Aktualnie realizowane projekty

  • Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką
   Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
   Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r.
  • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz
   Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt w part­nerst­wie z  OSI Com­pu­Train Sp. z o.o., Gminą Miastem Prza­s­nysz.
   Ter­min real­iza­cji:  01 lutego  2017 r. – 31 maja 2022 r.
   Zespół real­izu­jący: dr Dar­iusz Zalewski — kierownik pro­jektu,  dr Elż­bi­eta Bojanowska, prof. zw. dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Kinga Pawłowska, dr Krzysztof Pod­wój­cic,  mgr Mateusz Trochymiak.
   Cel:  Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. Pro­jek­towany model ma na celu zahamowanie tych pro­cesów przez zmi­anę mod­eli men­tal­nych osób narażonych na odd­zi­ały­wanie pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej – doty­czy to przede wszys­t­kich rodzin, w których pro­cesy te obe­j­mują dwie lub trzy gen­er­acje. Główny rezul­tat pro­jektu to poprawa skuteczności dzi­ałań w zakre­sie wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpi­onym kap­i­tale społecznym w opar­ciu o opra­cow­any innowa­cyjny model zmi­any schematów poz­naw­czych i zmniejszenia psy­cho­log­icznych i społecznych kosztów związanych z dziedz­icze­niem ubóstwa. W założe­ni­ach model obe­j­muje odd­zi­ały­wanie bezpośred­nie w rodz­i­nach prob­le­mowych ukierunk­owane na dzieci i młodzież (przy pomocy asys­tenta rodziny), oraz wyko­rzys­tanie tech­nik pracy w gru­pach i akty­wiz­a­cję środowiskową. Ważnym ele­mentem mod­elu jest też tzw. ‘blended learn­ing’ łączący trady­cyjne i cyfrowe tech­niki naucza­nia (z wyko­rzys­taniem społecznoś­ciowej plat­formy elearningowej).  Źródło finan­sowa­nia: POWR Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne
  • Między­nar­o­dowy pro­jekt Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS)
   Pro­jekt real­i­zowany w ramach Europe­jskiej Sieci Nieza­leżnych Ekspertów z zakresu Swo­body Przepływu Pra­cown­ików oraz Koor­dy­nacji Zabez­pieczenia Społecznego. Cele pro­jektu real­i­zowane są przez tworze­nie raportów tem­aty­cznych oraz bieżące wspar­cie anal­i­ty­czne Komisji Europe­jskiej i państw członkows­kich, a także przez wymi­anę infor­ma­cji i tworze­nie sieci między zain­tere­sowanymi stron­ami. W ramach pro­jektu orga­ni­zowane coroczne kon­fer­encje kra­jowe.
  • Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego
   Pro­jekt real­i­zowany w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.
   Zespół real­izu­jący: Zespół IPiSS, kierown­icy pro­jektu dr Paweł Poławski oraz dr hab. Agnieszka  Sowa-Kofta
   Celem pro­jektu jest opra­cow­anie innowa­cyjnej kon­cepcji mod­elu współpracy pod­miotów zatrud­nienia soc­jal­nego z innymi insty­tuc­jami i pod­mio­tami świad­czą­cymi usługi społeczne (KMW). Model ten będzie uwzględ­nia trzy mery­to­ryczne sfery współpracy: zaspoka­janie potrzeb kadrowych real­iza­torów usług społecznych (pod­miotów ES); przy­go­towanie osób do tworzenia pod­miotów ES spec­jal­izu­ją­cych się w usłu­gach społecznych oraz wykony­wanie zle­ceń w określonych usłu­gach społecznych. Opra­cow­ane rozwiązanie ma w przyszłości umożli­wić pełniejsze niż doty­chczas wyko­rzys­tanie doświad­czeń, zasobów i potenc­jału pod­miotów zatrud­nienia soc­jal­nego.
   Pro­jekt real­i­zowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.
   Ter­min real­iza­cji: 1 czer­wca 2018 r. – 31 października 2021 r.  więcej…
  • Budowa i wdrażanie innowa­cyjnych narzędzi ogranicza­ją­cych zjawisko pracy niere­je­strowanej w insty­tuc­jach współod­powiedzial­nych za min­i­mal­iza­cję zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy
   Pro­jekt real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Katow­icach, Wojew­ódzki urząd Pracy w Olsz­tynie.
   Głównym celem pro­jektu jest pod­niesie­nie poziomu wiedzy o kon­sek­wenc­jach pracy niere­je­strowanej w per­spek­ty­wie życia, w tym wzrost świado­mości pra­cown­ików i pra­co­daw­ców oraz zmniejsze­nie praw­dopodobieństwa pod­ję­cia pracy w szarej stre­fie dzięki stworze­niu sieci współpracy z insty­tuc­jami pol­skimi i zagranicznymi, przy uży­ciu innowa­cyjnych rozwiązań.
   Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca ponad nar­o­dowa.
   Ter­min real­iza­cji: 1 czer­wca 2018 r. – marzec 2021 r.
  • Poli­tyka społeczna: nowe kon­cepcje, wymiar europe­jski, kra­jowy, region­alny i lokalny
   Ter­min real­iza­cji: praca ciągła od 2009 r.
   Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska
   Cel: Iden­ty­fikacja i kry­ty­czna anal­iza kon­cepcji poli­tyki społecznej oraz pro­gramów real­i­zowanych na różnych poziomach pode­j­mowa­nia decyzji, w różnych sek­torach i adresowanych do różnych grup lud­ności. Anal­iza i ocena tych dzi­ałań wymaga:
   • Zdoby­wa­nia i gro­madzenia wiedzy w sprawach poli­tyki społecznej real­i­zowanej na różnych szczeblach pode­j­mowa­nia decyzji i w ramach różnych dziedzin (sektorów)
   • Stosowa­nia nowoczes­nych narzędzi anal­izy iloś­ciowej i jakościowej
   • Oceny trafności skuteczności i efek­ty­wności pode­j­mowanych działań.
   Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.
  Translate »
  Skip to content