Zrealizowane projekty

Pro­jekty zakońc­zone w 2020 roku

 • W okre­sie kwiecień-maj 2020 r. eksperci Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przeprowadzili Badanie ewalu­a­cyjne z real­iza­cji Pro­gramu Wielo­let­niego „Senior+” na lata 2015–2020. Edy­cje 2016–2019.  Bada­nia zre­al­i­zowano meto­dami iloś­ciowymi (CAWI) jakoś­ciowymi (tele­fon­iczne IDI). Z raportem prezen­tu­ją­cym wyniki badań można się zapoz­nać na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Rodziny i Poli­tyki Społecznej. pobierz PDF
 • W okre­sie marzec-kwiecień 2020 r. eksperci Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przeprowadzili Badanie ewalu­a­cyjne Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Osób Starszych na lata 2014–2020. Edy­cje 2016–2019. Raport prezen­tu­jący wyniki badań został opub­likowany na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Rodziny i Poli­tyki Społecznej  pobierz PDF
 • Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego
  Zespół real­izu­jący: Zespół IPiSS, kierownik w insty­tucji part­ner­skiej dr Dar­iusz Zalewski
  Celem pro­jektu było wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych opar­tych na wielosek­torowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej, obe­j­mu­ją­cych także obszar edukacji, kul­tury, pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej oraz sportu i rekreacji.
  Pro­jekt real­i­zowany
   w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Pro­jekty zakońc­zone w 2019 roku

 • Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego
  Pro­jekt real­i­zowany przez Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, Depar­ta­ment Pomocy i Inte­gracji Społecznej (lider) we współpracy z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner).
  Zespół real­izu­jący: Zespół IPiSS, kierownik w insty­tucji part­ner­skiej dr Agnieszka Sowa-Kofta
  Celem pro­jektu było opra­cow­anie nowego narzędzia, na pod­stawie już ist­niejącej i wypra­cow­anej w ramach PO KL 2007–2013 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), pozwala­jącego na wzmoc­nie­nie pro­cesów planowa­nia, mon­i­torowa­nia i ewalu­acji poli­tyki na rzecz włączenia społecznego i zwal­cza­nia ubóstwa na poziomie kraju, regionów oraz samorządów lokalnych.
  Ter­min real­iza­cji pro­jektu: sty­czeń 2018-czerwiec 2019.
  Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.
 • Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki
  Pro­jektu real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (lider) w part­nerst­wie z Uni­w­er­sytetem im. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego i oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.
  Zespół real­izu­jący: Zespół IPiSS, kierownik – dr hab Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. IPiSS
  Celem głównym pro­jektu była pro­fesjon­al­iza­cja opieki nad osobami starszymi o różnym stop­niu niesamodziel­ności w ich miejscu zamieszka­nia. Real­iza­cja pro­jektu przy­czyni się do skuteczniejszej inter­wencji, więk­szej  efek­ty­wności, spójności i sko­or­dynowa­niu rozwiązań dzięki  stworze­niu jed­no­litej definicji  osoby niesamodziel­nej, wypra­cow­a­niu  jed­no­litego sys­temu oceny niesamodziel­ności osób starszych, wypra­cow­a­niu stan­dardów usług asys­tenc­kich, opiekuńczych, w tym teleopieki, wypra­cow­a­niu stan­dardów ksz­tałce­nia w zakre­sie świad­czenia usług asys­tenc­kich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stop­niu niesamodziel­ności.
  Pro­jekt real­i­zowany w ramach II Osi pri­o­ry­te­towej — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Pro­jekty zakońc­zone w 2018 roku

 • SOCIAL PROTECTION Inno­v­a­tive Invest­ment in Long-Term Care (SPRINT)
  Trzyletni pro­jekt badaw­czy mający na celu wyjaśnie­nie, w jaki sposób idea inwest­y­cji społecznych może być użyteczna w opiece dłu­goter­mi­nowej (long-term care). Prowad­zone przez zespół badaczy z sied­miu kra­jów Unii Europe­jskiej anal­izy mają na celu zdefin­iowanie “społecznego” charak­teru i wpływu pro­gramów opieki dłu­goter­mi­nowej oraz zapro­ponowanie zestawu narzędzi, wyty­cznych i zale­ceń poli­ty­cznych, które pomogą w efek­ty­wnym wdroże­niu kon­cepcji inwest­y­cji społecznych w opiekę dłu­goter­mi­nową. Pro­jekt real­i­zowany przez 12 part­ner­s­kich insty­tucji badaw­czych w kra­jów UE.
  Ter­min real­iza­cji: 2016–2018.

Pro­jekty zakońc­zone w 2015 roku

 • Wery­fikacja progów Wspar­cia Dochodowego Rodzin oraz Progu Inter­wencji Soc­jal­nej
  Ter­min real­iza­cji: listopad  2014 r. – luty 2015 r.
  Zespół real­izu­jący: prof. Piotr Broda-Wysocki — kierownik pro­jektu, prof. Piotr Kurowski, dr Agnieszka Sowa, dr Dorota Gło­gosz
  Cel: próg Wspar­cia Dochodowego Rodzin (WDR) oraz Próg Inter­wencji Soc­jal­nej (PIS) sza­cow­ane są od roku 2002 w ustalonym usta­wowo i roz­porządze­niem MIPS odstępie/cyklu co 3 lata. Zadanie to polega na aktu­al­iza­cji składu i wartości cenowych obu koszyków, zgod­nie z odpowied­nimi roz­porządzeni­ami Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej, przy uwzględ­nie­niu nowych wskazań Min­is­terstwa doty­czą­cych typów gospo­darstwa domowego lub specy­ficznej kat­e­gorii społecznej (w taki sposób w przeszłości do sza­cunków włąc­zono kat­e­gorię dziecka niepełnosprawnego).
  Źródło finan­sowa­nia: prace zle­cone — na pod­stawie umowy IPiSS, zlece­nie MPRiPS.

Pro­jekty zakońc­zone w 2014 roku

 • Wydatki katas­troficzne gospo­darstw domowych: na utrzy­manie mieszka­nia (w tym na energię) oraz na leki i usługi medy­czne
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. — 2014 r.
  Kierownik pro­jektu: dr Agnieszka Sowa
  Zespół real­izu­jący pro­jekt: dr Piotr Kurowski
  Cel: pogłę­bi­e­nie wiedzy nt. dys­try­bucji wydatków gospo­darstw ubogich na energię i zdrowie. Zdefin­iowanie tzw. „ubogich ener­gety­cznie” oraz grupy, która ze względu niskie dochody nie real­izuje w sposób niezbędny potrzeb zdrowot­nych.
  Opra­cow­anie teo­re­ty­czne kon­cepcji badaw­czej. Przy­go­towanie do etapu empirycznego badań — zamówie­nie danych jed­nos­tkowych (umowa z GUS) do przeprowadzenia głęb­szych analiz statysty­cznych.
  Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne — MPIPS (finan­sowanie pozyska­nia danych).
 • Mon­i­torowanie ubóstwa wg doty­chcza­sowej metodologii (sys­tem­aty­czne wyliczenia progów ubóstwa i mon­i­torowanie zmian zakresu i stopy ubóstwa)
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. — 2014 r.
  Kierownik pro­jektu: dr Piotr Kurowski
  Zespół real­izu­jący pro­jekt: Lucyna Deniszczuk, dr Piotr Broda-Wysocki
  Cel: reg­u­larne sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego (miesiące III, VI, IX, XII, śred­niorocznie) oraz min­i­mum egzys­tencji (śred­niorocznie). Dodatkowo badane jest zróżni­cow­anie wysokości ww. koszyków według wojew­ództw oraz klas miejs­cowości (na danych śred­niorocznych).
  Źródło finan­sowana: środki zewnętrzne — MPiPS.
 • Reformy i nowe insty­tucje w zakre­sie zabez­pieczenia społecznego dla grup niezbęd­nej troski; a szczegól­nie starze­jącej się pop­u­lacji jako kon­tynu­acja tem­atu — Wyzwa­nia dla poli­tyki społecznej ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przemian demograficznych i epi­demi­o­log­icznych pop­u­lacji
  Ter­min real­iza­cji: 2012 r.- 2014 r.
  Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska, dr Agnieszka Sowa
  Cel: iden­ty­fikacja poli­tyki społecznej wobec starzenia się pop­u­lacji i wobec osób starszych z ogranic­zona sprawnoś­cią. Anal­izy i rekomen­dacje.
  Pod­jęte bada­nia obejmują:
  • Anal­izę potrzeb soc­jal­nych i zdrowot­nych starszej populacji
  • Anal­izę zasobów niezbęd­nych do real­iza­cji potrzeb starze­jącej się populacji
  • Kry­ty­czną anal­izę poli­tyk społecznych prowad­zonych wobec starze­jącej pop­u­lacji (uję­cie his­to­ryczne i porównawcze).
  • Rekomen­dacje doty­czące prowadzenia trafnych, skutecznych i efek­ty­wnych poli­tyk związanych ze starze­niem się populacji
 • Reformy w sys­temie pomocy społecznej – anal­iza relacji Wspar­cia Dochodowego Rodzin (WDR) i Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (PIS) z płaca min­i­malną
  Ter­min real­iza­cji: 2014 r.
  Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki
  Cel: IPiSS co trzy lata jest zobow­iązany usta­wowo do sza­cow­a­nia wartości progów WDR i PIS. Obok tego reg­u­larnie wypeł­ni­anego zada­nia, którego final­nym pro­duk­tem są raporty wery­fika­cyjne przekazy­wane MPIPS, zrodził się pomysł, by na stronach inter­ne­towych IPiSS umieszczać pod­sta­wowe infor­ma­cje z zakresu pomocy społecznej i zabez­pieczenia społecznego. W ramach tak sfor­mułowanego celu pod­jęto prace nad sys­tem­atyką pod­sta­wowych infor­ma­cji statysty­cznych (w opar­ciu o spra­woz­daw­c­zość Min­is­terstwa – tzw. spra­woz­danie MP-03) a anal­iza objęto dane od roku 1990 oraz syn­te­ty­cznym opra­cow­aniem infor­ma­cji teo­re­ty­cznych.
  Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne — MPIPS w zakre­sie okre­sowej wery­fikacji WDR i PIS.

Pro­jekty zakońc­zone w 2013 roku

 • Sza­cow­anie min­i­mal­nego dochodu soc­jal­nego. Anal­izy kon­sumpcji gospo­darstw  domowych o nis­kich dochodach w Polsce; anal­izy min­i­mal­nego dochodu gwaran­towanego w kra­jach UE
  Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2013 r. – grudzień 2013 r.
  Kierownik pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki
  Zespół real­izu­jący: dr Piotr Kurowski
  Cel: opra­cow­anie kon­cep­cyjne – reflek­sja nad planowanymi zmi­anami insty­tucjon­al­nymi w pomocy społecznej.
  Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.
 • Bez­dom­ność na Mazowszu
  Ter­min real­iza­cji: październik 2008 r. – czer­wiec 2013 r.
  Kierownik: mgr Mar­iusz Pawłowski
  Zespół real­izu­jący pro­jekt: dr hab.  Danuta Piekut-Brodzka, dr Piotr Broda-Wysocki
  Cel: wypra­cow­anie mod­elu diag­nos­ty­cznego sytu­acji bez­dom­nych oraz anal­iza funkcjonowa­nia mazowiec­kich orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i ośrod­ków pomocy społecznej dzi­ała­ją­cych na rzecz bez­dom­nych jako pod­miotów region­al­nej poli­tyki społecznej, ocena efek­ty­wności udzielanej pomocy bez­dom­nym oraz ocena współpracy pomiędzy orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi a ośrod­kami pomocy społecznej. W tym uję­ciu cel poz­naw­czy wiąże się z celem aplika­cyjnym, real­i­zowanym poprzez for­mułowanie wskazań dla dzi­ałal­ności prak­ty­cznej, m. in. wypra­cow­a­nia rozwiązań w zakre­sie współpracy oraz tworzenia wspól­nych gmin­nych strate­gii inte­gracji i rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych.
  Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS.
 • Part­nerstwo orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z insty­tuc­jami pub­licznymi i biz­ne­sowymi na szczeblach lokalnych
  Ter­min real­iza­cji: pro­jekt zakońc­zono w 2013 r.
  Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki
  Cel: pier­wot­nym celem bada­nia było zebranie i prezen­tacja infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach NGO’s w Polsce oraz ich usy­tuowa­niu prawnym i funkc­jach eko­nom­icznych, zwłaszcza w obszarze prob­lemów społecznych, biedy i wyk­luczenia.
  W trak­cie real­iza­cji pro­jektu przeanal­i­zowano dostępne mate­ri­ały oraz wyko­rzys­tano ele­menty pro­jektu Pol­ska Bieda III. Przeprowad­zono kilka wywiadów z przed­staw­icielami orga­ni­za­cji  wybranych (wedle uprzed­nio stwor­zonych kry­ter­iów) pozarzą­dowych.
  W toku całych badań pow­stały dwa raporty – jeden w ramach pub­likacji PBZ (w ubiegłych lat­ach), drugi – zmody­fikowany i uzu­pełniony, został przekazany na stronę inter­ne­tową IPiSS. Raporty prezen­tują prawne uwarunk­owa­nia funkcjonowa­nia NGO’s w Polsce oraz zmi­any w tym zakre­sie, struk­turę orga­ni­za­cji społecznych, pro­ponują ich typologię. Zaw­ier­ają także szereg wniosków i ocen doty­czą­cych sprawnego funkcjonowa­nia NGO’s i ich otoczenia społeczno-instytucjonalneggo.
  Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

Pro­jekty zakońc­zone w 2012 roku

 • Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy. Aspekt społeczny, medy­czny, insty­tucjon­alny i finan­sowy; anal­iza sys­temów kra­jowych i zagranicznych; pogłębiona ocena wys­tępowa­nia zjawiska niepełnosprawności, funkcjonowa­nia orzecznictwa i propozy­cje zmian
  Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2010 r. – marzec 2012 r.
  Kierownik pro­jektu: prof. Stanisława Goli­nowska.
  Cel:  przy­go­towanie pod­staw do wprowadzenia zmian w orzeka­niu o niepełno-sprawności i niez­dol­ności do pracy w Polsce.
  Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych.
Translate »
Skip to content