Procedura realizacji

Pro­ce­dura real­iza­cji składa się z następu­ją­cych działań:

1. Zaprosze­nie firm do udzi­ału w Konkur­sie
2. Złoże­nie przez firmy wniosków zgłoszenia
3. Przyj­mowanie wypełnionych ankiet samooceny
4. Ocena zawartych w anki­etach samooceny infor­ma­cji
5. Przeprowadze­nie audytu w wybranych fir­mach
6. Przyz­nanie nagród
7. Wręcze­nie nagród (Gala)
8. Pub­likacja prezen­tu­jąca osiąg­nię­cia zwycięzców Konkursu

Translate »
Skip to content