Postępowanie konkursowe

Postępowanie konkur­sowe ma charak­ter dwue­tapowy:
I etap  – samoocena na pod­stawie anki­ety, otrzy­manie niezbęd­nej liczby punk­tów kwal­i­fikuje do II etapu.
II etap — audyt doko­nany przez nieza­leżnego audy­tora, który wery­fikuje samoocenę i pogłębia anal­izę zzl w firmie.

Audyt w połącze­niu z wynikami wcześniejszej samooceny stanowi pod­stawę do sfor­mułowa­nia przez Komitet Oce­ni­a­jący (KO) koń­cowej oceny firm nim obję­tych i wyłonienia grona Lau­re­atów oraz nomi­nowa­nia najlep­szych z nich do nagrody głównej lub nagród w poszczegól­nych obszarach zarządza­nia.
Osoby wykonu­jące audyt są wyspec­jal­i­zowanymi eksper­tami w dziedz­i­nach zzl. Audy­torzy nie wchodzą w skład KO.

Audy­torzy i członkowie KO Konkursu są zobow­iązani do pod­pisa­nia stosownego oświad­czenia o zachowa­niu w tajem­nicy infor­ma­cji uzyskanych na każdym etapie postępowa­nia konkur­sowego oraz stwierdza­jącego brak pow­iązań z firmą objętą postępowaniem konkursowym.

 Kry­te­ria oceny są następujące:

  • Obszar wyników: efek­ty­wność pracy oraz satys­fakcja klienta (pra­cown­ików)
  • Obszar funkcjonowa­nia sys­temu zarządza­nia zasobami ludzkimi: strate­gia, orga­ni­za­cja, pro­cesy, tech­niki zzl.

Spośród grona firm, w których przeprowad­zono audyt Komitet Oce­ni­a­jący nomin­uje grupę Lau­re­atów Konkursu. Lau­reaci Konkursu otrzy­mują Dyplom Lau­re­ata. Z grona Lau­re­atów zostaje wyło­niona grupa firm nagradzanych. Firma nagrod­zona otrzy­muje: dyplom, stat­uetkę (złotą, szafirową lub bursz­tynową), prawo posługi­wa­nia się znakiem i hasłem nagrody LZZL z uwzględ­nie­niem infor­ma­cji o roku jej przyz­na­nia. KO może spośród pozostałych Lau­re­atów Konkursu ustalić firmy wyróżnione. W Konkur­sie mogą zostać przyz­nane nagrody rzec­zowe. Speł­ni­ają one funkcje nagród dodatkowych.

Zwycięzcy Konkursu będą prezen­towani na łamach cza­sopisma wydawanego przez IPiSS pt. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Po każdej edy­cji Konkursu opub­likowany zostanie również raport z badań przeprowad­zonych wśród firm biorą­cych udział w Konkursie.

Konkurs LZZL kończy Gala, pod­czas której wręc­zone zostają nagrody.

Translate »
Skip to content