Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

EDYCJA XX

Patronat honorowy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej objęła Galę XX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi patronatem honorowym.

Szanowni Państwo
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zaprasza firmy i urzędy admin­is­tracji pub­licznej do XX jubileuszowej edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.
Celem Konkursu jest nie tylko rywal­iza­cja przed­siębiorstw i urzędów, ale przede wszys­tkim iden­ty­fikacja dobrych prak­tyk i ich pop­u­laryza­cja poprzez pub­likacje, zwłaszcza w dwu­miesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie inter­ne­towej i newslet­ter­ach orga­ni­za­tora i licznych patronów medi­al­nych oraz insty­tucji współpracu­ją­cych, a także pod­czas sem­i­nar­iów i kon­fer­encji orga­ni­zowanych przez IPiSS. Lau­reaci poprzed­niej edy­cji są pro­mowani w sze­roko rozpowszech­ni­anych mate­ri­ałach infor­mu­ją­cych o następ­nej edy­cji Konkursu. Doce­ni­ane są nie tylko rozwiąza­nia kom­plek­sowe, ale także osiąg­nię­cia w różnych obszarach zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Konkurs jest przez­nac­zony dla firm dużych, a także należą­cych do sek­tora MŚP oraz dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej. Przewidziano dla nich odrębne kat­e­gorie konkur­sowe i równorzędne nagrody główne w postaci Stat­uetek Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi:

 • Złotej – dla dużych firm
 • Szafirowej – dla małych i śred­nich firm
 • Dia­men­towej – dla jed­nos­tek admin­is­tracji publicznej

Pon­adto uczest­nicy zostaną nagrodzeni za nowa­torstwo i osiąg­nię­cia w określonych obszarach ZZL Stat­uetkami Bursz­tynowymi oraz wyróżnieniami.

Wszys­tkie firmy i urzędy zak­wal­i­fikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną uhonorowane
Cer­ty­fikatem „Pro­fesjon­alne ZZL

Dodatkowe nagrody w postaci np. szkoleń, uczest­nictwa w kon­fer­encji lub kon­sul­tacji pochodzą od sponsorów.

Korzyści z uczest­nictwa w Konkursie:

 • okazja do pod­sumowa­nia całok­sz­tałtu zzl w firmie,
 • potwierdze­nie pro­fesjon­al­izmu w zakre­sie zzl,
 • wiz­yta audy­tora – możli­wość kon­frontacji dzi­ałań firmy z doświad­czeni­ami ekspertów,
 • syn­te­ty­czna infor­ma­cja zwrotna:
  • syn­te­ty­czny raport pod­sumowu­jący audyt,
  • wiz­ual­iza­cja pozy­cji firmy na tle grona lau­re­atów oraz wszys­t­kich uczest­ników bieżącej edy­cji w następu­ją­cych blokach tem­aty­cznych: orga­ni­za­cja zarządza­nia zasobami ludzkimi, strate­gia i pro­ce­dury, zatrud­ni­anie i zwal­ni­anie, ocena pracy, wyna­gradzanie, rozwój kap­i­tału ludzkiego, społeczna odpowiedzial­ność przed­siębiorstwa, efekty,
 • porów­nanie swoich doświad­czeń z doświad­czeni­ami innych uczestników,
 • pop­u­laryza­cja osiąg­nięć firmy.

Lid­erzy Konkursu zapraszani są do prestiżowego Klubu Lid­era ZZL.

Konkurs dzi­ała w opar­ciu o zasadę poufności informacji.

Wszelkie dane będą zabez­piec­zone zgod­nie z RODO.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji narodowej

***

Rada Konkursu postanow­iła dokonać pewnych zmian try­bie postępowa­nia konkursowego.

Począwszy od 2017 roku anki­ety for­mu­la­rze kwes­t­ionar­iusza samooceny są dostępne w try­bie ciągłym i w takim try­bie będą przyj­mowane przez Biuro Konkursu. Posiedze­nie Kapituły Nagrody będzie miało miejsce raz w roku, w uprzed­nio zapowiedzianym ter­minie. Będzie je poprzedzać etap audytu w organizacjach.

Zmody­fikowana została także anki­eta samooceny. Zrezyg­nowano z danych „wrażli­wych”, a więk­szą wagę przyłożono do danych wskaźnikowych, związanych z efek­ty­wnoś­cią zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Zapraszamy!

Biuro Konkursu Lider ZZL

Oświad­cze­nie o poufności infor­ma­cji pobierz plik w pdf

Odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pytania


odwiedź nas na

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2019

EDYCJA XX

Serdeczne zapraszamy do współpracy przy XX jubileuszowej edy­cji wszys­t­kie insty­tucje, które nieza­wod­nie od wielu lat wspier­ały pro­mocję Konkursu Lider Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zapraszamy również nowe firmy, które zechcą pod­jąć z nami współpracę  pro­mu­jąc XX edy­cje Konkursu.

Kon­takt:
Ewa Gimal­ska, tel. 22 53–67–517, e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

[partner:pracodawcy_rp01]
[partner:pszk01]

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2019

EDYCJA XX

Serdeczne zapraszamy do współpracy  wszys­t­kich patronów medi­al­nych, którzy nieza­wod­nie od wielu lat wspier­ali pro­mocję Konkursu Lider Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zapraszamy również nowe firmy, które zechcą pod­jąć z nami współpracę pro­mu­jąc XX jubileuszowa edy­cję Konkursu.

Kon­takt:
Ewa Gimal­ska, tel. 22 53–67–517, e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

[partner:spp01]
[partner:vio-pbf01]
[partner:piz01]
[partner:portalkadrowy]
[partner:praca_pl01] [partner:hrbp]
[partner:hr-polska] [partner:sz_hrbp]
[partner:saz01] [partner:sao]
[partner:markapracodawcy_pl] [partner:sas1]
[partner:zzl01] [partner:rp]

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2019

EDYCJA XX

Serdeczne zapraszamy do współpracy przy XX jubileuszowej edy­cji wszys­t­kie insty­tucje, które nieza­wod­nie od wielu lat wspier­ały pro­mocję Konkursu Lider Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zapraszamy również nowe firmy, które zechcą pod­jąć z nami współpracę  pro­mu­jąc XX edy­cje Konkursu.

Kon­takt:
Ewa Gimal­ska, tel. 22 53–67–517, e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

[partner:kr]
[partner:wrota_podlasia]
Region­alne Izby Gospodarcze
Bial­skopod­laska Izba Gospo­dar­cza
[partner:ig_bielskopodlaska01]
Region­alna Izba Gospo­dar­cza w Katowicach
[partner:ig_katowice01]
Dol­nośląska Izba Gospodarcza
[partner:dig01]
Star­gardzka Izba Gospodarcza
[partner:ig_stargard01]

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2019

EDYCJA XX

Har­mono­gram XX edycji

Po zgłosze­niu udzi­ału w XX edy­cji konkursu ist­nieje możli­wość utworzenia dla Państwa Firmy indy­wid­u­al­nego har­mono­gramu prac, w tym celu prosimy o kon­takt z Biurem Konkursu e-mail: lidre@ipiss.com.pl

pobierz har­mono­gram pobierz plik w pdf