Ogólne założenia

Ustanawia się zespołową kat­e­gorię (dla firm) nagrody Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Nagroda przewidziana została dla orga­ni­za­cji osią­ga­ją­cych wysoki poziom w dziedzinie zarządza­nia zasobami ludzkimi. W tej kat­e­gorii mogą być wyo­dręb­nione dwie podgrupy:

 • Nagroda LZZL dla dużych firm.
 • Nagroda LZZL dla małych i śred­nich firm
 • Nagroda LZZL dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej

Firmę zgłos­zoną do Konkursu reprezen­tuje osoba odpowiedzialna w struk­turze orga­ni­za­cyjnej firmy za poli­tykę personalną.

Zwycięzcy konkursu LZZL otrzy­mują:

 • W pod­grupie dużych firm Złotą Stat­uetkę i tytuł Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w roku bieżącej edycji
 • W pod­grupie małych i śred­nich firm Szafirową Stat­uetkę i tytuł Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi wśród małych i śred­nich firm w roku bieżącej edycji
 • W pod­grupie jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej Dia­men­tową Stat­uetkę i tytuł Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi   wśród jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej w roku bieżącej edycji
 • Trzykrotny zdoby­wca Złotej Stat­uetki zostaje uhonorowany Zło­tym Wawrzynem 
 • Trzykrotny zdoby­wca Szafirowej Stat­uetki zostaje uhonorowany Szafirowym Wawrzynem
 • Trzykrotny zdoby­wca Dia­men­towej Stat­uetki zostaje uhonorowany Dia­men­towym Wawrzynem

Pon­adto przyz­nawane są:

 • Bursz­tynowe Stat­uetki za osiąg­nię­cia cząstkowe w niek­tórych obszarach zzl np.: restruk­tu­ryza­cji zatrud­nienia, sys­temów ocen pra­cown­iczych, szkoleń i roz­woju per­son­elu, nowoczes­nych metod zzl, równowagi pomiędzy życiem a pracą zawodową.
  Bursz­tynowe stat­uetki przyz­nawane są corocznie, ale nie zawsze w każdym obszarze. Określe­nie obszarów, za które przyz­nane zostaną w każdym roku bursz­tynowe stat­uetki należy do Komitetu Oceniającego. 
 • Firma uhonorowana trzykrot­nie w kole­jnych edy­c­jach Konkursu bursz­tynową stat­uetką otrzy­muje Krysz­tałową Statuetkę

Lau­reaci Konkursu LZZL otrzy­mują dyplomy oraz prawo posługi­wa­nia się znakiem i hasłem nagrody, z podaniem roku, w którym została przyznana.

Translate »
Skip to content