Wsparcie Dochodowe Rodzin

Przed­staw­iamy poniżej raporty z sza­cunkami wysokości i struk­tury Wspar­cia Dochodowego Rodzin (WDR). Ta kat­e­go­ria koszykowa została opra­cow­ana po raz pier­wszy w 2002 r.  i wpisała się trady­cję cyk­licznego bada­nia, pod­da­nia mery­to­rycznej oce­nie, poziomu dochodów w rodz­i­nach, który upraw­ni­ałby do świad­czeń rodzin­nych.

Zgod­nie z art. 18 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świad­czeni­ach rodzin­nych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992, z późn. zm.), wysokość świad­czeń rodzin­nych podlega wery­fikacji co 3 lata, z uwzględ­nie­niem badań progu Wspar­cia Dochodowego Rodzin.

Raporty IPiSS mają charak­ter cyk­licznego przeglądu — co trzy lata – wysokości progu Wspar­cia Dochodowego Rodzin, dzi­ała­jąc na pod­stawie wskazań mery­to­rycznych oraz ram  formalno-prawnych (Roz­porządze­nie Min­is­tra Poli­tyki Społecznej z dnia 25 kwiet­nia 2005 r. w sprawie sposobu usta­la­nia progu wspar­cia dochodowego rodzin (Dz. U. nr 80, poz. 700).

Raport IPiSS o wysokości Wspar­cia Dochodowego Rodzin (według infor­ma­cji cenowych dla 2019 r.). Opra­cow­anie Zespołu IPiSS w składzie: Piotr Kurowski (Koor­dy­na­tor), Piotr Broda-Wysocki, Agnieszka Sowa-Kofta   

Raport IPiSS o wysokości Wspar­cia Dochodowego Rodzin (według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r.). Opra­cow­anie Zespołu IPiSS w składzie: Piotr Kurowski (Koor­dy­na­tor), Piotr Broda-Wysocki, Dorota Gło­gosz., Agnieszka Sowa 

Raport IPiSS o wysokości Wspar­cia Dochodowego Rodzin (według notowań cen w 2013 r.). Opra­cow­anie Zespołu IPiSS w składzie: Piotr Broda-Wysocki (Koor­dy­na­tor), Lucyna Deniszczuk, Dorota Gło­gosz, Piotr Kurowski, Agnieszka Sowa  

Wartość i struktura progu Wsparcia Dochodowego Rodzin (682 KB)
Raport z weryfikacji i szacowania wartości koszykowych w cenach z 2022 r.
Opracował zespół w składzie: Piotr Kurowski (redakcja), Piotr Broda-Wysocki, Agnieszka Sowa-Kofta

 

Translate »
Skip to content