Ogólne założenia

 • Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac:
  – mag­is­ter­s­kich,
  – doktorskich.
 • Komisja Konkur­sowa jest powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Prze­wod­niczący Komisji Konkur­sowej może, za zgodą Komisji, powołać recen­zen­tów spoza Komisji Konkur­sowej, dla doko­na­nia oceny zgłos­zonych prac.
 • Orga­ni­za­cyjną obsługę dzi­ałal­ności Komisji Konkur­sowej zapew­nia Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • XXVI edy­cję konkursu dofi­nan­sowano z pro­gramu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Edukacji i Nauki.

Celem konkursu jest

 • zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej;
 • ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Przed­miot  Konkursu

 • Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2023 i 2024, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.
 • Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień doktora.
 • Przed­miotem konkursu są zarówno prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, jak i wiec­zorowych oraz zaocznych.
 • Przyj­mowane są prace napisane w języku pol­skim lub angielskim.
 • Trzy najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami. Wyniki konkursu będą ogłos­zone w  grud­niu 2024 r.

XXVI edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!! 

Gala wręczenia nagród i wyróżnień XXVI edy­cji konkursu finan­sowane są z pro­gramu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Edukacji i Nauki

Translate »
Skip to content