Ramowy harmonogram

Edycja XX

Dzi­ała­nia konkursowe Czas real­iza­cji
Etap infor­ma­cyjny Tryb ciągły
Pobieranie ankiet ze strony internetowej Tryb ciągły
Zgłaszanie uczest­nictwa w konkursie Tryb ciągły
I etap Przesyłanie ankiet   Kwal­i­fikacja do II etapu Tryb ciągły
II etap Przeprowadze­nie audytu w wybranych fir­mach i urzę­dach
Tryb ciągły
Wyłonie­nie Lau­re­atów Konkursu
Nomi­nowanie do nagrody przez Komitet Oceniający  2020 r.
Przyz­nanie nagród przez Kapitułę Nagrody 2020 r.
Wręcze­nie nagród pod­czas uroczys­tej Gali  2020 r.
Artykuł prezen­tu­jący osiąg­nię­cia firm w XX edy­cji Konkursu w dwu­miesięczniku “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Opra­cow­anie na temat roli zzl i najlep­szych rozwiązań wyło­nionych w ramach XX edy­cji Konkursu przez­nac­zone do zamieszczenia na stronach inter­ne­towych odwiedzanych przez pol­s­kich przedsiębiorców.

Infor­ma­cja dla uczest­ników XX edy­cji Konkursu LZZL
Dla usprawnienia prze­biegu pro­ce­dury konkur­sowej ist­nieje możli­wość uzgod­nienia indy­wid­u­al­nego har­mono­gramu, nieprzekracza­jącego jed­nak ostate­cznych ter­minów przewidzianych w Ramowym Har­mono­gramie XX edy­cji Konkursu.

Translate »
Skip to content