Zarządzania,
 • Politech­nikę Łódzką – Wydział Orga­ni­za­cji i Zarządzania,
 • Uni­w­er­sytet Jagiel­loński – Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Insty­tut Europeistyki,
 • Uni­w­er­sytet w Białym­stoku – Wydział Ped­a­gogiki i Psychologii,
 • Wyższą Szkołę Przed­siębior­c­zości i Zarządza­nia im. L.Koźmińskiego w Warsza­wie – Kat­e­drę Rachunkowości,
 • Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki,
 • Uni­w­er­sytet Łódzki – Wydział Eko­nom­iczno–Socjo­log­iczny,
 • Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warsza­wie – Wydział Prawa,
 • Uni­w­er­sytet Rzes­zowski – Wydział Prawa,
 • Wyższą Szkołę Ped­a­gog­iczną Towarzystwa Wiedzy Powszech­nej – Wydział Nauk Społecznych,
 • Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Eko­nom­icznych i Zarządzania,
 • Szkołę Główną Gospo­darstwa Wiejskiego w Warsza­wie – Wydział Nauk Human­isty­cznych,
 • Między­wydzi­ałowe Studium Zas­tosowań Informatyki.

Nagroda spec­jalna Prezesa ZUS

  • dr Joanna Ratajczak-Tuchołka za pracę  „Ubez­pieczeniowe sys­temy emery­talne a wysokość emery­tur kobiet w Niem­czech i w Polsce”
   pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Maciej Żukowski, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Kat­e­dra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Nagrody w kat­e­gorii prac doktorskich

I nagroda

  • dr Mał­gorzata Potoczna za pracę „Bieda w doświad­cze­niu biograficznym kobiet”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Insty­tut Socjologii
  • dr Mag­dalena Cholewa-Klimek za pracę „Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubez­pieczeń społecznych”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Bar­bara Wag­ner, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej.

II nagroda

  • Nagroda drugiego stop­nia nie została przyznana.

III nagroda

 • dr Syl­wia Sta­chowska za pracę „Wyna­grodzenia w strate­gicznym zarządza­niu przed­siębiorstwem”
  pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Woj­ciech Popławski, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Eko­nom­icznych i Zarządzania
 • dr Anna Kier­sz­tyn za pracę „Czyn­niki eko­nom­iczne w wyjaś­ni­a­niu tery­to­ri­al­nego zróżni­cow­a­nia przestępc­zości”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Insty­tut Socjologii
 • dr Piotr Michoń za pracę „Praca matek z dziećmi do lat trzech w poli­tyce państw Unii Europe­jskiej”
  pro­mo­tor: prof. dr hab. Józef Orczyk, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Kat­e­dra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

  • Nagroda stop­nia nie została przyznana.

II nagroda

  • mgr Anna Tomaszczyk za pracę  „Reformy niemieck­iej poli­tyki rynku pracy w okre­sie rządów Ger­harda Schroed­era”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Insty­tut Socjologii

III nagroda

  • mgr Mag­dalena Pędzi­wiatr za pracę  ”Agencja pracy tym­cza­sowej jako pod­miot zatrud­ni­a­jący”
   pro­mo­tor: dr hab. prof. nadzw. Zbig­niew Góral, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Joanna Zięcina za pracę  ”Zmi­any sytu­acji na rynku pracy absol­wen­tów szkół wyższych w Polsce w lat­ach 1995–2005”
   pro­mo­tor: dr Ewa Mossakowska, Szkoła Główna Gospo­darstwa Wiejskiego w Warsza­wie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Kat­e­dra Ekonomii i Poli­tyki Gospodarczej
  • mgr Anna Śledz­ińska za pracę  „Strate­gia Lizbońska w pro­jek­tach Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej i Sportu współ­fi­nan­sowanych z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Imple­men­tacja jej celów do warunków pol­s­kich”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Aniela Dylus, Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­wie, Wydział Nauk His­to­rycznych i Społecznych.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Piotr Grze­byk za pracę  „Prawo właś­ciwe dla sto­sunku pracy”
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Lud­wik Flo­rek, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Administracji.

Nagroda spec­jalna Prezesa ZUS:

  • dr Marek Pogonowski za pracę “Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubez­pieczeń społecznych prowad­zone przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Janowska, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Insty­tut Nauk Prawno-Administracyjnych.

Nagrody w kat­e­gorii prac dok­tors­kich otrzymali:

I nagroda

  • dr Katarzyna Kowal­ska za pracę “Koor­dynowana opieka zdrowotna i próby jej wdraża­nia w Polsce. Uję­cie ekonomiczno-instytucjonalne.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Zbig­niew Hock­uba, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

II nagroda

  • dr Szy­mon M. Kubiak za pracę “Aty­powe zatrud­nie­nie. Stan­dardy Unii Europe­jskiej i ich imple­men­tacja w wybranych kra­jach członkows­kich.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej.

II nagroda

  • dr Paweł Kacz­mar­czyk za pracę “Uwarunk­owa­nia migracji zarobkowych. Mobil­ność zagraniczna mieszkańców Pol­ski w końcu XX wieku.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Okól­ski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski, Wydział Nauk Eko­nom­icznych, Kat­e­dra Demografii.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac doktorskich

  • dr Arka­diusz Karwacki za pracę “Repro­dukcja “kul­tury ubóstwa” społeczności popegere­ows­kich — geneza, charak­ter pro­cesów i wyzwa­nia dla poli­tyki społecznej.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Human­isty­czny, Insty­tut Socjologii.

Nagrody w kat­e­gorii prac magisterskich

I nagroda

  • mgr Agnieszka Gaca za pracę “Zakaz konkurencji w cza­sie trwa­nia sto­sunku pracy i po jego usta­niu.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski, Wydział Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

II nagroda

  • mgr Anna Bąk za pracę “Umowa przed­w­stępna na grun­cie prawa pracy.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Teresa Liszcz, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy i Ubez­pieczeń Społecznych

III nagroda

  • mgr Matylda Pachow­icz za pracę “Oso­bisty kon­takt z osobami niepełnosprawnymi intelek­tu­al­nie, a zmi­ana stereo­typu o tych osobach.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, Wydział Studiów Eduka­cyjnych, Zakład Tech­nologii Kształcenia.

Wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich

  • mgr Alicja Par­tyka za pracę “Prawo do pracy w świ­etle prawa między­nar­o­dowego, społecznego naucza­nia koś­cioła katolick­iego oraz prawa pol­skiego.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Jerzy Wratny, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski, Wydział Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • mgr Jakub Nied­bal­ski za pracę  “Anal­iza kul­tury orga­ni­za­cyjnej domu pomocy społecznej. Prob­lem autonomii i samostanowienia mieszkańców.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
  • mgr Joanna Ewa Wol­ska za pracę “Kom­pe­tencje Państ­wowej Inspekcji Pracy w zakre­sie przestrze­ga­nia przepisów o wyna­grodze­niu za pracę.“
   pro­mo­tor: prof. dr hab. Teresa Wyka, Uni­w­er­sytet Łódzki, Wydział Prawa i Admin­is­tracji, Kat­e­dra Prawa Pracy.
Translate »
Skip to content