Nasi eksperci

prof. dr hab. Stanisława Borkowska

Pro­fe­sor zwycza­jny, spec­jal­ista w zakre­sie HRM, obec­nie na emery­turze. w lat­ach 1978–2009 kierownik Kat­edry Pracy i Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Była współza­łoży­cielem i wielo­let­nim kierown­ikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego Ekonomiki Pracy i Sto­sunków Prze­mysłowych. W lat­ach 1997–2002 dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Współpra­cow­ała z kra­jowymi i między­nar­o­dowymi towarzyst­wami naukowymi. Była przez dwie kadencje prze­wod­niczącą Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, a potem członkiem Prezy­dium, pon­adto członkiem Komitetu Nauk Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia PAN, Komitetu Nauk Eko­nom­icznych PAN, członkiem Naczel­nej Rady Zatrud­nienia, członkiem zarządu Euro­pean Com­mit­tee for Work and Pay i Amer­i­can Com­pen­sa­tion Asso­ci­a­tion, członkiem Prezy­dium Pol­skiego Towarzystwa Eko­nom­icznego, hon­orowym członkiem PSZK, Sto­warzyszenia Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, a także prze­wod­niczącą Rady Pro­gramowej Inic­jatywy “Per­sonel XXI w.” Przez 20 lat była Prze­wod­niczącą, a potem hon­orową prze­wod­niczącą Olimpiady Wiedzy Eko­nom­icznej. Jej dorobek naukowy obe­j­muje ponad 300 pub­likacji naukowych poświę­conych tem­atyce wyna­grodzeń, motywacji, rynku pracy, w tym ponad 30 książek indy­wid­u­al­nych i zespołowych, głównie w języku pol­skim, ale też w innych językach obcych. Była redak­tor naczelną dwu­miesięcznika “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz członkiem wielu rad wydawniczych. Była pier­wszą prze­wod­niczącą Kapituły Nagrody Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi i prze­wod­niczącą Komisji Konkur­sowej na najlep­sze pro­gramy prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu “Młodzi Sobie”.

prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

Pro­fe­sor nauk eko­nom­icznych w zakre­sie nauk o zarządza­niu. Pro­fe­sor w Zakładzie Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Prorek­tor Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie. Dziekan Wydzi­ału Ekonomii i Sto­sunków Między­nar­o­dowych oraz Kierownik Kat­edry Zarządza­nia Per­son­elem na Wydziale Ekonomii i Sto­sunków Między­nar­o­dowych Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, TNOiK, Kolegium Redak­cyjnego cza­sopisma “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze i naukowe kon­cen­trują się wokół współczes­nych kon­cepcji i metod zarządza­nia zasobami ludzkimi ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem aspek­tów między­nar­o­dowych i strate­gicznych. Autor, współau­tor i redak­tor wielu pub­likacji. Prowadzi zaję­cia z zakresu zarządza­nia zasobami ludzkimi na stu­di­ach: dok­toranc­kich, MBA, pody­plo­mowych, mag­is­ter­s­kich. Stype­ndysta DAAD oraz Volk­swa­gen Stiftung.

Translate »
Skip to content