FAQ

 • Jaki jest w tym roku koszt przys­tąpi­enia do konkursu?

w 2019 r. koszt przys­tąpi­enia do konkursu w przy­padku zak­wal­i­fikowa­nia się firmy do drugiego etapu wynosi 4 000 zł +VAT

 • Kiedy wnosi się opłatę za udział w Konkursie?

Po prze­jś­ciu do drugiego etapu Konkursu kierownik Biura Konkursu przesyła fak­turę płatności.

 • Do kiedy należy wypełnić ankietę?

zapraszamy do har­mono­gramu bieżącej edy­cji, ist­nieje możli­wość uzgod­nienia indy­wid­u­al­nego har­mono­gramu, nieprzekracza­jącego jed­nak ostate­cznych ter­minów przewidzianych w Ramowym Har­mono­gramie bieżącej edy­cji Konkursu.

 • Gdzie zna­jdę reg­u­lamin Konkursu?

Reg­u­lamin proszę pobrać w pliku PDF  

 • Co wyróż­nia Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi spośród innych tego typu inicjatyw?
  • Lider ZZL jest jedynym konkursem w dziedzinie zarządza­nia zasobami ludzkimi w Polsce orga­ni­zowanym nieprz­er­wanie od 2000 roku.
  • Jego wyjątkowość opiera się także na tym, że jest on wspólną inic­jatywą środowisk naukowych i prak­tyków (sze­fów dzi­ałów per­son­al­nych firm).
  • Co szczegól­nie istotne, konkurs został opra­cow­any w naszym kraju i jest w pełni dos­tosowany do pol­skiej specyfiki.
  • Wresz­cie kole­jnym atutem konkursu jest możli­wość skon­sul­towa­nia strate­gii ZZL i wymi­any poglądów z eksper­tami reprezen­tu­ją­cymi wiodące ośrodki naukowe w Polsce. W ramach pro­ce­dury konkur­sowej odbywa się bowiem audyt prowad­zony przez naukow­ców z wielo­let­nim doświad­cze­niem w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi.
  • Kto jest orga­ni­za­torem Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi?
   • Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem Konkursu jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie.
   • Insty­tut real­izuje corocznie kilka­naś­cie pro­jek­tów badaw­czych i naukowo-badawczych, wydaje liczne pub­likacje naukowe, orga­nizuje kon­fer­encje o charak­terze ogólnopol­skim i między­nar­o­dowym. Pon­adto jest wydawcą dwóch recen­zowanych cza­sop­ism naukowych, notowanych na liś­cie Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego – dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz miesięcznika „Poli­tyka Społeczna”.
   • Pieczę i nadzór mery­to­ryczny nad konkursem sprawują prof. dr hab. Stanisława Borkowska oraz prof. dr hab. Aleksy Pocztowski.
   • Jaka jest idea i cel Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi?
    • Inic­jatywa ta służy pod­kreśle­niu strate­gicznej roli kap­i­tału ludzkiego w orga­ni­za­cji oraz doce­nie­niu szczegól­nych wysiłków uczest­ników konkursu pode­j­mowanych w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi.
    • Do głównych celów  przyświeca­ją­cych Konkur­sowi należą:
     • propagowanie wiedzy o nowoczes­nym zarządza­niu zasobami ludzkimi, jego znacze­niu dla roz­woju firmy i wyników jej działalności,
     • iden­ty­fikacja skutecznych rozwiązań w tym obszarze i upowszech­ni­anie oraz nagradzanie tzw. dobrych praktyk,
     • tworze­nie stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi w warunk­ach pol­skiej gospo­darki, wspo­ma­ga­ją­cych wzrost efek­ty­wności firm.
   • Kto może wziąć udział w Konkursie?
    • Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zaprasza do udzi­ału w konkur­sie wszys­tkie firmy, bez względu na ich skalę, branżę czy typ włas­ności. Orga­ni­za­cje mogą zaprezen­tować swoje rozwiąza­nia i osiąg­nię­cia w ramach dwóch kat­e­gorii konkur­sowych: dla dużych przed­siębiorstw oraz dla firm małych i średnich.
   • W jaki sposób prze­b­iega pro­ce­dura konkursowa?
    • Konkurs real­i­zowany jest w cyklu rocznym, a jego pro­ce­dura jest dwuetapowa.
    • W pier­wszym etapie firmy dokonują samooceny wypeł­ni­a­jąc anki­etę pobier­aną ze strony inter­ne­towej Konkursu. Kwes­t­ionar­iusz podlega oce­nie ekspertów według ustalonego klucza punk­towego i  stanowi pod­stawę kwal­i­fikacji danej firmy do drugiego etapu postępowa­nia konkur­sowego – tj. audytu.
    • Celem audytu jest wery­fikacja oraz posz­erze­nie infor­ma­cji zawartych w ankiecie samooceny. Następuje ona w trak­cie spotka­nia prowad­zonego w siedz­i­bie firmy. Audy­tor, po spotka­niu, przy­go­towuje raport będący pod­stawą prac Komitetu Oce­ni­a­jącego. Komitet, po zapoz­na­niu się z rapor­tami audy­torów oraz anki­etami samooceny for­mułuje listę firm rekomen­dowanych do grona laureatów.
    • Ostate­czną decyzję o składzie tego grona pode­j­muje Kapituła Nagrody.
    • Ofic­jalne rozstrzyg­nię­cie konkursu i wręcze­nie nagród odbywa się pod­czas uroczys­tej Gali.
   • Jakie obszary zarządza­nia zasobami ludzkimi podle­gają oce­nie w Konkursie?
    • W Konkur­sie ujmu­jemy zarządzanie zasobami ludzkimi kom­plek­sowo. Oznacza to, że staramy się pod­dać oce­nie niemal wszys­tkie obszary ZZL, w tym stosowane pro­ce­dury i narzędzia.  Nasze anal­izy obe­j­mują więc prak­tyki rekru­tacji, oce­ni­a­nia, szkoleń i roz­woju pra­cown­ików, wyna­gradza­nia, warunków i sto­sunków pracy, społecznej odpowiedzial­ności biz­nesu oraz równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.
    • Pon­adto oce­nie podlega najwięk­sze przed­sięwz­ię­cie w dziedzinie zzl pod­jęte w danym roku przez firmę uczest­niczącą w konkursie.
    • Warto pod­kreślić, że nasi eksperci sys­tem­aty­cznie śledzą trendy w świa­towym zarządza­niu zasobami ludzkimi. W opar­ciu o sfor­mułowane na tej pod­stawie wnioski starają się oni kre­ować pozy­ty­wne wzorce uzu­peł­ni­a­jąc anki­etę samooceny o nowe pyta­nia doty­czące aktu­al­nych wyzwań sto­ją­cych przed rodz­imym ZZL.
   • Czemu służy audyt i jaki jest jego przebieg?
    • Celem audytu prowad­zonego w ramach konkursu jest wery­fikacja danych zawartych w ankiecie samooceny firmy. Audy­torzy dokonują jej w trak­cie kilku­godzin­nego spotka­nia z osobami zaan­gażowanymi w wypełnie­nie kwes­t­ionar­iusza samooceny. Zwykle w takiej roz­mowie uczest­niczy szef oraz pra­cown­icy dzi­ału zarządza­nia zasobami ludzkimi przed­siębiorstwa — uczest­nika  konkursu. Audy­tor zapoz­naje się z doku­men­tacją potwierdza­jącą oraz posz­erza­jącą infor­ma­cje zawarte w ankiecie.
    • Roz­mowa audy­to­ryjna jest okazją do przedysku­towa­nia moc­nych i słabych stron ZZL w fir­mie oraz per­spek­tyw jego roz­woju. Audy­tor po odbytej roz­mowie przy­go­towuje syn­te­ty­czny raport według ustalonego schematu. Zna­j­dują się w nim infor­ma­cje o oce­nie zgod­ności danych zawartych w ankiecie z rzeczy­wis­toś­cią, a w przy­padku braku takiej zgod­ności, infor­ma­cje pre­cyzu­jące zakres oraz charak­ter rozbieżności.
    • Do zadań Audy­tora należy pon­adto opra­cow­anie syn­te­ty­cznej infor­ma­cji zwrot­nej dla oce­ni­anej firmy.
   • Czym zaj­muje się Rada Konkursu i kto w niej zasiada?
    • Rada Konkursu jest organem inicju­ją­cym, stanow­ią­cym i nad­zoru­ją­cym Konkursu. Do jej zadań należy opra­cow­anie kon­cepcji Konkursu oraz nadzór mery­to­ryczny nad jej real­iza­cją w ramach kole­jnych jego edy­cji, a także ich inicjowanie.
    • W skład Rady Konkursu wchodzą:
     • prof. dr hab. Stanisława Borkowska – prezydent,
     • prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski – prze­wod­niczący KO,
     • Izabela Hebda-Czaplicka – z-ca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych IPiSS,
     • dr hab. Jacek Męcina – pro­fe­sor UW
   • Czym zaj­muje się Kapituła Nagrody i kto w niej zasiada?
    • Kapituła Nagrody jest organem stanow­ią­cym i opin­io­daw­czym Konkursu. Do jej kom­pe­tencji należy ksz­tał­towanie wiz­erunku Konkursu, wspieranie mery­to­ryczne dzi­ałań konkur­sowych oraz przyz­nawanie nagród i wyróżnień w kole­jnych edy­c­jach Konkursu.
    • W skład Kapituły Nagrody wchodzi 9 osób reprezen­tu­ją­cych admin­is­trację pub­liczną, orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców (w tym orga­ni­za­cje branżowe) oraz środowiska naukowe. Są to:
     • Wicem­i­nis­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej,
     • Dyrek­tor Depar­ta­mentu Kadr Nar­o­dowego Banku Polskiego,
     • Prezes Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr,
     • Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami,
     • Prezes Związku Banków Polskich,
     • Dyrek­tor Insty­tutu Studiów Europejskich,
     • Prezes Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządzania
     • Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.
    • Obradom Kapituły Nagrody prze­wod­niczy prof. dr hab. Stanisława Borkowska.
   • Czym zaj­muje się Komitet Oce­ni­a­jący i kto w nim zasiada?
    • Komitet Oce­ni­a­jący jest organem dorad­czym. Zaj­muje się przede wszys­tkim dokony­waniem oceny uczest­ników Konkursu na każdym z jego etapów, a także powoły­waniem i nad­zorowaniem prac Zespołu Audytorów.
    • Komitet Oce­ni­a­jący liczy 8 osób reprezen­tu­ją­cych świat nauki oraz prak­tyków ZZL. Jego prze­wod­niczą­cym jest prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski – Prorek­tor Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie.
    • W skład Komitetu Oce­ni­a­jącego wchodzą także:
     • prof. Bogusława Urba­niak – Kierownik Kat­edry Pracy i Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego,
     • dr Mał­gorzata Sidor-Rządkowska – kon­sul­tantka i wykład­owczyni na stu­di­ach MBA,
     • Krzysztof Gugała – Prezes IDEA! Man­age­ment Consulting,
     • Anna Koz­ińska – Przed­staw­icielka Klubu Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi,
     • Izabela Hebda-Czaplicka – z-ca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych IPiSS
      a także
     • Osoby reprezen­tu­jące firmy nagrod­zone złotą i szafirową  stat­uetką w poprzed­niej edy­cji Konkursu.
   • Kto wchodzi w skład Zespołu Audytorów?
    • W gronie audy­torów zna­j­dują się reprezen­tanci wiodą­cych kra­jowych placówek naukowych dzi­ała­ją­cych w obszarze zarządza­nia zasobami ludzkimi. Są to dok­torzy oraz pro­fe­sorowie związani z m.in.: Uni­w­er­sytetem Łódzkim oraz Gdańskim, Uni­w­er­syte­tami Eko­nom­icznymi w: Krakowie, Katow­icach, Wrocławiu, Poz­na­niu, Uni­w­er­sytetem im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uni­w­er­sytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
   • Jakie korzyści dla firmy płyną z uczest­nictwa w Konkursie?
    • Uczest­nictwo w Konkur­sie pozwala na doko­nanie oceny dzi­ałań firmy przez nieza­leżnych ekspertów. Jest także okazją do pod­sumowa­nia doty­chcza­sowych osiąg­nięć w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi oraz zaplanowa­nia dal­szego roz­woju firmy w tym obszarze. Konkurs stwarza również możli­wość porów­na­nia włas­nych dzi­ałań z doświad­czeni­ami i rozwiąza­ni­ami stosowanymi przez innych uczest­ników „Lid­era ZZL”. Uczest­nicy Konkursu otrzy­mują syn­te­ty­czną infor­ma­cję zwrotną: pod­sumowanie audytu oraz wiz­ual­iza­cję pozy­cji firmy na tle grona lau­re­atów oraz wszys­t­kich uczest­ników danej edycji.
    • Dzięki przyz­nawanym nagrodom i cer­ty­fikatom firmy uzyskują potwierdze­nie swo­jego pro­fesjon­al­izmu w zakre­sie zzl.
    • Osiąg­nię­cia Lau­re­atów i uczest­ników konkursu są pop­u­lary­zowane na łamach cza­sop­ism naukowych i branżowych, w prasie oraz por­ta­lach inter­ne­towych i newslet­ter­ach Patronów Medi­al­nych i Insty­tucji Współpracujących.
    • Dobre prak­tyki zzl są także upowszech­ni­ane poprzez pub­likacje pod­sumowu­jące kole­jne edy­cje konkursu.
   • Jakie nagrody są przewidziane dla firm uczest­niczą­cych w Konkursie?
    • Uczest­nicy Konkursu otrzy­mują stat­uetki, wyróżnienia, dyplomy i certyfikaty.
    • Głównymi Nagro­dami w konkur­sie, przyz­nawanymi jego Lau­re­atom są:
     • Złota Stat­uetka i tytuł Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (dla dużych firm),
     • Dia­men­towa Stat­uetka i tytuł Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (dla jed­nos­tek admin­is­tracji publicznej),
     • Szafirowa Stat­uetka i tytuł Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (dla małych i śred­nich firm),
      oraz
     • Bursz­tynowe Stat­uetki za osiąg­nię­cia w poszczegól­nych obszarach zzl,
      i
     • Wyróżnienia za opra­cow­anie nowa­tors­kich narzędzi w dziedzinie zzl.
    • Reg­u­lamin konkursu przewiduje także nagrody specjalne:
     • Złoty Wawrzyn — dla trzykrot­nego zdoby­wcy złotej statuetki,
     • Dia­men­towy Wawrzyn — dla trzykrot­nego zdoby­wcy dia­men­towej statuetki
     • Szafirowy Wawrzyn – dla trzykrot­nego zdoby­wcy szafirowej statuetki,
     • Krysz­tałową Stat­uetkę  — dla trzykrot­nego zdoby­wcy stat­uetek bursztynowych.
    • Firmy niew­chodzące w skład grona Lau­re­atów, ale wyróż­ni­a­jące się wysokim poziomem zzl czyli  zak­wal­i­fikowane do drugiego etapu konkursu, zostają uhonorowane Cer­ty­fikatem „Pro­fesjon­alne ZZL”.
   • Czy w konkur­sie przewidziano nagrody dodatkowe?
    • Tak, corocznie orga­ni­za­cje reprezen­tu­jące grono funda­torów przekazują Lau­re­atom dodatkowo atrak­cyjne nagrody rzec­zowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Najczęś­ciej są to różnorodne szkole­nia, możli­wość udzi­ału w kon­fer­enc­jach, usługi dorad­cze, prenu­mer­aty cza­sop­ism lub usługi rekrutacyjne.
   • Jaki jest prze­bieg Gali roz­da­nia nagród w Konkur­sie Lider ZZL?
    • Galę, mającą bardzo pod­niosły charak­ter, rozpoczyna odczy­tanie listów patronów oraz przemówienia przed­staw­icieli insty­tucji wspier­a­ją­cych nasz konkurs. W drugiej części uroczys­tości wręczane są nagrody i cer­ty­fikaty poszczegól­nym lau­re­atom i uczest­nikom konkursu. Każda z doce­nionych przez Kapitułę firm ma możli­wość zaprezen­towa­nia swoich osiąg­nięć w trak­cie krótkiego wys­tąpi­enia lub poprzez pro­jekcję filmu doty­czącego rozwiązań w zakre­sie ZZL.
    • Gala zawsze zaw­iera także akcent mery­to­ryczny. Towarzyszy jej prezen­tacja i dyskusja o najbardziej aktu­al­nych wyzwa­ni­ach sto­ją­cych przed zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce.
    • Wiec­zorem, po emoc­jach związanych z wręcze­niem nagród i wyróżnień lau­re­atom konkursu przy­chodzi czas na mniej ofic­jalne roz­mowy w kulu­arach w trak­cie ele­ganck­iego bankietu.
   • Czy ta sama firma może corocznie przys­tępować do kole­jnych edy­cji Konkursu?
    • Firmy mogą wielokrot­nie uczest­niczyć w Konkur­sie. Jed­nak zdoby­wca głównej nagrody – złotej, dia­men­towej lub szafirowej stat­uetki nie może brać udzi­ału w kole­jnej, najbliższej edy­cji Lid­era ZZL – obow­iązuje go roczna karencja.
   • W jaki sposób upowszech­ni­ane są osiąg­nię­cia uczest­ników Konkursu?
    • Osiąg­nię­cia firm uczest­niczą­cych w Konkur­sie są sze­roko pop­u­lary­zowane. Lista lau­re­atów jest pub­likowana na stronie inter­ne­towej orga­ni­za­tora, wszys­t­kich insty­tucji współpracu­ją­cych oraz patronów medi­al­nych, a także w ich newsletterach.
    • Pon­adto pub­likowana jest broszura infor­ma­cyjna skierowana do menedżerów dzi­ałów per­son­al­nych oraz zarządów firm, prezen­tu­jąca doko­na­nia uczest­ników konkursu.
    • Doce­nione przez Kapitułę konkursu prak­tyki w dziedzinie zzl są upowszech­ni­ane poprzez stu­dia przy­pad­ków i artykuły pub­likowane na łamach różnych cza­sop­ism branżowych, w tym w dwu­miesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
    • Każdą edy­cję Konkursu pod­sumowuje zbior­cze opra­cow­anie prezen­tu­jące najważniejsze inic­jatywy w zakre­sie zzl pode­j­mowanych przez uczest­ników konkursu.
   • Kto patronuje konkursowi?
    • Konkurs cieszy się uznaniem najwyższych władz państwowych.
    • Hon­orowym patronatem obe­j­mowali kole­jne edy­cje konkursu: Prezy­dent RP, Wicepremier, Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Min­is­ter Gospodarki.
    • Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera Nar­o­dowy Bank Pol­ski, obec­nie odbywa się to w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej NBP.
   • W jaki sposób orga­ni­za­tor dba o zachowanie poufności danych przetwarzanych w toku postępowa­nia konkursowego?
    • Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych sto­suje w tym zakre­sie stan­dardy wypra­cow­ane przez jed­nos­tki naukowe. Gwaran­tu­jemy pełną poufność danych na wszys­t­kich eta­pach postępowa­nia konkur­sowego oraz po jego zakończeniu.
    • Audy­torzy, członkowie Komitetu Oce­ni­a­jącego oraz pra­cown­icy Biura Konkursu są zobow­iązani do pod­pisa­nia stosownego oświad­czenia o zachowa­niu w tajem­nicy infor­ma­cji uzyskanych na każdym etapie postępowa­nia konkur­sowego oraz stwierdza­jącego brak pow­iązań z firmą objętą postępowaniem konkursowym.
    • Członkowie Komitetu Oce­ni­a­jącego zapoz­nają się z anki­etami samooceny firm oraz rapor­tami audy­torów dopiero w chwili rozpoczę­cia obrad. Mają do swo­jej dys­pozy­cji jedynie papierowe wer­sje tych doku­men­tów. Żaden z mate­ri­ałów udostęp­nionych członkom Komitetu nie może nawet na chwilę opuś­cić sali obrad.
   • Gdzie można znaleźć szczegółowe infor­ma­cje o Konkur­sie Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi?
    • Bieżące infor­ma­cje o Konkur­sie Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi są pub­likowane na stronie inter­ne­towej Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w zakładce Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Szczegółowych wyjaśnień udziela też kierownik biura konkursu oraz sekcja kon­tak­tów zewnętrznych IPiSS – tele­fon­icznie lub drogą mailową.
   Translate »
   Skip to content