Organy Konkursu

RADA KONKURSU

Skład osobowy Rady Konkursu (RK):

 • prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski – prezy­dent

członkowie:

 • Izabela Hebda-Czaplicka – Z-ca Dyrek­tora ds. Eko­nom­icznych IPiSS
 • prof. UW dr hab. Jacek Męcina –  Uni­w­er­sytet Warsza­wski

KAPITUŁA NAGRODY

W skład Kapituły Nagrody (KN) wchodzą:

 •    Prze­wod­niczący Kapituły Nagrody
 •    Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej
 •    Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

a także przedstawiciele:

 •    Nar­o­dowego Banku Pol­skiego
 •    Pol­skiej Fun­dacji Pro­mocji Kadr
 •    Pol­skiego Sto­warzyszenia Zarządza­nia Kadrami
 •    Związku Banków Pol­s­kich
 •    Insty­tutu Studiów Europe­js­kich
 •    Zarządu Fun­dacji Obser­wa­to­rium Zarządza­nia

Skład osobowy Kapituły zamieszc­zony jest w infor­ma­c­jach o wynikach kole­jnych edycji.

KOMITET OCENIAJĄCY

Skład osobowy Komitetu Oce­ni­a­jącego (KO):

 • prof. dr hab. Bogusława Urba­niak, Kierownik Kat­edry Pracy i Poli­tyki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uni­w­er­sytetu Łódzkiego — prze­wod­nicząca KO
 • Izabela Hebda-Czaplicka, Z-ca Dyrek­tora ds. Eko­nom­icznych IPiSS – wiceprze­wod­nicząca
 • Krzysztof Gugała – Dyrek­tor Dzi­ału Tal­ent & Rewards, Willis Tow­ers Wat­son Pol­ska sp. z o.o.
 • Anna Koz­ińska – Przed­staw­icielka Klubu Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
 • dr hab. Mał­gorzata Sidor-Rządkowska – trener, kon­sul­tant i wykład­owca na stu­di­ach MBA, Politech­nika Warsza­wska, Wydział Zarządza­nia
 • prof. UEK dr hab. Beata Irma Buchelt – Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
 • Przed­staw­iciel firmy nagrod­zonej złotą stat­uetką Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w poprzed­niej edy­cji
 • Przed­staw­iciel firmy nagrod­zonej szafirową stat­uetką Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w poprzed­niej edy­cji
 • Przed­staw­iciel jed­nos­tki admin­is­tracji państ­wowej nagrod­zonej dia­men­tową stat­uetką Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w poprzed­niej edy­cji

ZESPÓŁ AUDYTORÓW

Powoły­wany jest corocznie i nad­zorowany przez prze­wod­niczącego Komitetu Oceniającego

 • doc. Antoni Lud­wiczyński — Prze­wod­niczący Zespołu Audy­torów
 • Audytorzy

BIURO KONKURSU LZZL

 • Bar­bara Sajkiewicz – Kierownik Biura, Sekre­tarz RK, KN, KO
Translate »
Skip to content