Próg Interwencji Socjalnej

Przed­staw­iamy raporty z o wysokości i struk­turze Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (PIS). Kat­e­go­ria ta została opra­cow­ana w 2002 r. dla cyk­licznego pod­da­nia mery­to­rycznej oce­nie poziomu, od którego ubie­ga­jący się o świad­czenia z pomocy społecznej nabier­ają do tego uprawnień.
Raporty IPiSS zaw­ier­ają ustal­e­nia wynika­jące ze wskazań mery­to­rycznych, dzi­ała­jąc także w ramach art. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Poli­tyki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie sposobu usta­la­nia Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (Dz. U. nr 211, poz. 1762 z 2005 r.)

Raport IPiSS o wysokości Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (według infor­ma­cji cenowych dla 2019 r.). Opra­cow­anie zespołu IPiSS w składzie: Piotr Kurowski (koor­dy­na­tor), Agnieszka Sowa-Kofta, kon­sul­tacja Piotr Broda-Wysocki. 

Raport IPiSS o wysokości Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (według infor­ma­cji cenowych dla 2016 r.). Opra­cow­anie zespołu IPiSS w składzie: Piotr Kurowski (koor­dy­na­tor), Piotr Broda-Wysocki, Dorota Gło­gosz, Agnieszka Sowa-Kofta  

Raport IPiSS o wysokości Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (według infor­ma­cji cenowych dla 2013 r.). Opra­cow­anie Zespołu IPiSS w składzie: Piotr Broda-Wysocki (Koor­dy­na­tor), Lucyna Deniszczuk, Dorota Gło­gosz, Piotr Kurowski, Agnieszka Sowa   

Wartość i struktura Progu Interwencji Socjalnej (643KB)
Raport weryfikacji i szacowania wartości koszykowych w cenach z 2022 r.
Opracował zespół w składzie:
Piotr Kurowski (koordynator), Agnieszka Sowa-Kofta, Piotr Broda-Wysocki

Wartość i struktura Progu Interwencji Socjalnej  (741KB) dostępność cyfrowa

 

Translate »
Skip to content