Konferencje i seminaria

WYKAZ KONFERENCJI, SEMINARIÓW I DEBAT NAUKOWYCH W LATACH 1972–2020 – organizowanych lub współorganizowanych przez IPiSS

ROK 2020
27 lutego 2020 r. Warszawa: Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.
ROK 2019
09 grud­nia 2019 r., Warszawa: Sem­i­nar­ium pod­sumowu­jące pro­jekt „Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego” real­i­zowanego w okre­sie 2017–2020 przez Depar­ta­ment Pomocy i Inte­gracji Społecznej MRPiPS (Lider pro­jektu) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (Part­ner pro­jektu).
18 czer­wca 2019 r., Warszawa: Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa.
Changes to the social secu­rity coor­di­na­tion reg­u­la­tions. Post­ing of work­ers. Long-term care
.
Kon­fer­encja orga­ni­zowana w związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte.
ROK 2018
3 lipca 2018 r., Warszawa: Dele­gowanie pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów o swo­bodzie przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. 50 lat roz­porządzenia nr 1612/68.
Post­ing in the con­text of free­dom of move­ment and coor­di­na­tion pro­vi­sions. The 50th anniver­sary of Reg­u­la­tion No. 1612/68.

Kon­fer­encja orga­ni­zowana w związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte.
ROK 2017
5–7  czer­wca 2017 r., Olsz­tyn: XXXV Kon­fer­encja Poli­tyków Społecznych „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń  Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, IPiSS)
16 maja 2017 r., Warszawa:  O RACJONALNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ. RODZINA FORMACJĄ NIEZASTĄPIONĄ? Kon­fer­encja dedykowana Pani prof. dr hab. Boże­nie Balcerzak-Paradowskiej, z okazji Jej jubileuszu. (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”,  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
ROK 2016
24 czer­wca 2016 r., Warszawa: Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego [Prob­lems and obsta­cles in free move­ment of work­ers and coor­di­na­tion of social secu­rity schemes],  (Komisja Europe­jska, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, IPiSS)
17 marca 2016 r., Warszawa: Insty­tucje zabez­pieczenia społecznego osób starszych, (IPiSS)
22 sty­cz­nia 2016 r.Warszawa: Poli­tyka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w lat­ach 2015–2035, (IPiSS)
ROK 2015
8 grud­nia 2015 r., Warszawa: Strefa euro – idea, prak­tyka, prob­lemy i społeczny wymiar inte­gracji, trze­cia kon­fer­encja orga­ni­zowana w ramach cyklu: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
1 wrześ­nia 2015 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, VI Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna(Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS)
9 lipca 2015 r., Warszawa:  Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro, drugie spotkanie z cyklu pn.: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
19 czer­wca 2015 r., Warszawa: Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej, (Komisja Europe­jska, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, IPiSS,  Zakład Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW)
8 kwiet­nia 2015 r., Warszawa: Strefa euro a rynek pracy w Polsce, pier­wsza z cyklu kon­fer­encji pt.: Społeczne i gospodar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro,  (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
22 sty­cz­nia 2015 r., Warszawa:  Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – doświad­czenia między­nar­o­dowe, realia pol­skie, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
 ROK 2014
7 października 2014 r., Warszawa: Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sferze pub­licznej. Drogi do kari­ery, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
9–10  wrześ­nia 2014 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń ‚Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, Pol­ska Akademia Nauk, IPiSS)
5 wrześ­nia 2014 r., Warszawa: Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich — prob­lemy prawne i społeczne,  (IPiSS, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie. W orga­ni­za­cji kon­fer­encji uczest­niczył także Zakład Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego) 
16 sty­cz­nia 2014 r., Warszawa:  Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wrat­nego, (Insty­tut Nauk Prawnych Pol­skiej Akademii Nauk, IPiSS)
ROK 2013
16 grud­nia 2013 r., Warszawa: Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, kon­fer­encja koń­cowa pod­sumowu­jąca wyniki badań real­i­zowanych w ramach pro­jektu   „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any” , (IPiSS, PFRON)
12 grud­nia 2013 r., Warszawa: Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym, Kon­fer­encja zor­ga­ni­zowana była w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań Naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. “Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”, (IPiSS)
5 grud­nia 2013 r., Warszawa: Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – postawy pra­co­daw­ców, kon­fer­encja pod­sumowująca pro­jekt badaw­czy „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne  — postawy pra­co­daw­ców”  (IPiSS, CIOP)
26–27 wrześ­nia 2013 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubezpieczeń,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS).
24 czer­wca 2013 r., Warszawa: Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, (IPiSS we współpracy z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych).
14 czer­wca 2013 r., Warszawa: Aktu­alne prob­lemy koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean Co-ordination of social secu­rity schemes (trESS). (IPiSS, ZUS, we współpracy  z Komisją Europe­jską i Uni­w­er­sytetem w Gan­dawie).
7 czer­wca 2013 r., Warszawa: Bez­dom­ność na Mazowszu, kon­fer­encja pod­sumowująca pro­jekt badaw­czy „Bez­dom­ność na Mazowszu”  real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w lat­ach 2008–2013 w ramach  Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego (Pri­o­ry­tet VII Pro­mocja inte­gracji społecznej, dzi­ałanie 7.2 Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu i wzmoc­nie­nie sek­tora ekonomii społecznej, pod­dzi­ałanie Akty­wiz­a­cja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym).
21–23 maja 2013 r., Sierpc:  Rynek pracy i poli­tyka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne, (IPiSS we współpracy z Wydzi­ałem Ekonomii i Zrządza­nia Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku).
ROK 2012
15 czer­wca 2012 r., Warszawa: Aktu­alne prob­lemy koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean Co-ordination of social secu­rity schemes (trESS). (IPiSS, ZUS, we współpracy  z Komisją Europe­jską i Uni­w­er­sytetem w Gan­dawie).
10 maja 2012 r., Warszawa: Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Diag­noza i oczeki­wane kierunki zmian. (IPiSS).
19 marca 2012 r., Warszawa: Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności. Pro­jekt badaw­czy ze środ­ków PFRON. (IPiSS, PFRON).
ROK 2011
21 listopada 2011 r., Warszawa: Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu. Kon­fer­encja naukowa. Pod­sumowanie pro­jektu w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki 2007–2012. (IPiSS)
6–7 października 2011 r., Warszawa: Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Ekspertów nt.: Reforma Sys­temów Emery­tal­nych w Europie Cen­tral­nej i Wschod­niej (Pen­sion Reform in Cen­tral and East­ern Europe). (IPiSS, Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy ILO).
17 czer­wca 2011 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Zmi­any w uni­jnych przepisach koor­dy­na­cyjnych (Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Sys­tem. Changes in UE Coor­di­na­tions Reg­u­la­tions). Między­nar­o­dowe polsko-niemieckie sem­i­nar­ium naukowe w ramach pro­jektu „Train­ing and Report­ing on Euro­pean Social Secu­rity (trESS). (IPiSS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie)
23–25 maja 2011 r., Ustroń: XXIX Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt. Prob­lemy edukacji wobec rynku pracy i roz­woju społecznego. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
25 marca 2011 r., Warszawa: Indy­wid­u­al­iza­cja uprawnień społecznych – aspekty teo­re­ty­czne i prak­ty­czne – pożą­dane kierunki dzi­ałań. Między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW).
2 marca 2011 r., Warszawa: Usługi opiekuńcze i reha­bil­i­ta­cyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Debata pub­liczna z cyklu „Prawno-instytucjonalne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”. (IPiSS).
ROK 2010
6 grud­nia 2010 r., Warszawa: Dzi­ała­nia samorządów lokalnych w opiece i inte­gracji nie samodziel­nych osób starszych. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
3 grud­nia 2010 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Najnowsze zmi­any w przepisach koor­dy­na­cyjnych. Roz­porządze­nie 883/2001 – Roz­porządze­nie wykon­aw­cze. Między­nar­o­dowe Sem­i­nar­ium naukowe w ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity (trESS). (IPiSS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie).
29 października 2010 r., Warszawa: Prawne i społeczne kon­sek­wencje między­nar­o­dowych migracji. Kon­fer­encja między­nar­o­dowa. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW). 
20 października 2010 r., Warszawa: Sys­tem podatkowy od dochodów oso­bistych na rzecz rodzin z niepełnosprawnym dzieck­iem. Debata pub­liczna z cyklu „Prawno-instytucjonalne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”. (IPiSS).
31 maja – 2 czer­wca 2010 r., Ustroń: XXVIII Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt. Przestrzenne zróżni­cow­anie prob­lemów społecznych. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
22 kwiet­nia 2010 r., Warszawa: Świad­czenia społeczne na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Debata pub­liczna z cyklu Prawnoin­sty­tucjon­alne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. (IPiSS).
16 kwiet­nia 2010 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Najnowsze zmi­any w przepisach koor­dy­na­cyjnych – roz­porządze­nie 883/2004 – roz­porządze­nie wykon­aw­cze. („Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Sys­tems. Lates changes in Coor­di­na­tions Reg­u­la­tions: Rep­u­ta­tion (EC) 883/2004 – Imple­ment­ing Reg­u­la­tion). Między­nar­o­dowe Sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowane w ramach pro­jektu uni­jnego „Organ­is­ing Train­ing and Set­ting up Net­works on the Euro­pean Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Schemes (Sec­ond Tress Project)”. (IPISS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie).
ROK 2009
10 grud­nia 2009 r., Warszawa: Spójność społeczna a indy­wid­u­al­iza­cja uprawnień społecznych. Aspekty teo­re­ty­czne i aspekty do zas­tosowa­nia w prak­tyce. Debata pub­liczna.  (IPiSS, Zakład Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW).
9–10 grud­nia 2009 r., Szczyrk: Lokalny wymiar poli­tyki rodzin­nej. Kon­fer­encja zor­ga­ni­zowana w ramach pro­jektu sys­te­mowego Region­al­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej woj. Śląskiego „Ksz­tałce­nie i doradztwo dla kadr pomocy i inte­gracji społecznej wojew­ództwa śląskiego. (Marsza­łek Wojew­ództwa Śląskiego, IPiSS, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach).
25 listopada 2009 r., Warszawa: Sytu­acja dzieci w Polsce. 20 lat przemian. (IPiSS, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
17 października 2009 r., Warszawa: Więzi społeczne i przemi­any gospo­dar­cze. Pol­ska i kraje europe­jskie. Dedykowana prof. Z. Moreck­iej (IPiSS, Wydz. Nauk Eko­nom­icznych UW).
4 czer­wca 2009 r., Warszawa: Zabez­piecze­nie emery­talne wobec zmian na rynkach finan­sowych. Aspekty eko­nom­iczne i prawne. Debata pub­liczna. (IPiSS).
19–21 maja 2009 r., Ustroń: XXVII Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt.: Między­nar­o­dowa poli­tyka społeczna – aspekty porów­naw­cze. (IPiSS, AE Katow­ice, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
27 marca 2009 r., Warszawa: Między­nar­o­dowa kon­fer­encja nt.: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – prob­lemy związane z imple­men­tacją reg­u­lacji wspól­no­towych. W ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity” koor­dynowanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie. (IPiSS).
17 lutego 2009 r., Warszawa: Uczest­nictwo w dia­logu oby­wa­tel­skim i pode­j­mowa­niu decyzji – próba oceny sytu­acji w Polsce. Pro­jekt badaw­czy IPiSS: „Insty­tucje demokracji par­ty­cy­pa­cyjnej w pol­skim sys­temie poli­ty­cznym” (zre­al­i­zowany ze środ­ków MNiSzW). (IPiSS, MPiPS).
ROK 2008
9 grud­nia 2008 r., Warszawa: Lokalna poli­tyka rodzinna – założe­nia a prak­tyka w świ­etle badań. (IPiSS).
1 grud­nia 2008 r., Warszawa: Debata doty­cząca orzecznictwa lekarskiego w zabez­piecze­niu społecznym. (IPiSS).
13–14 listopada 2008 r., Ustroń: Kre­owanie zmi­any społecznej w poli­tyce region­al­nej. (IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
20 października 2008 r., Warszawa: Poli­tyka rodzinna w kra­jach Unii Europe­jskiej. Wnioski dla Pol­ski. (IPiSS, Rzecznik Praw Obywatelskich).
23 czer­wca 2008 r., Warszawa: Debata nad nowym pro­jek­tem zmian sys­temu rent z tytułu niez­dol­ności do pracy. (IPiSS, MPiPS).
16–18 czer­wca 2008 r., Ustroń: Społeczne kon­sek­wencje inte­gracji europe­jskiej. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
31 marca 2008 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Zagad­nienia emerytalno-rentowe. W ramach pro­jektu Organ­is­ing Train­ing and Set­ting up Net­works on the Euro­pean CO-ordination of Social Secu­rity Schemes („trESS”). (IPiSS).
19 lutego 2008 r., Warszawa: Opieka dłu­goter­mi­nowa – kierunki dzi­ałań na przyszłość. (IPiSS).
ROK 2007
18–19 czer­wca 2007 r., Ryb­nik: Poli­tyka region­alna wobec starze­jącego się społeczeństwa. (IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
11–13 czer­wca 2007 r., Sieni­awa: Poli­tyka społeczna – bada­nia, dydak­tyka, rozwój. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
28 maja 2007 r., Warszawa: Sys­temy emerytalno-rentowe w Polsce – dokończe­nie reformy. Pod patronatem Marsza­łka Sejmu RP i Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. (IPiSS).
30 marca 2007 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Organ­is­ing and Set­ting Net­works on the Euro­pean Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Schemes („trESS”). (IPiSS).
ROK 2006
16–18 listopada 2006 r., Jabłonna: Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne oraz metody ich zwal­cza­nia.  (IPiSS). 
15 wrześ­nia 2006 r., Warszawa: Koor­dy­nacja świad­czeń zdrowot­nych. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination on secu­rity schemes (trESS). (IPiSS).
18 maja 2006 r., Warszawa: Rola samorządu tery­to­ri­al­nego w real­iza­cji poli­tyki rodzin­nej. (IPiSS). 
31 marca 2006 r., Warszawa: Koor­dy­nacja świad­czeń rodzin­nych. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination on secu­rity schemes (trESS). (IPiSS).
ROK 2005
2 wrześ­nia 2005 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu ” Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination of social secu­rity schemes („trESS”).  (IPiSS).
12 lipca 2005 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego (główne prob­lemy koor­dy­nacji). Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu “Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination of social secu­rity schemes („trESS”).  (IPiSS).
7–8 czer­wca 2005 r., Ustroń: Zapo­b­ie­ganie wyk­lucze­niu społecznemu. (AE w Katow­icach, IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
5 kwiet­nia 2005 r., Warszawa: Matka i dziecko nade wszys­tko. Pod Hon­orowym Patronatem Marsza­łka Sejmu RP. (Kance­laria Sejmu RP, IPiSS, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Komitet Nauk Demograficznych PAN).
ROK 2004
29–30 listopada 2004 r., Puł­tusk: Bada­nia nad ubóst­wem i wyk­lucze­niem społecznym. (IPiSS, MPS).
28–29 czer­wca 2004 r., Warszawa: Europe­jskie stan­dardy zabez­pieczenia społecznego a współczesne rozwiąza­nia pol­skie. (IPiSS, MGiP, MPS).
20 maja 2004 r., Warszawa: Założe­nia poli­tyki lud­noś­ciowej w Polsce. (IPiSS, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa).
ROK 2003
17–18 grud­nia 2003 r., Warszawa: Praca i poli­tyka społeczna w Polsce. Diag­noza i per­spek­tywy. Pod Hon­orowym Patronatem Prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Alek­san­dra Kwaśniewskiego dla uczczenia jubileuszu 40-lecia IPiSS. (IPiSS). 
22 października 2003 r., Warszawa: Oblicza pol­skiej biedy – dzieci. (IPiSS, MGPiPS). 
16 lipca 2003 r., Warszawa: Rein­te­gracja osób niepełnosprawnych oraz uza­leżnionych od alko­holu. Anal­iza efek­ty­wności insty­tucji reha­bil­i­tacji medy­cznej, społecznej i zawodowej. (IPiSS, MGPiPS). 
24 sty­cz­nia 2003 r., Warszawa: Przy­go­towanie do członkostwa: Ksz­tał­towanie Agendy Poli­tyki Społecznej. (MPiPS, IPiSS).
ROK 2002
10 grud­nia 2002 r., Warszawa: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Sej­mowa Komisja Poli­tyki Społecznej i Zdrowia, IPiSS).
22 listopada 2002 r., Warszawa: Rodz­ina i poli­tyka rodzinna. Kon­fer­encja w ramach I Kon­gresu Demograficznego. (IPiSS, MPiPS).
17 października 2002 r., Warszawa: Oblicze biedy i formy pomocy ubogim. (MPiPS, IPiSS).
ROK 2001
29–30 listopada 2001 r., Warszawa: Sys­tem ubez­pieczenia na wypadek bezrobo­cia. (MPiPS, IPiSS).
ROK 2000
11–20 kwiet­nia 2000 r., Warszawa: Trzeci filar ubez­pieczeń. Szansa na dostat­nią emery­turę. (IPiSS, Wiceprezes Rady Min­istrów, MPiPS).
ROK 1999
12–13 kwiet­nia 1999 r., Miedzeszyn: Poli­tyka społeczna państwa w pro­ce­sie prze­bu­dowy ustroju i sys­temu społeczno-gospodarczego. (IPiSS).
30 marca 1999 r., Warszawa: Rola mediów w upowszech­ni­a­niu wiedzy o pracy i poli­tyce społecznej. (IPiSS).
8–9 marca 1999 r., Warszawa: Sytu­acja dzieci w Polsce w okre­sie przemian. (IPiSS, Komitet Nauk o Pracy, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP).
ROK 1998
24–28 czer­wca 1998 r., Warszawa: Redys­try­bucja przez podatki i świad­czenia społeczne, ukierunk­owane na wspieranie rodziny. (IPiSS).
31 marca 1998 r., Warszawa: Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe jako nowe pod­mioty poli­tyki społecznej. Współpraca z admin­is­tracją pub­liczną. (IPiSS).
29–30 sty­cz­nia 1998 r., Warszawa: Praca i poli­tyka społeczna w per­spek­ty­wie XXI wieku. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1997
15 marca 1997 r., Warszawa: Part­nerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny. (IPiSS, Pełnomoc­nik Rządu ds. Rodziny i Kobiet).
ROK 1996
13–14 października 1995 r., Warszawa: Poli­tyka społeczna wobec ubóstwa w kra­jach dokonu­ją­cych trans­for­ma­cji. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN, Fun­dacja im. F. Eberta).
ROK 1995
15–16 maja 1995 r., Warszawa: Per­spek­tywy tworzenia dodatkowych sys­temów emery­tal­nych w Polsce. (IPiSS, USAID, Towarzystwo „Fidelia”).
ROK 1994
29 listopada 1994 r., Warszawa: Emery­talne sys­temy uzu­peł­ni­a­jące we Francji. (IPiSS, MPiPS).
17–18 października 1994 r., Warszawa: Negoc­jacje – droga do paktu społecznego. (IPiSS, Pol­skie Towarzystwo Poli­tyki Społecznej, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
7–9 kwiet­nia 1994 r., Warszawa: Tworze­nie pry­wat­nych fun­duszy emery­tal­nych w Polsce. (IPiSS, Insty­tut Studiów Wschód Zachód, Fun­dacja CASE).
22 lutego 1994 r., Warszawa: Poli­tyka społeczna i warunki bytu w kra­jach Europy Środ­kowej i Wschod­niej. (IPiSS).
ROK 1993
15 czer­wca 1993 r. Warszawa: Pro­gram walki z bezrobo­ciem. Ogólnopol­ska kon­fer­encja. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1992
2 czer­wca 1992 r., Łódź: Ład soc­jalny w świ­etle nowej teorii ekonomii poli­ty­cznej. Między­nar­o­dowe kolok­wium. (IPiSS. Uniw. Kolo­nia, UŁ).
1 czer­wca 1992 r., Warszawa: Nowa ekono­mia poli­ty­czna: pod­stawy teo­re­ty­czne. Kolok­wium. (IPiSS, Uniw. Kolo­nia, Inst. Nauk Eko­nom­icznych UŁ).
2–4 kwiet­nia 1992 r., Warszawa: Bezrobo­cie – nowy prob­lem społeczny w kra­jach dokonu­ją­cych trans­for­ma­cji sys­temu gospo­dar­czego i restruk­tu­ryza­cji gospo­darki. Między­nar­o­dowe Sym­pozjum. (IPiSS).
ROK 1991
12–13 grud­nia 1991 r., Warszawa: Aspekty społeczne restruk­tu­ryza­cji prze­mysłu. Doświad­czenia Wspól­noty Europe­jskiej. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
9–10 grud­nia 1991 r., Warszawa: Glob­alne strate­gie refor­mowa­nia poli­tyki społecznej. Sem­i­nar­ium. (IPiSS, Europe­jski Bank Odbu­dowy i Rozwoju).
5–7 grud­nia 1991 r., Warszawa: Prob­lemy soc­jalne w okre­sie trans­for­ma­cji – szanse i zagroże­nia. (IPiSS).
ROK 1990
18 grud­nia 1990 r., Warszawa: Kon­fer­encja nt. Prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1989
Czer­wiec 1989 r., Warszawa: Trze­cie posiedze­nie Naczel­nych Redak­torów cza­sop­ism o prob­lematyce pracy i zabez­pieczenia społecznego kra­jów członkows­kich RWPG. (IPiSS w porozu­mie­niu z red. SPiPS).
ROK 1988
16 maja 1988 r., Warszawa: Sfery niedostatku. (IPiSS).
ROK 1987
1–2 października 1987 r., Jabłonna: Praca a poli­tyka społeczna. Kon­fer­encja jubileuszowa XXV-lecia IPiSS. (IPiSS).
28–30 wrześ­nia 1987 r., Jabłonna: XII Posiedze­nie Narady Koor­dy­na­cyjnej Insty­tutów Pracy kra­jów członkows­kich RWPG z udzi­ałem innych spec­jal­istów ds. pracy. (IPiSS).
8–10 czer­wca 1987 r., Warszawa: Per­spek­tywy roz­woju sys­temu zabez­pieczenia społecznego. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
6–11 kwiet­nia 1987 r., Warszawa: Per­spek­tywy poli­tyki społecznej w Europie. (IPiSS).
ROK 1986
Grudzień 1986 r., Warszawa: Kierunki roz­woju i uwarunk­owa­nia poli­tyki społecznej – doty­chcza­sowej. Kon­cepcja i dal­sze per­spek­tywy roz­woju. (IPiSS).
Wrze­sień 1986 r., Poz­nań: Deter­mi­nanty skuteczności poli­tyki społecznej. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej Akademii Eko­nom­icznej w Poznaniu).
Czer­wiec 1986 r., Zaborów k/Warszawy: Interesy, cele, wartości w poli­tyce społecznej. (IPiSS, TNOiK Bydgoszcz).
ROK 1982
12 maja 1982 r., Warszawa: Ludzie starsi w Polsce. Ich warunki i potrzeby. (IPiSS).
ROK 1980
Maj 1980 r., Burzenin: Prob­lemy roz­woju ubez­pieczeń społecznych w Polsce. (IPiSS, Komi­etet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
ROK 1978
22–23 maja 1978 r., Chylice k/Warszawy: Teo­re­ty­czne pod­stawy poli­tyki społecznej. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
ROK 1974
14–15 czer­wca 1974 r., Warszawa: Kierunki roz­woju i prob­lemy zakład­owej dzi­ałal­ności soc­jal­noby­towej. (IPiSS).
ROK 1973
10 maja 1973 r., Warszawa: Skutki alko­holizmu w zakładach pracy oraz prawno-społeczne środki prze­ci­wdzi­ała­nia. (IPiSS).
9 kwiet­nia 1973 r., Warszawa: Soc­jalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny. (IPiSS).
ROK 1971
24–25 października 1972 r., Jas­zowiec: Społeczne funkcje wypoczynku i turystyki. (IPiSS).

Translate »
Skip to content